КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АЛКОГОЛЬНОГО ХОЛДИНГУ «GLOBAL SPIRITS»

Ключові слова: клієнтоорієнтованість, клієнт, клієнтський досвід, споживча цінність, лояльність клієнтів

Анотація

Алкогольна промисловість розвивається в руслі загальних тенденцій економіки, однак для неї характерні й окремі специфічні особливості: з одного боку, цей напрямок виробництва надає державі чималі прибутки, які вона використовує на розвиток та потреби населення, з іншого, негативний вплив цієї галузі на здоров’я нації, адже вживання алкогольних напоїв є небезпечним для здоров’я громадян. Тому, підприємства алкогольної галузі перебувають у полі факторів макросередовища, а особливо протидіючого маркетингу держави, завданням якого є: переконати людей відмовитися від споживання алкогольної продукції. Протидіючий маркетинг являється об’єктивною причиною недостатньої клієнтоорієнтованості компаній алкогольної галузі. Але, окрім впливу протидіючого маркетингу, спостерігається і недостатнє розуміння сутності та підходів клієнтоорієнтованості компаній алкогольної галузі, що негативно впливає на стан ринку алкогольної продукції та стримує її якісний розвиток. Орієнтація діяльності підприємств алкогольної галузі на клієнтоорієнтованість може забезпечити суттєве підвищення їхньої конкурентоспроможності та зростання рівня доходів і прибутковості. Тому, питання клієнтоорієнтованого маркетингу на ринку алкогольної продукції є актуальним навіть в умовах протидіючого маркетингу. У статті розкрито: особливості клієнтоорієнтованості підприємств алкогольної промисловості; досліджено причини негативних змін у алкогольному бізнесі, усунення яких потребує впровадження клієнтоорієнтованого підходу в маркетингову діяльність підприємств; визначено напрямки клієнтоорієнтованого підходу підприємств алкогольної галузі; визначено ключові завдання клієнтоорієнтованого підходу та запропоновано систему заходів реалізації клієнтоорієнтованого сервісу.

Посилання

Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник. Київ: Атіка, 2008, 300 с.

Захаренко Д.С. Клієнтоорієнтованість підприємства: сутнісні характеристики. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2017, № 4: С. 22.

Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. 9­е изд.: пер. с англ. Москва : Вильямс, 2005. 1200 с.

Каташинська М.О. Протидіючий маркетинг. Вісник КНТЕУ. Київ : КНТЕУ, 2015. № 1 (99). С. 64–79.

Кваско А.В. Потенціал підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу Інтелект XXI. 2013. №1-2. С. 69-78. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/int_XXI_2013_1-2_10.pdf (дата звернення: 01.03.2023)

Ковальчук С.В. Клієнтоорієнтованість – сучасне спрямування маркетингової концепції. Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління. КНУТД, 2016. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4116/1/Konf20161104_IV_P009-010.pdf (дата звернення: 11.03.2023)

Пан Л.В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії URL: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/375/1/Pan_Loyalnist.pdf (дата звернення: 09.03.2023)

Петриченко П. Клієнтоорієнтований підхід у діяльності підприємств індустрії гостинності. Економіст. 2014. № 1. С. 79–82.

Стали менше пити? Як війна змінила алкогольні звички українців та ринок URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/09/6/691168/ (дата звернення: 02.03.2023)

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. 2018. №9. с. 75–78.

Pro-Consulting - маркетингові дослідження і бізнес-консалтинг. Аналіз ринку горілки України. URL: https://pro-consulting.ua/ua (дата звернення: 01.03.2023)

Global Spirits – офіційний сайт. URL: https://globalspirits.com/ (дата звернення: 02.03.2023)

Butenko N.V. (2008). Marketynh: pidruchnyk. [Marketing: a textbook]. Kyiv : Atika, 300 p.

Zakharenko D.S. (2017). Kliientooriientovanist pidpryiemstva: sutnisni kharakterystyky. [Customer orientation of the enterprise: essential characteristics.] Ekonomika. Menedzhment. Biznes, № 4: p. 22.

Kotler F. (2005). Osnovy marketynhu [Fundamentals of marketing]. 9­e yzd.: per. s anhl. Moscow : Vyliams, 1200 p.

Katashynska M.O. (2015). Protydiiuchyi marketynh. [Countervailing marketing]. Visnyk KNTEU. Kyiv : KNTEU, № 1 (99). p. 64–79.

Kvasko A.V. (2013). Potentsial pidpryiemstva na osnovi kliientooriientovanoho pidkhodu Intelekt XXI. [Enterprise potential based on a client-oriented approach Intellect XXI]. №1-2. p. 69–78. Available at: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/int_XXI_2013_1-2_10.pdf (accessed 01 March 2023)

Kovalchuk S.V. (2016). Kliientooriientovanist – suchasne spriamuvannia marketynhovoi kontseptsii. [Customer orientation is a modern direction of the marketing concept]. Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku marketynhovoho upravlinnia. [Current problems and prospects for the development of marketing management]. KNUTD, Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4116/1/Konf20161104_IV_P009-010.pdf (accessed 11 March 2023)

Pan L.V.(2022). Loialnist spozhyvachiv yak stratehichnyi pokaznyk uspishnosti kompanii. [Consumer loyalty as a strategic indicator of company success] Available at: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/375/1/Pan_Loyalnist.pdf (accessed 09 March 2023)

Petrychenko P. (2014). Kliientooriientovanyi pidkhid u diialnosti pidpryiemstv industrii hostynnosti. [Customer-oriented approach in the activities of hospitality industry enterprises]. Ekonomist. № 1. p. 79–82.

Staly menshe pyty? Yak viina zminyla alkoholni zvychky ukraintsiv ta rynok. [Have you started drinking less? How the war changed the alcoholic habits of Ukrainians and the market]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/09/6/691168/ (accessed 02 March 2023)

Khalina V.Iu., Vasylieva T.S. (2018). Kliientooriientovanist yak nova paradyhma vedennia biznesu. [Customer orientation as a new business paradigm]. Ekonomika ta derzhava. №9. p. 75–78.

Pro-Consulting - marketynhovi doslidzhennia i biznes-konsaltynh. Analiz rynku horilky Ukrainy. [Pro-Consulting - marketing research and business consulting. Analysis of the Ukrainian vodka market]. Available at: https://pro-consulting.ua/ua (accessed 01 March 2023)

Global Spirits оfitsiinyi sait. [12. Global Spirits official site.]. Available at: https://globalspirits.com/ (accessed 02 March 2023)

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Хурдей, В., & Скоробогатова, А. (2023). КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АЛКОГОЛЬНОГО ХОЛДИНГУ «GLOBAL SPIRITS». Економічний простір, (184), 129-133. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-22
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ