НАПРЯМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ключові слова: сталий розвиток, концепція сталого розвитку, туризм, національні пріоритети, російсько-українська війна

Анотація

У статті висвітлено стан та закономірності розвитку туристичної сфери України в умовах в війни. Проведено оцінювання втрат туристичної сфери в контексті впровадження концепції сталого зростання. Обґрунтовано необхідність впровадження напрямів, що позитивно вплинуть на відновлення сталого розвитку туризму України та його конкурентоспроможності з урахуванням національних особливостей. Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування необхідності впровадження концепції сталого розвитку туризму в Україні в умовах післявоєнного відновлення. У статті встановлено проблеми сталого розвитку туризму під час війни, розглянуто напрями забезпечення сталого зростання туризму та запропоновано вдосконалені напрями сталого розвитку туризму України в період післявоєнного відновлення. Напрями концепції сталого розвитку туризму в Україні реструктурують комплекс поглядів щодо визначення майбутнього вектору даної сфери в умовах післявоєнної відбудови.

Посилання

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1 (26). С. 55–68. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22nooveu.pdf.

Бабов К., Безверхнюк Т., Бабова І. Сталий розвиток туризму: пріоритети для України. Актуальні проблеми державного управління. 2019, № 77(1), 23–29. DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170446

Astrov V., Ghodsi M., Grieveson R. and other. Russia’s Invasion of Ukraine: Assessment of the Humanitarian, Economic and Financial Impact in the Short and Medium Term. 2 022. URL: https://wiiw.ac.at/russia-s-invasion-of-ukraine-assessment-of-the-humanitarianeconomic-and-fi nancial-impact-in-the-short-and-medium-term-dlp-6132.pdf

Pereira P., Zhao W., Symochko L., Inacio M., Bogunovic I., Barcelo D. The Russian-Ukrainian armed conflict impact will push back the sustainable development goals. Geography and Sustainability. 2022. Volume 3, Issue 3, September 2022. P. 277–287. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geosus.2022. 09.003

He Y., He P., Xu F., Shi C. Sustainable Tourism Modeling: Pricing Decisions and Evolutionarily Stable Strategies For Competitive Tour Operators. Tourism Economics. 2018. Vol. 24, №4. P. 1-21.

World Tourism Organization and United Nations Development Programme, Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, Highlights, UNWTO, Madrid. 2017, 36 р.

Філюк С. М. Вплив кризових процесів на туристично-рекреаційний потенціал України: ретроспективний аналіз туристичних даних 2014-2022 рр. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34, 2022. С. 296-305. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220110.

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство, № 41. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31.

Nosyrev O., Dedilova T., Tokar I. (2022) Rozvytok turyzmu ta industriyi hostynnosti v stratehiyi postkonfliktnoho vidnovlennya ekonomiky Ukrayiny. [Development of tourism and the hospitality industry in the strategy of post-conflict economic recovery of Ukraine]. Socio-economic problems and the state. issues 1 (26), pp. 55–68. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22noveu.pdf.

Babov K., Bezverhnyuk T., Babova I. (2019) Stalyy rozvytok turyzmu: priorytety dlya Ukrayiny [Sustainable development of tourism: priorities for Ukraine]. Actual problems of public administration, vol. 77(1), pp. 23–29. DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170446.

Astrov V., Ghodsi M., Grieveson R. and other (2022) Russia’s Invasion of Ukraine: Assessment of the Humanitarian, Economic and Financial Impact in the Short and Medium Term. Available at: https://wiiw.ac.at/russia-s-invasion-of-ukraine-assessment-of-the-humanitarianeconomic-and-fi nancial-impact-in-the-short-and-medium-term-dlp-6132.pdf

Pereira P., Zhao W., Symochko L., Inacio M., Bogunovic I., Barcelo D. (2022). The Russian-Ukrainian armed conflict impact will push back the sustainable development goals. Geography and Sustainability, Volume 3, Issue 3, P. 277–287. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geosus.2022. 09.003

He Y., He P., Xu F., Shi C. (2018) Sustainable Tourism Modeling: Pricing Decisions and Evolutionarily Stable Strategies For Competitive Tour Operators. Tourism Economic, vol. 24, 4. pp. 1–21.

World Tourism Organization and United Nations Development Programme (2017), Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030, Highlights, UNWTO, Madrid. 36 р.

Filyuk S. M. (2022) Vplyv kryzovykh protsesiv na turystychno-rekreatsiynyy potentsial Ukrayiny: retrospektyvnyy analiz turystychnykh danykh 2014-2022. [The impact of crisis processes on the tourism and recreation potential of Ukraine: a retrospective analysis of tourism data 2014-2022]. Scientific Notes of the Lviv University of Business and Law. The series is economical. Legal series, issue 34, pp. 296–305. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220110.

Motsa A., Shevchuk S., Sereda N. (2022). Perspektyvy pislyavoyennoho vidnovlennya sfery turyzmu v Ukrayini [Prospects for the post-war recovery of tourism in Ukraine]. Economy and society, 41. Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1560 (accessed 11.04.23).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Роїк, О. (2023). НАПРЯМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економічний простір, (184), 58-61. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ