ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційний розвиток, інноваційна активність, конкурентоспроможність, телекомунікаційні підприємства, телекомунікаційна галузь

Анотація

Функціонування конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобальних трансформацій та турбулентного економічного середовища уможливлюється застосуванням інновацій та активною інноваційною діяльністю у всіх галузях національної економіки. Телекомунікаційна галузь характеризується особливою вагомістю та впливовістю щодо формування векторів економічної діяльності в країні та пріоритетів інноваційних технологічних досягнень. Важливого значення набуває забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств на засадах інноваційної активності та розвитку з урахуванням глобальних трендів функціонування світового економічному простору. У статті представлено роль і значення інновацій та інноваційної діяльності у формуванні конкурентоспроможної національної економіки та презентовано особливості інноваційної активності телекомунікаційних підприємств. Розкрито економічний зміст інновацій, інноваційного процесу, інноваційного розвитку підприємств та їх роль в діяльності телекомунікаційних підприємств за умов посилення глобальних трансформацій та світової економічної турбулентності . Виявлено специфічні властивості інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в контексті еволюції інтелектуальної складової суспільного відтворення. Проаналізовано індикатори глобальних індексів інноваційного розвитку України. Запропоновані глобалізаційні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в контексті підвищення рівня їх конкурентоспроможності на інноваційних засадах.

Посилання

Сардак С.Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 3-4. С. 3–6.

Зеліско І.М., Халімон Т.М., Ху Сунцзе. Парадигма інноваційної активності телекомунікаційних підприємств. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. С. 99–105. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/68_2022/19.pdf

Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії / Автор пер. і вступ. статті С.М. Злупко. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 628 с.

Shumpeter Y. The theory of economic development. New York : Routledge USA, 2017. 320 р.

Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. Harvard : HarperCollins e-book, 2009. 224 p.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (з чинними змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua

Коюда П.М., Шейко І.А. Ефективність економічної діяльності підприємств: теорія та практика : монографія. Харків : Компанія СМІТ, 2013. 332 с.

Немчин О.Ф., Бутнік-Сіверський О.Б. Сучасний стан інноваційного розвитку України. Інтелектуальна власність. 2003. № 1. С. 32–39.

Гречан А.П. Теоретичні засади визначення інноваційного потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2005. № 7. С. 34–37.

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2003. 440 с.

Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

Желдак І.Л. Сучасний стан телекомунікаційної галузі в Україні. Вісник ЧДТУ. Чернігів : ЧДТУ, 2014. № 4. С. 209–219.

Sardak S.E. (2013) Periodization and forecast of global dynamics of human resources development. Ekonomichnyy chasopys-ХХІ, no. 3-4, pp. 3–6.

Zelisko I.M., Кhalimon T.M., Hu Sunjie (2022) The paradigm of telecommunications enterprisesi nnovative activity. Infrastruktura rynku, no. 68, pp. 99–105.

Tugan-Baranovskyi M. (2003) Osnovy politychnoyi ekonomiyi [Basics of political economy] / The author of the trans. and introduction articles by S.M. Zlupko. Lviv: LNU named Ivan Franko.

Shumpeter Y. (2017) The theory of economic development. New York: Routledge.

Drucker P. (2009) Management Challenges for the 21st Century, Harvard: HarperCollins e-book.

Verkhovna Rada of Ukraine (2002) The Law of Ukraine “About innovation activity”. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/40-15 (аccessed 1 March 2023).

Verkhovna Rada of Ukraine (2003) “The Civil Code of Ukraine”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (аccessed 2 March 2023).

Koyuda P.M. and Sheiko I.A. (2013) Efektyvnist' ekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstv: teoriia ta praktyka [Efficiency for the enterprises economic activity: theory and practice]. Kharkiv: SMIT Company.

Nemchyn O. and Butnik-Siverskyi O. (2003) The current state of innovative development of Ukraine. Intelektualna vlasnist, no. 1, pp. 32–39.

Hrechan A. (2005) Theoretical basis for determining the innovation potential of the enterprise. Ekonomika ta derzhava, no. 7, рр. 34–37.

Vasylenko V. and Shmatko V. (2003) Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Kyiv: TsUL.

Global Innovation Index (2021) Global Innovation Index. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (аccessed 12 March 2023).

Zheldak I.L. (2014) The current state of the telecommunications industry in Ukraine. Visnyk CHDTU, no. 4, pp. 209–219.

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Зеліско, І., & Шагірманов, Д. (2023). ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (184), 79-83. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ