КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ключові слова: структура управління, компетентна організація, компетентність, управління, організація

Анотація

Нестабільність політичного та соціально-економічного стану української економіки, глобалізація світового господарства та свідома орієнтація нашої країни на інтеграцію до економічного життя Європи, обумовлює складність умов функціонування вітчизняних організацій, висуваючи нові вимоги до діяльності та розвитку, змушуючи швидко адаптуватись до динамічних змін. Ключову роль у даному процесі відіграє компетентність організації, як передумова набуття конкурентних переваг, досягнення успіху на внутрішньому та зовнішньому ринках. Все частіше у наукових дослідженнях підкреслюється роль структури управління організацією як важливого чинника забезпечення компетентності у сучасних умовах. У статті досліджено підходи до формування структури управління, сформовано типологію організаційних структур, визначено їх переваги та недоліки, можливості застосування для побудови компетентної організації.

Посилання

Борисов Р. Макс Вебер і сучасність: модернізація, раціоналізація, легітимація. Український соціологічний журнал. 2021. № 24. С. 14–22. DOI: https://doi.org/10.26565/2077-5105-2020-24-02

Монастирський Г.Л. Теорія організації : підручник. Тернопіль : Крок, 2019. 368 с.

Пінчук Т.А. Особливості впливу факторів на організаційну структуру підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 10. Ч. 4. С. 36–40.

Лаптєва В.В. Формування системи показників для оцінки ефективності організаційної структури виробничо-торгівельного підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Вип. 2. Т. 19. С. 308–327.

Peter F. Drucker Essential Drucker. London : HarperPB, 2003. 358 с.

Жемчугов А., Жемчугов М. Оптимальна організаційна структура підприємства. Проблеми економіки та менеджменту. 2015. № 5. С. 7–28.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Дело, 2009. 725 с.

Richard L. Daft Management (2008 8th Edition). London : Thomson; 8th edition, 2008. 736 с.

Долгова Л.І. Застосування адаптивних організаційних структур в сучасному підприємництві. Ефективна економіка. 2021. № 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.77

Гевко В.Л. Cтратегічні вектори розвитку організаційної культури підприємств мережевих структур у фокусів викликів нової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 2. С. 51–55.

Федоренко В.Г. та ін. Основи економічної теорії : підручник. Київ : Алерта, 2007. 519 с.

Краля В.Г. Розвиток підходів до проектування організаційних структур управління підприємств та їх об’єднань. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 171. С. 124–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_15 (дата звернення: 23.02.2023).

Роженко О.В. Формування організаційної культури підприємницьких структур як засобу узгодженості економічних інтересів суб’єктів господарювання. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. 2019. № 1. С. 68–76.

Данилюк Т.І. Організаційне проектування підприємства : конспект лекцій. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки. 2017. 84 с.

Borysov R. (2021) Maks Veber i suchasnist: modernizatsiia, ratsionalizatsiia, lehitymatsiia [Max Weber and Modernity: Modernisation, Rationalisation, Legitimation]. Ukrainian Sociological Journal, vol. 24, pp. 14–22. DOI: https://doi.org/10.26565/2077-5105-2020-24-02

Monastyrskyi H.L. (2019) Teoriia orhanizatsii : pidruchnyk. [Theory of organization: a textbook]. Ternopil : Krok.

Pinchuk T.A. (2015) Osoblyvosti vplyvu faktoriv na orhanizatsiinu strukturu pidpryiemstva [Peculiarities of the influence of factors on the organisational structure of an enterprise]. Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 10, Р. 4, pp. 36–40.

Laptieva V.V. (2020) Formuvannia systemy pokaznykiv dlia otsinky efektyvnosti orhanizatsiinoi struktury vyrobnycho-torhivelnoho pidpryiemstva [Formation of a system of indicators for assessing the effectiveness of the organisational structure of a production and trading enterprise.]. Market economy: modern theory and practice of management, vol. 2, № 19, pp. 308–327.

Peter F. Drucker Essential Drucker. London : HarperPB, 2003. 358 с.

Zhemchuhov A., Zhemchuhov M. (2015) Optymalna orhanizatsiina struktura pidpryiemstva [Optimal organisational structure of the enterprise]. Economic and management issues, № 5, pр. 7–28.

Meskon M., Albert M., Khedouri F. (2009) Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Moskva : Delo, 725 p.

Richard L. Daft Management (2008 8th Edition). London : Thomson; 8th edition. 2008. 736 с.

Dolhova L.I. (2021) Zastosuvannia adaptyvnykh orhanizatsiinykh struktur v suchasnomu pidpryiemnytstvi [Application of adaptive organisational structures in modern entrepreneurship]. Efficient economy, № 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.77

Hevko V.L. (2020) Ctratehichni vektory rozvytku orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstv merezhevykh struktur u fokusiv vyklykiv novoi ekonomiky [Strategic vectors of development of organisational culture of enterprises of network structures in the context of challenges of the new economy.]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, № 2, pp. 51–55.

Fedorenko V.H., Nikolenko Yu.V., Didenko O.M., Denysenko M.P., Ruzhenskyi M.M. (2007) Osnovy ekonomichnoi teorii : pidruchnyk [Fundamentals of economic theory: a textbook] Kyiv : Alerta. (in Ukrainian)

Kralia V.H. (2016) Rozvytok pidkhodiv do proektuvannia orhanizatsiinykh struktur upravlinnia pidpryiemstv ta yikh ob’iednan [Development of approaches to the design of organizational management structures of enterprises and their associations]. Bulletin of the Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, vol. 171, pp. 124–134. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_15 (accessed: 23.02.2023).

Rozhenko O.V. (2019) Formuvannia orhanizatsiinoi kultury pidpryiemnytskykh struktur yak zasobu uzghodzhenosti ekonomichnykh interesiv sub’iektiv hospodariuvannia [Formation of the organisational culture of entrepreneurial structures as a means of coherence of economic interests of business entities]. Bulletin of Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky. Series: Economic Sciences, № 1, pp. 68–76.

Danyliuk T.I. (2017) Orhanizatsiine proektuvannia pidpryiemstva : konspekt lektsii [Organizational design of an enterprise: lecture notes]. Lutsk : SNU im. Lesi Ukrainky.

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Лепейко, Т., & Грузіна, І. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Економічний простір, (184), 107-113. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-18
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ