СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: готельна мережа, корпорація, бренд, стратегія розвитку, класифікація, сегментація, експансія

Анотація

Метою дослідження є розкриття особливостей організації міжнародних готельних мереж, виявлення їх переваг, здійснення класифікації та проведення характеристики поширених стратегій розвитку готельних мереж. Використано традиційні методи аналізу, синтезу, аналогії, порівняння та узагальнення, які забезпечили систематизацію наукової, статистичної, науково-публіцистичної інформації загальнодоступних організаційно-економічних даних функціонування готельних мереж. Ключове місце у дослідженні відведено методу класифікації з виокремленням якісних, кількісних та динамічних характеристик готельних операторів. У статті проаналізовано розвиток готельних мереж у контексті жорсткої конкуренції в середовищі бізнесу, виокремлено переваги управління готельних операторів щодо незалежних компаній. Результати розробленої класифікації стратегій готельних мереж можуть застосовуватись операторами ринку для обрання оптимальної моделі конкурентоспроможності.

Посилання

Басюк О. В. Аналіз світового досвіду функціонування готельних ланцюгів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №. 5. С. 23–26

Буряк Т. В. Готельні мережі: еволюція та становлення. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 179–183

Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.

Семенов В. Ф., Бортник Л. В. Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 49 (2). С. 68–75

Юрченко О. Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Міжнародні відносини. 2014. Вип. 34. С. 292–301

Akbar Y. H., Tracogna A. The sharing economy and the future of the hotel industry: Transaction cost theory and platform economics. International Journal of Hospitality Management, 2018. Vol. 71. P. 91–101. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.12.004

Calaretu B. Development strategies for hotel chains. Аcademia, 2011. Vol. 1, P. 91–98

Cunill O. M. The Internationalization-Globalization of Hotel Chains. In The Growth Strategies of Hotel Chains: Best Business Practices by Leading companies. New York: Haworth Hospitality Press. 2006. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203820810

Dirnou I. Expansion Strategies of International Hotel Firms: A Transaction Cost Economics and Agency Theory Approach. Theses from the University of Surrey, 2004. P. 59–81

Four Commercial Real Estate Investment Strategies that the Pandemic Reinforced. URL: https://pegcompanies.com/four-commercial-real-estate-investment-strategies-that-the-pandemic-reinforced (дата звернення: 13.04.2023)

Gheribi S. E. Competition Strategies of Selected International Hotels Groups on the Polish Market. Journal of Tourism & Hospitality, 2018. Vol. 7 (5). P. 1–7. DOI: https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000381

Nyokabi J., Namada J., Muchara M. Cost Leadership Strategy, Firm Structure And Performance Of Star Rated Hotels. Journal of Research in Management, 2019. Vol. 2 (3). Р. 47–52

Meissner P., Wulf T. The development of strategy scenarios based on prospective hindsight: an approach to strategic decision making. Journal of Strategy and Management, 2015. Vol. 8 (2). P. 176–190

Richard B. Hotel chains: survival strategies for a dynamic future. Journal of Tourism Futures, 2017. Vol. 3 № 1. Р. 56–65. DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-06-2016-0018

Salvioni D. Hotel Chains and the Sharing Economy in Global Tourism. Symphonya Emerging Issues in Management, 2016. Vol. 1 (1). Р. 31–44

Whitla P., Walters P., Davies H. Global strategies in the international hotel industry. Hospitality Management, 2007. Vol. 26. Р. 777–792

Yao-Chin Wang, Yeasun Kate Chung. Hotel brand portfolio strategy. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2015. Vol. 27 (4). P. 561–584

Yeoman I., Oskam J., Postma A. The future of hotels vacation marketing, service design and management. Journal of Vacation Marketing, 2016. Vol. 22. Р. 197–208

Basiuk, O.V. (2015). Analiz svitovogo dosvidu funkcionuvannya gotelnih lancyugiv [Analysis of the world experience of hotel chains functioning]. Globalni ta nacionalni problemi ekonomiki [Global and national problems of economy], № 5, р. 23–26

Burak, T. V. (2014). Gotelni merezhi: evolyuciya ta stanovlennya [Hotel chains: evolution and formation]. BiznesInform, № 8, р. 179 –183. Available at: https://www.business-inform.net/pdf/2014/

Zavidna, L. D. (2017). Hotelnyy biznes: stratehiyi rozvytku [Hotel business: development strategies]. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t

Semenov, V. F., & Bortnyk, L.V. (2013). Franchaizynh yak metod orhanizatsii i rozvytku hotelnoho biznesu [Franchising as a method of organization and development of the hotel business]. Visnyk sotsialnoekonomichnykh doslidzhen, № 49(2), р. 68–75

Yurchenko, O. (2014) Innovatsii v hotelnomu biznesi na suchasnomu etapi [Innovations in the hotel business at the present stage]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny, № 34, р. 292–301. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_33

Akbar, Yusaf & Tracogna, Andrea. (2018). The Sharing Economy and the Future of the Hotel Industry: Transaction Cost Theory and Platform Economics. International Journal of Hospitality Management, № 71, р. 91–101. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.12.004

Calaretu, B. (2011). Development strategies for hotel chains. Аcademia, № 1, р. 91–98

Cunill, O. M. (2006). The Internationalization-Globalization of Hotel Chains. In The Growth Strategies of Hotel Chains: Best Business Practices by Leading companies. New York : Haworth Hospitality Press. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203820810

Dimou, Irini. (2004). Expansion Strategies of International Hotel Firms: A Transaction Cost Economics and Agency Theory Approach. Theses from the University of Surrey, р. 59–81

Four Commercial Real Estate Investment Strategies that the Pandemic Reinforced. Available at: https://pegcompanies.com/four-commercial-real-estate-investment-strategies-that-the-pandemic-reinforced (Accessed April 13, 2023)

Gheribi, E. (2018) Competition Strategies of Selected International Hotels Groups on the Polish Market. Journal of Tourism & Hospitality, № 7(5), р. 1–7. DOI: https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000381

Nyokabi, J., Namada, J., Muchara, M. (2019). Cost Leadership Strategy, Firm Structure And Performance Of Star Rated Hotels. Journal of Research in Management, № 2 (3), р. 47–52

Meissner, P., Wulf, T. (2015). The development of strategy scenarios based on prospective hindsight: an approach to strategic decision making. Journal of Strategy and Management, № 8 (2), р. 176–190

Richard, B. 2017). Hotel chains: survival strategies for a dynamic future. Journal of Tourism Futures, № 3(1), р. 56–65. DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-06-2016-0018

Salvioni, D. (2016). Hotel Chains and the Sharing Economy in Global Tourism. Symphonya Emerging Issues in Management, № 1(1), р. 31–44

Whitla, P., Walters, P., Davies, H. (2007). Global strategies in the international hotel industry. Hospitality Management, № 26, р. 777–792

Yao-Chin Wang, Yeasun Kate Chung (2015). Hotel brand portfolio strategy. International Journal of Contemporary Hospitality Management, № 27(4), р. 561–584

Yeoman, I., Oskam, J., Postma, A. (2016). The future of hotels vacation marketing, service design and management. Journal of Vacation Marketing, № 22, р. 197–208

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ. Економічний простір, (184), 118-122. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-20
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ