УПРАВЛІНСЬКІ МОДЕЛІ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: бізнес-процес, автоматизація, комунікації, робота з даними, системи менеджменту

Анотація

Сучасні умови управління відрізняються трансформацією їх моделей в процесах планування, координації, організації, виконання та контролю за ресурсами підприємства, які сформовані суцільним застосуванням цифрових технологій, інструментів та різноспрямованими змінами. Ці зміни відрізняються автоматизацією та оптимізацією бізнес-процесів, змінами процесів роботи з даними, розширенням комунікації та співпраці між різними структурними підрозділами компанії та між компаніями в цілому, підвищенням інноваційності тощо. При цьому природа такої трансформації управлінських моделей в менеджменті підприємства передбачає виникнення явища цифровізації. Відтак, акцентовано базову увагу на змінах, що відбуваються у форматах документів, у форматах роботи з даними, в обміні інформацією, у використанні масивів даних та у наданні адресних даних та інформації, у комунікації, а також на результуючих змінах, що ними зумовлені. Зокрема, звернено увагу на формуванні значної кількості викликів цифровізації.

Посилання

Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Диджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018, № 1 (23). С. 33–39.

Коробка С. В. Діджиталізація підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна». 2021, № 100. С. 88–95.

Kovalenko O. General Model of the electronic information environmrnt, based on the Mirros concept”. Scientific works of Vinnytsia National Technical University. 2019. № 4. P. 17–25

PricewaterhouseCoopers database (2022), PwC report “The 5G business potential – Industry digitalisation and the untapped opportunities for operators”, URL: http://surl.li/gmsfg

Шлапак О. А., Коваленко О. O. Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 43–48.

Шлапак О. А., Коваленко О. О. Модель цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8513 (дата звернення: 13.04.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.83

Husev O. Yu., Legominov S. V. (2018) Dyhditalizatsiya – yak instrument udoskonalennya biznes-protsesiv, yikh optymizatsiya [Digitalization as a tool for improving business processes and their optimization]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1 (23), № 1, pp. 33–39.

Korobka S. V. (2021) Didzhitalizatsiya pidpryyemnytskoyi diyalʹnosti [Digitalization of Entrepreneurial Activity]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina seria "Ekonomichna", vol. 100, № 1, pp. 88–95.

Kovalenko O. (2019) General Model of the electronic information environmrnt, based on the Mirros concept”, Scientific works of Vinnytsia National Technical University, № 4, рр. 17–25

PricewaterhouseCoopers database (2022) PwC report “The 5G business potential – Industry digitalization and the untapped opportunities for operators”, Available at: http://surl.li/gmsfg

Shlapak O. A., Kovalenko O. O. (2017) Modelʹ bahatokryterialʹnoyi optymizatsiyi komunikatsiynoho seredovyshcha pidpryyemstv [A model of multi-criteria optimization of the communication environment of enterprises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 11, pp. 43–48.

Shlapak O. A., Kovalenko O. O. (2021) Model tsyfrovoho menedzhmentu dlya pidpryiemstv mizhnarodnoho rivnya [A model of digital management for international level enterprises]. Efektyvna ekonomika, vol. 1, Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8513 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.83 (Accessed: 13.04.2023)

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Кулініч, Т., & Стернюк, О. (2023). УПРАВЛІНСЬКІ МОДЕЛІ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економічний простір, (184), 101-106. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-17
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ