ТРЕНДИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: споживча поведінка, домогосподарство, споживання, продовольчі товари, споживчі тренди

Анотація

У статті окреслено особливості споживчої поведінки домогосподарств на продовольчому ринку України. Окреслено важливість дослідження особливостей формування споживчої поведінки домогосподарств на продовольчому ринку України в сучасних соціально–економічних умовах останнього десятиліття. У процесі аналізу поведінки споживачів на продовольчому ринку виділено три періоди її формування. Проаналізовано зміни споживчих практик українських домогосподарств упродовж останніх десяти років. Визначено тренди споживчої поведінки домогосподарств, які переважали до 2020 року. Розглянуто особливості другого періоду формування споживчих трендів, який розпочався з початком пандемії COVID-19. Зазначено споживчі тренди поведінки домогосподарств, які зумовлені після початку повномасштабного російського вторгнення.

Посилання

Бережний Я.В. Споживчий ринок і карантин «COVID-19» в Україні. Ефективна економіка, 2020. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/66.pdf

Бочко О.Ю., Кожушок Н. Дослідження поведінки споживачів в умовах COVID-19 та вплив на них трендів маркетингу – 2021. Класичний приватний університет, 2021. Вип. 2 (25). С. 66–71.

Буднікевич І.М., Черданцева І.Г. Аналіз споживчих настроїв на продовольчому ринку України у 2016-2019 рр. Науковий вісник Чернівецького університету, 2019. Вип. 820. С. 55–62.

Городняк І.В., Терендій А.Б. Споживча поведінка домогосподарств на продовольчому ринку України. Економічний простір. 2020. №159. С. 39–43.

З початку 2019 року вартість мінімального продуктового кошика продовжила зростання. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/z-pochatku-2019-roku-vartist-minimalnogo-produktovogo-koshyka-prodovzhyla-zrostannya

Лихолат С.М., Задоріжна І.-М. В. Вплив бренду на поведінку споживачів в умовах COVID-19. Економіка та суспільство, 2021. Вип. №26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/331/316

Полях С.С. Особливості зміни поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід, 2022. №9-10. С. 69–76.

Романюк О. В. Україні все менше магазинів: куди вони зникають. Сьогодні. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/kuda-ischezayut-magaziny-1140545.html (дата звернення 21.02.2023).

Споживацькі настрої українців у 2020 році. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/331/316

Retail Foods 2018, Global Agriculture Information Network. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_London_United%20Kingdom_6-15-2018.pdf (дата звернення: 25.02.2023).

Ukraine Food Security Report. URL: https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-0000139190_ukraine_food_security_report.pdf

Berezhny`j Ya.V. (2020) Spozhy`vchy`j ry`nok i karanty`n «COVID-19» v Ukrayini [The consumer market and the "COVID-19" quarantine in Ukraine]. Efekty`vna ekonomika (electronic jornal), № 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/66.pdf

Bochko O.Yu., Kozhushok N. (2021) Doslidzhennya povedinky` spozhy`vachiv v umovax COVID-19 ta vply`v na ny`x trendiv markety`ngu – 2021 [Study of consumer behavior in the context of COVID-19 and the impact of marketing trends on them - 2021]. Klasy`chny`j pry`vatny`j universy`tet. vol. 2 (25), pp. 66–71

Budnikevy`ch I.M., Cherdanceva I.G. (2019) Analiz spozhy`vchy`x nastroyiv na prodovol`chomu ry`nku Ukrayiny` u 2016-2019 rr. [Analysis of consumer attitudes in the food market of Ukraine in 2016-2019.]. Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo universy`tetu. vol. 820, pp. 55–62

Gorodnyak I.V., Terendij A.B. (2020) Spozhy`vcha povedinka domogospodarstv na prodovol`chomu ry`nku Ukrayiny` [Consumer behavior of households in the food market of Ukraine]. Ekonomichny`j prostir. № 159, pp. 39–43.

Ekonomichny`j dy`skusijny`j klub (2020) Z pochatku 2019 roku vartist` minimal`nogo produktovogo koshy`ka prodovzhy`la zrostannya [Since the beginning of 2019, the cost of the minimum grocery basket has continued to grow]. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/z-pochatku-2019-roku-vartist-minimalnogo-produktovogo-koshyka-prodovzhyla-zrostannya

Ly`xolat S.M., Zadorizhna I.-M. V. (2021) Vply`v brendu na povedinku spozhy`vachiv v umovax COVID-19 [Brand influence on consumer behavior in the context of COVID-19]. Ekonomika ta suspil`stvo (electronic jornal), vol. 26. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/331/316

Polyax S.S. (2022) Osobly`vosti zminy` povedinky` spozhy`vachiv na ry`nku v suchasny`x umovax [Features of changes in consumer behavior on the market in modern conditions]. Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid. № 9-10, pp. 69–76.

Romanyuk O. V. (2018) Ukrayini vse menshe magazy`niv: kudy` vony` zny`kayut` [There are fewer and fewer shops in Ukraine: where are they disappearing]. S`ogodni. Available at: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/kuda-ischezayut-magaziny-1140545.html (accessed 21 February 2023).

Spozhy`vacz`ki nastroyi ukrayinciv u 2020 roci (2020) [Consumer attitudes of Ukrainians in 2020]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/331/316

Retail Foods 2018 (2018) Global Agriculture Information Network. Available at: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_London_United%20Kingdom_6-15-2018.pdf (accessed 25 February 2023). [in English]

Ukraine Food Security Report (2022). Available at: https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-0000139190_ukraine_food_security_report.pdf [in English]

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Терендій, А. (2023). ТРЕНДИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Економічний простір, (184), 62-66. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ