РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У КОММУНІКАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

  • Т.В. Котуранова Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» https://orcid.org/0000-0001-8438-052X
  • І.М. Бараннік Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • Ю.Б. Цегельник Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: комунікаційний менеджмент, інновації, інноваційні тренди, комунікаційні технології, хмарні технології, краудфандинг, краудсорсинг, омніканальність, управління сенсами

Анотація

У статті розглядається вплив на поведінку бізнесу та підприємств нових форм комунікаційної взаємодії через соціальні мережі: крауд-практики (краудсорсинг і краудфандинг). Вони ще не так відомі в Україні, але як форми сучасних комунікацій набирають стрімку популярність. Описується ще один сучасний тренд у розвитку комунікацій – омніканальність. У рамках концепції Omni-channel (еру багатоканальної торгівлі) користувачі спілкуються з компанією, вільно переміщаючись між онлайновими та офлайновими каналами, які повністю інтегровані між собою. Це дозволяє зберегти персоніфікований підхід до клієнта та зібрати достовірну базу клієнтів/покупців. Слід зазначити ще одну важливу функцію сучасних бізнес-комунікацій – вони стають засобом управління сенсами і власними силами несуть нове смислове навантаження. Сенси формують систему бачення світу, окремих явищ і процесів, бізнесу в цілому та окремих організацій. Залежно від неї виникають різні мотивації на ті чи інші дії, різні стратегії, засоби їх реалізації, результати тощо. Щоб управляти сенсами, треба їх знати, розуміти та сприймати, причому не статично, а у розвитку. Проблема сприйняття стає однією з ключових для управління сенсами. І це не тільки сприйняття окремими людьми (або стейкхолдерами) конкретних явищ, ситуацій, об'єктів чи процесів, структур та взаємовідносин, результатів та оцінок, але саме сенсів, які стоять за ними. Тому велика увага у статті приділяється смисловому навантаженню бізнес-комунікацій, які стають засобом управління сенсами. Зокрема, розглядається концепція «скоординоване управління сенсами» (Coordinated Management of Meanings – CMM). Ця концепція застосовується на практиці управління для вирішення конфліктів, управління відносинами всередині підприємств чи організацій. Усі перелічені тренди є найактуальнішими й нині, оскільки вони надають важливий вплив інформаційному обміну та зміні практичних аспектів менеджменту підприємств, їхньої конкурентоспроможності тощо. Цілком очевидним стає висновок про те, що майбутнє за інтегрованими комунікаціями та комунікаційними технологіями, що розвиваються та впливають на розвиток самого менеджменту.

Посилання

Васильченко М.І., Гришко В.В. Комунікативний менеджмент : навчальний посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 228 с.

Гудзь О.Є., Маковецька І.М. Комунікаційний менеджмент. URL: https://dut.edu.ua/ua/lib/1/category/2196/view/2245

Головні новини зі світу Digital і не тільки у 2023 році. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/we-are-social-2023#:~:text=Населення%20планети%20станом%20на%20початок,%2C4%25%20населення%20планети (дата звернення 30.03.2023)

Краудфандинг в Україні: як він працює та чим корисний у бізнесі. URL: https://thepage.ua/ua/business/kraudfanding-ukrayina-sho-ce-take-yaki-platformi-isnuyut-ta-yaki-perevagi (дата звернення 22.03.2023)

Комунікація українських банків у Facebook. Part 2. URL: https://ngnagency.medium.com/комунікація-українських-банків-у-facebook-part-2-2ad26ea067cb (дата звернення 25.03.2023)

Что такое WebRTC? URL: https://my-js.org/docs/guide/webrtc/

Що таке омніканальний маркетинг і чому він важливий для вашого бізнесу? URL: https://marketer.ua/ua/what-is-omnichannel-marketing/ (дата звернення 10.03.2023)

Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств. URL: https://vlp.com.ua/node/7163

Як зростає ринок роздрібної торгівлі у світі. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/02/15/682383/ (дата звернення 25.03.2023)

Vasylchenko M.I., Hryshko V.V. (2018) Komunikatyvnyy menedzhment: navchalnyy posibnyk [Communicative management: study guide]. Poltava : PoltNTU, 228 p.

Hudz O.YE., Makovetska I.M. Kommunikatsiynyy menedzhment [Communication management]. Available at: https://dut.edu.ua/ua/lib/1/category/2196/view/2245

Holovni novyny zi svitu Digital i ne tilky u 2023 rotsi [The main news from the world of Digital and not only in 2023]. Available at:https://elit-web.ua/ua/blog/we-are-social-2023#:~:text=Naselennya%20planety%20stanom%20na%20pochatok,%2C4%25%20naselennya%20planety (accessed 30.03.2023)

Kraudfandynh v Ukrayini: yak vin pratsyuye ta chym korysnyy u biznesi [Crowdfunding in Ukraine: how it works and how it is useful in business]. Available at: https://thepage.ua/ua/business/kraudfanding-ukrayina-sho-ce-take-yaki-platformi-isnuyut-ta-yaki-perevagi (accessed 22.03.2023)

Komunikatsiya ukrayinskykh bankiv u Facebook. Part 2 [Communication of Ukrainian banks on Facebook. Part 2]. Available at: https://ngnagency.medium.com/komunikatsiya-ukrayinskykh-bankiv-u-facebook-part-2-2ad26ea067cb (accessed 25.03.2023)

Chto takoe WebRTC? [What is WebRTC?]. Available at: https://my-js.org/docs/guide/webrtc/

Shcho take omnikanalnyy marketynh i chomu vin vazhlyvyy dlya vashoho biznesu? [What is omnichannel marketing and why is it important for your business?]. Available at: https://marketer.ua/ua/what-is-omnichannel-marketing/ (accessed 10.03.2023)

Shpak N.O. Osnovy komunikatsiynoho menedzhmentu promyslovykh pidpryyemstv [Fundamentals of communication management of industrial enterprises]. Available at: https://vlp.com.ua/node/7163

Yak zrostaye rynok rozdribnoyi torhivli u sviti [As a growing market of retail trade in the world]. Available at: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/02/15/682383/ (accessed 25.03.2023)

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Котуранова, Т., Бараннік, І., & Цегельник , Ю. (2023). РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У КОММУНІКАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Економічний простір, (184), 95-100. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-16
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ