ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Г.В. Омельчак Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради https://orcid.org/0000-0003-3373-8944
Ключові слова: конкурентоспроможність, воєнний стан, ділова активність, релокація, ринок, підприємство, бізнес

Анотація

У статті досліджено особливості формування конкурентоспроможності підприємств в умовах воєнного стану. Визначено, що військовий конфлікт з росією призвів до руйнування економіки України. У статті наведено аналітичні дані щодо стану ділової активності в Україні у першій половині 2022р. Автором проведено порівняльний аналіз індикаторів перспектив розвитку ділової активності промислових підприємств за три періоди. Розглянуто внутрішні та зовнішні загрози, які впливають на конкурентоспроможність підприємств в умовах воєнного стану. Підкреслено, що основними суб’єктами, які впливають на формування конкурентоспроможності підприємств, є працівники. Встановлено, що однією з основних особливостей формування конкурентоспроможності підприємств є сміливість продовжувати або починати свою діяльність в умовах воєнного стану. Визначено, що формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств відбувається в умовах значних ринкових трансформацій.

Посилання

1. Мінекономіки попередньо оцінює падіння ВВП в 2022 році на рівні 30,4%. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno# (дата звернення: 07.03.2023).
2. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування. Офіційний сайт Центру розвитку інновацій. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/ (дата звернення: 09.03.2023).
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.03.2023).
4. Авдєєнко В., Василь Р. Економіка України під час війни: головні підсумки 2022 року. Апостроф. URL: https://apostrophe.ua/ua/article/economy/2022-12-29/ekonomika-ukrainyi-vo-vremya-voynyi-glavnyie-itogi-2022-goda/49474 (дата звернення: 07.03.2023).
5. Щадило М.І. Основні загрози конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах воєнного стану. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 1 (7). С. 106–112.
6. Шульга та ін. Системний підхід до формування конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10296 (дата звернення: 07.03.2023).
7. У Харкові за час війни зареєстрували бізнес понад 6 тисяч підприємців. Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. URL: https://www.city.kharkiv.ua/uk/news/u-kharkovi-za-chas-viyni-zareestruvali-biznes-ponad-6-tisyach-pidpriemtsiv--52921.html (дата звернення: 11.03.2023).
8. Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні (жовтень 2022). Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-biznesu-v-period-voyennoho-stanu-v-3 (дата звернення: 10.03.2023).
9. Облікова ставка НБУ 2023. Мінфін: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/ (дата звернення: 12.03.2023).
1. Minekonomiky poperedno otsiniuie padinnia VVP v 2022 rotsi na rivni 30,4% [The Ministry of Economy preliminarily estimates a 30.4% drop in GDP in 2022]. Official website of Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno# (accessed 7 March 2023).
2. Stan ta potreby biznesu v umovakh viiny: rezultaty opytuvannia [State and Needs of Business in Times of War: Survey Results]. Official website of the Center for Innovation Development. Available at: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-in-wartime-survey-results/ (accessed 9 March 2023).
3. Official website of the State Statistics Service of Ukraine: website. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed 11 March 2023).
4. Avdieienko V., Vasyl R. Ekonomika Ukrainy pid chas viiny: holovni pidsumky 2022 roku [Ukraine's economy during the war: main results of 2022]. Apostrophe. Available at: https://apostrophe.ua/ua/article/economy/2022-12-29/ekonomika-ukrainyi-vo-vremya-voynyi-glavnyie-itogi-2022-goda/49474 (accessed 7 March 2023).
5. Shchadylo M.I. (2023) Osnovni zahrozy konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryiemstva v umovakh voiennoho stanu [The main threats to the competitiveness of an industrial enterprise under martial law]. Aktualni pytannia u suchasnii nautsi [Topical issues in modern science] (electronic journal), № 1 (7), pp. 106–112.
6. Shulha ta in. (2022) Systemnyi pidkhid do formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [A systematic approach to the formation of enterprise competitiveness]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] (electronic journal), № 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10296 (accessed 7 March 2023).
7. U Kharkovi za chas viiny zareiestruvaly biznes ponad 6 tysiach pidpryiemtsiv [Over 6,000 entrepreneurs have registered businesses in Kharkiv during the war]. Official website of Kharkiv city council, mayor, and executive committee. Available at: https://www.city.kharkiv.ua/uk/news/u-kharkovi-za-chas-viyni-zareestruvali-biznes-ponad-6-tisyach-pidpriemtsiv--52921.html (accessed 11 March 2023).
8. Ohliad instrumentiv pidtrymky biznesu v period voiennoho stanu v Ukraini (zhovten 2022) [Overview of business support tools during martial law in Ukraine (October 2022)]. Official website of the National Institute for Strategic Studies. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-biznesu-v-period-voyennoho-stanu-v-3 (accessed 10 March 2023).
9. Oblikova stavka NBU 2023 [NBU discount rate 2023]. Ministry of Finance. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/ (accessed 12 March 2023).
Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Омельчак, Г. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економічний простір, (184), 114-117. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1242
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ