УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • А.Д. Глушко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-4086-1513
  • М.В. Бикова Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: ефективність операційної діяльності, управління, фінансово-економічна безпека, інтегральне оцінювання, кореляційно-регресійний аналіз

Анотація

Стаття присвячена проблематиці управління ефективністю операційною діяльністю підприємства. Доведено, що в умовах зростання ризиків та загроз функціонуванню суб’єктів господарювання підвищення ефективності операційною діяльністю є детермінантою фінансової стійкості, стабільності та забезпечення фінансово-економічної безпеки. На основі узагальнення підходів до управління ефективністю операційної діяльності окреслено основні сутнісні характеристики. Представлено авторське визначення управління ефективністю операційної діяльності на засадах комплексного і системного підходу. Проведено аналіз рівня ефективності операційної діяльності та фінансово-економічної безпеки ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод». На основі кореляційно-регресійного аналізу доведено взаємозв’язок між досліджуваними показниками, що вимагає підвищення якості управління ефективністю операційної діяльності як основи для забезпечення безпечного функціонування підприємства.

Посилання

Никифорчин М.Д. Суть та основні поняття операційної ефективноcті в діяльності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 3. С. 88–92.

Пєнська І. О. Організація планування операційної діяльності на підриємствах. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/102.pdf.

Armstrong M. Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance. London : Kogan Page, 2015. 416 p.

Heathfield S. M. Performance Management Is NOT an Annual Appraisal. 2014. URL: http://humanresources.about.com/od/performanceevals/a/performancemgmt_2.htm

Houldsworth E., Jirasinghe D. Managing and Measuring Employee Performance. London : Kogan Page, 2006. 245 p.

Goncharuk A. G. Formation of the mechanism of enterprise performance management: a case of the food industry of Ukraine. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011. 306 p

Ситник Г. В., Архіпов Н. М. Система управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 1 (35). С. 223–230.

Коваленко Д. І., Легка А. О. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. International Scientific Journal. 2015. № 8. С. 118–122.

Бикова М.В., Глушко А.Д. Оцінювання ефективності операційної діяльності підприємства як основи його фінансової стабільності. Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 09 червня 2022 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. C. 111–113 (393 с.)

Дмитренко А.І. Діагностика прибутковості підприємства за нормативною бухгалтерською звітністю Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2018. № 2. С. 26–33.

Правдюк Н. Л. Рентабельність операційної діяльності: обліково-аналітичний аспект. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 12. С. 124–141.

Швець Ю.О. Теоретико-прикладні засади оцінки ефективності операційної діяльності підприємств машинобудування та способи її покращення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: науковий журнал. Серія: Економіка і управління. Т 30 (69), №6, Ч.1. С. 76–81.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.2022 р. №2435-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2435-20#Text

Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022р. №2115-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text

Глушко А.Д. Пиріг Я.М. Оптимізація заборгованості підприємства критичної інфраструктури в аспекті зміцнення фінансово-економічної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету. 2023, № 1 (314). С. 47–54.

Nykyforchyn M.D. (2013) Sut ta osnovni poniattia operatsiinoi efektyvnocti v diialnosti pidpryiemstva [The essence and basic concepts of operational efficiency in the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, рр. 88–92.

Pienska I.O. (2021) Orhanizatsiia planuvannia operatsiinoi diialnosti na pidryiemstvakh [Organization of operational planning at enterprises]. Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika" [Electronic scientific professional publication "Effective Economy"]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/102.pdf (accessed 5 April 2023).

Armstrong M. (2015) Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance. London: Kogan Page, 416 p.

Heathfield S.M. (2014) Performance Management Is NOT an Annual Appraisal. Available at: http://humanresources.about.com/ od/performanceevals/a/performancemgmt_2.htm (accessed 5 April 2023).

Houldsworth E., Jirasinghe D. (2006) Managing and Measuring Employee Performance. London: Kogan Page, 245 p.

Goncharuk A.G. (2011) Formation of the mechanism of enterprise performance management: a case of the food industry of Ukraine. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 306 p.

Sytnyk H.V., Arkhipov N.M. (2018) Systema upravlinnia efektyvnistiu operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [System for managing the efficiency of the company's operating activities]. Problemy ekonomiky, no. 1 (35), рр. 223–230.

Kovalenko D.I., Lehka A.O. (2015) Mekhanizm zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Mechanism for ensuring financial and economic security of the enterprise]. International Scientific Journal, no. 8, рр. 118–122.

Bykova M.V., Hlushko A.D. (2022) Otsiniuvannia efektyvnosti operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva yak osnovy yoho finanso¬=voi stabilnosti [Assessment of the efficiency of the company's operating activities as the basis for its financial stability]. Proceedings of the Stalyi rozvytok: vyklyky ta zahrozy v umovakh voiennoho stanu: Mizhnarodnа naukovo-praktychnа Internet-konferentsiа, 09 chervnia 2022 r. Poltava: Natsionalnyi universytet imeni Yuriia Kondratiuka, рр. 111–113 (393 р.).

Dmytrenko A.I. (2018) Diahnostyka prybutkovosti pidpryiemstva za normatyvnoiu bukhhalterskoiu zvitnistiu [Diagnostics of the company's profitability according to the regulatory accounting reports]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti, no. 2, рр. 26–33.

Pravdiuk N.L. (2018) Rentabelnist operatsiinoi diialnosti: oblikovo-analitychnyi aspekt [Profitability of operating activities: accounting and analytical aspect]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no. 12, рр. 124–141.

Shvets Yu.O. Teoretyko-prykladni zasady otsinky efektyvnosti operatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia ta spo¬soby yii pokrashchennia [Theoretical and Applied Bases of Evaluating the Efficiency of Operating Activities of Mechanical Engineering Enterprises and Ways to Improve It]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho: naukovyi zhurnal. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, t. 30 (69), no. 6, ch. 1, рр. 76–81.

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini" vid 19.07.2022 № 2435-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2435-20#Text (accessed 8 April 2023).

Zakon Ukrainy "Pro zakhyst interesiv subiektiv podannia zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period dii voiennoho stanu abo stanu viiny" vid 03.03.2022 № 2115-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (accessed 8 April 2023).

Hlushko A.D. Pyrih Ya.M. (2023) Optymizatsiia zaborhovanosti pidpryiemstva krytychnoi infrastruktury v aspekti zmitsnen¬nia finansovo-ekonomichnoi bezpeky [Debt optimization of a critical infrastructure enterprise in terms of strengthening financial and economic security]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 1 (314), рр. 47–54.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Глушко, А., & Бикова, М. (2023). УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економічний простір, (184), 143-147. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-25
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ