ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ РИНКІВ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ WEB 3.0

Ключові слова: цифрові технології, цифрові інструменти, цифрові активи, децентралізація, платформа Web 3.0, функціональна сумісність, смарт-контракти, віртуальна реальність

Анотація

У статті досліджено методологічні та методичні засади формування й розвитку інноваційного потенціалу цифрових платформ, створених на основі технологій Web 3.0, визначено головні їх складові, особливості функціонування та проблеми, пов’язані з розвитком децентралізованих ринків, розроблено структурно-логічну схему функціонування платформи Web 3.0, в якій відображено органічне поєднання завдань, функцій, використовуваних інструментів і технологій. Охарактеризовано перспективи практичного використання платформи Web 3.0 та адаптації її можливостей до функціональної сумісності цифрових технологій, інструментів і активів, визначено форми впливу на економічні й соціальні процеси, обґрунтовано напрями вдосконалення механізмів функціонування платформи Web 3.0, до яких віднесено інституційну підтримку децентралізованих фінансових ринків, а також розроблення нових механізмів їх регулювання та управління з метою захисту учасників децентралізованих екосистем від кіберризиків.

Посилання

Міщенко В. І. Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки. Економіка України. 2022. № 1. С. 67–81.

Вишневський В. П. Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості. Економіка України. 2022. № 1. С. 47–66.

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Вдосконалення стратегічного управління цифровою трансформацією. Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. С. 52–57. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-194-7-10

Міщенко В. І., Міщенко С. В. Вплив вимог до локалізації даних на діяльність міжнародних компаній. Digitalization of the economy as a factor in the sustainable development of the state. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. С.14–17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-242-5-4

Міщенко В. І., Міщенко С.В. Маркетинг цифрових інновацій на ринку банківських послуг. Фінансовий простір. 2018. № 1 (29). С. 75–79.

Гриценко А. А. та ін. Економічні суперечності глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції. Київ : «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2022. 636 c.

Casey M. “DeFi” and “TradFi” must Work Together. IMF. F&D. September 2022. URL: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/Point-of-View-Defi-Tradfi-must-work-together-Michael-Casey?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Міщенко В. І. Цифровізація регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ. Економічний простір. 2022. № 180. С. 182–189.

Banerjee A. et al. Web3 beyond the hype. McKinsey. 2022. URL: http://surl.li/gmuky

Міщенко В. І., Шаповалов А. В., Юрчук Г. В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг. Київ : Знання, 2003. 278 с.

Міщенко В. І. Світовий досвід державної підтримки використання цифрових технологій та можливості його адаптації в умовах України. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2022. № 1 (57). С. 148–160.

Schär F. DeFi’s Promise and Pitfalls. IMF. F&D. September 2022. URL: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/Defi-promise-and-pitfalls-Fabian-Schar?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Міщенко С. В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку. Фінанси України. 2009. № 9. С. 43–52.

Mishchenko, V., Naumenkova S., Grytsenko A., Mishchenko S. Operational Risk Management of Using Electronic and Mobile Money. Banks and Bank Systems. 2022. Vol. 17. Is. 3. Р. 142–157.

Міщенко В. І. Перспективи розвитку ІТ-сектору та цифрової інфраструктури України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. № 43. С. 105–111. DOI: https://doi.org/10.32782/2

Єфименко Т. І. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : монографія : у 2 т. Київ, 2014. Т. 2. 781 c.

Міщенко В. І. Механізми регулювання обміну даними. Причорноморські економічні студії. 2022. № 75. С. 37–45.

Буковинський С.А. та ін. Банківська система України на шляху євроінтеграції : монографія. Київ : Національний банк України, 2015. 496 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 7–33.

Науменкова С.В., Міщенко В.І. Організація ф’ючерсного валютного ринку. Фінанси України. 1998. № 10. С. 60–69.

Міщенко В., Міщенко С. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1. С. 421–428.

Міщенко С. В., Міщенко В. І. Роль кредитного каналу в механізмі монетарної трансмісії в Україні. Економічний простір. 2021. № 171. С. 80–86.

Міщенко В. І., Науменкова С. В., Міщенко С. В. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі. Фінанси України. 2021. № 2. С. 26–48.

Науменкова С. В., Мищенко С. В. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 6 (147). С. 66–72.

Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Теоретичні засади та практичні аспекти впровадження і використання цифрових грошей. Економічна теорія. 2022. № 2. С. 37–57.

Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. Вісник НБУ. 2008. № 1. С. 58–64.

Яненкова І. Г. Світовий цифровий розвиток та нові глобальні виклики для України. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2020. № 10 (42). С. 83–95.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2019. № 48. С. 116–122.

Жупанин В., Міщенко В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків. Вісник Національного банку України. 2008. №. 7. С. 8–12.

Міщенко В. І. та ін. Санаційний банк – «брідж-банк» як механізм роботи з нежиттєздатними банками : монографія. Київ : УБС НБУ, 2011. 119 с.

Липов В. В. Суперечності віртуальної конкуренції як результат алгоритмізації управління на цифрових платформах: інституційний контекст. Економічна теорія. 2022. № 1. С. 26–44.

Chen С. et al. When Digital Economy Meets Web3.0: Applications and Challenges. IEEE Open Journal of the Computer Society. 2022. Vol. 3. Р. 233–245.

Міщенко В. І. Забезпечення стійкості кадрового потенціалу підприємства в умовах цифровізації. Економічний простір. 2022. № 182. С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-14

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Інституційний розвиток фінансового сектору України. Фінанси України. 2008. № 7. С. 53–71.

Гриценко А. А. Економічні суперечності глобалізації і локалізації та їх сучасні прояви. Економічна теорія. 2022. № 4. С. 5–29.

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Т. 1. № 105. С. 185–189.

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Vol. 18. Is. 1. Р. 190–202.

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду. Науковий погляд. 2018. № 2. С. 149–157.

Mishchenko V., Naumenkova S., Ivanov V., Tishchenko I. (2018). Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 15 (2), pp. 257–266.

Сомик А., Міщенко В. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Вісник НБУ. 2007. № 6. С. 24–27.

Міщенко В. І., Міщенко С. В. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 10 (163). С. 40–46.

Науменкова С. В. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали. Київ : Національний банк України, 2006. 162 с.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. Київ : Товариство “Знання”, 1998. 444 с.

Mishchenko V. I. (2022). Stratehichne upravlinnja protsesamy tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Strategic management of digital transformation processes of the Ukrainian economy]. Economy of Ukraine, № 1, pp. 67–81.

Vyshnevskyi V. P. (2022). Tsyfrovi tekhnolohii ta problemy rozvytku promyslovosti [Digital technologies and problems of industrial development]. Economy of Ukraine, № 1, pp. 47–66.

Naumenkova S., Mishchenko V. (2022). Vdoskonalennja stratehichnoho upravlinnja tsyfrovoyu transformatsieyu [Improving strategic management of digital transformation]. Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies. Riga: “Baltija Publishing”, pp. 52–57.

Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2022). Vplyv vymoh do lokalizatsii danykh na dijalnist mizhnarodnykh kompaniy [Impact of data localization requirements on the activities of international companies]. Digitalization of the economy as a factor in the sustainable development of the state. Riga: “Baltija Publishing”, pp. 14–17. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-242-5-4

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2018). Marketynh tsyfrovykh innovatsiy na rynku bankivskykh posluh [Marketing of digital innovations in the banking market]. Financial Space, № 1 (29), pp. 75–79.

Grytsenko A. (2022). Ekonomichni superechnosti hlobalizatsii ta lokalizatsii v umovakh hibrydnoi viyny ta pisljavoennoi rekonstruktsii [Economic contradictions of globalization and localization in the context of hybrid war and post-war reconstruction]. Kyiv : “Institute of Economics NASU”

Casey M. (2022). “DeFi” and “TradFi” must Work Together. IMF. F&D. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/Point-of-View-Defi-Tradfi-must-work-together-Michael-Casey?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Mishchenko V. I. (2022). Tsifrovizatsija regulyuvannja ta nahljadu za dijalnistu finansovykh ustanov [Digitalization of regulation and supervision of financial institutions]. Economic Space, № 180, pp. 182–189.

Banerjee A. et al. (2022). Web3 beyond the hype. McKinsey. Available at: http://surl.li/gmuky

Mishchenko V. I., Shapovalov A. V., Yurchuk H. V. (2003). Elektronnyi biznes na rynku finansovykh posluh [E-business in the financial services market]. Кyiv : Znannia.

Mishchenko V. (2022). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky vykorystannja tsyfrovykh tekhnolohiy ta mozhlyvosti yoho adaptatsii v Ukrainy [World experience of state support for the use of digital technologies and the possibility of its adaptation]. Internauca. Series: Economic, № 1, pp. 148–160.

Schär F. (2022). DeFi’s Promise and Pitfalls. IMF. F&D. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/Defi-promise-and-pitfalls-Fabian-Schar?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Mishchenko S. V. (2009). Problemy vdoskonalennja systemy samorehulyuvannja na finansovomu rynky [Problems of improving the system of self-regulation in the financial market]. Finance of Ukraine, № 9, pp. 43–52.

Mishchenko, V., Naumenkova S., Grytsenko A., Mishchenko S. (2022). Operational Risk Management of Using Electronic and Mobile Money. Banks and Bank Systems, vol. 17, № 3, pp. 142–157.

Mishchenko V. I. (2022). Perspektyvy rozvytku ІТ-sektoru ta tsyfrovoi infrastruktury [Prospects for the development of the IT sector and digital infrastructure of Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, № 43. pp. 105–111.

Yefymenko T. I. (2014). Modernizatsija finsnsovoi systemy Ukrainy v protsesi evrointehratsii: monohrafija: u 2 т. [Modernization of the financial system of Ukraine in the process of European integration]. Кyiv

Mishchenko V. I. (2022). Mekhanizmy rehuluyvannja obminu danymy [Mechanisms for regulating data exchange]. Black Sea Economic Studies, № 75, pp. 37–45. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.75-6

Bukovinsky S. A. et al. (2015). Bankivska systema Ukrainy na shljakhu evrointehratsii [The Banking System of Ukraine: Towards European Integration]. Kyiv : National Bank of Ukraine.

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2016). Bankivska systema Ukrainy: problem stanovlennja ta rozvytku [Banking system of Ukraine: problems of formation and development]. Finance of Ukraine, № 5, pp. 7–33.

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (1998). Orhanizatsija fyuchersnoho valutnoho rynku [Organization of the futures foreign exchange market]. Finance of Ukraine, № 10, pp. 60–69.

Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2015). Udoskonalennja dii kanaliv transmisiynoho mekhanizmu v umovakh tarhetuvannja infljatsii [Improving the operation of channels of the transmission mechanism of monetary policy in the context of inflation targeting]. Actual Problems of the Economy, № 1, pp. 421–428.

Mishchenko S., Mishchenko V. (2021). Rol kredytnoho kanalu v mekhanizmi monetarnoi transmisii v Ukraini [The role of the credit channel in the mechanism of monetary transmission]. Economic Space, № 171, pp. 80–86.

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2021). Tsyfrovi hroshi tsentralnykh bankiv [Central bank digital money: the future of institutional change in the banking sector]. Finance of Ukraine, № 2, pp. 26–48.

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2013). Regulirovanie denezhnogo obrashchenija na osnove metodov i instrumentov denezhno-kreditnoyi politiki [Regulation of money circulation based on the use of methods of monetary policy]. Bulletin Taras Shevchenko National University of Kyiv, №6 (147), pp. 66–72.

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2022). Teoretychni zasady ta praktychni aspekty vprovadzhennja i vykorystannja tsyfrovykh hroshey [Theoretical foundations and practical aspects of the implementation and use of digital money]. Economic Theory, № 2, pp. 37–57.

Mishchenko S. (2008). Sutnist ekonomichnoho kapitalu ta joho rol u zabezpechenni finansovoi stiykosti banku [The essence of economic capital and its role in ensuring the financial stability of the bank]. Bulletin NBU, № 1, pp. 58–64.

Janenkova I. H. (2020). Svitovyi tsyfrovyi rozvytok ta novi hlobalni vyklyky dlja Ukrainy [Global digital development and new global challenges for Ukraine]. Internauca. Series: Economic Sciences, № 10 (42), pp. 83–95.

Mishchenko V., Naumenkova S. (2019). Metodolohichni zasady formuvannja stratehii innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Methodological principles of formation of a strategy for innovation and investment development of the Ukrainian economy]. Black Sea Economic Studies, № 48, pp. 116–122.

Zhupanyn V., Mishchenko V. (2008). Problemy zbalansovanosti vnutrishnikh zaoshchadzhen ta zovnishnih zapozychen bankiv v umovakh nestabilnosti finansovykh rynkiv [Problems of balance of internal savings and external borrowings of banks in conditions of instability of financial markets]. Bulletin NBU, № 7, pp. 8–12.

Mishchenko V. I. et al. (2011). Sanatsiynyi bank – “bridzh-bank”» jak mekhanizm roboty z nezhyttezdatnymy bankamy [Rehabilitation bank – “bridge-baink” as a mechanism for working non-viable banks]. Кyiv : UBS NBU.

Lypov V. V. (2022). Superchnosti virtualnoi konkurentsii jak rezultat alhorytmizatsii na tsyfrovykh platformakh: instytutsiynyi kontekst [Contradictions of virtual competition as a result of algorithmizing of management on digital platforms]. Economic Theory, № 1, pp. 26–44.

Chen С. et al. (2022). When Digital Economy Meets Web3.0: Applications and Challenges. IEEE Open Journal of the Computer Society, № 3, pp. 233–245.

Mishchenko V. I. (2022). Zabezpechennja stiykosti kadrovoho potentsialu v umovakh tsyfrovizatsii [Ensuring the sustainability of the company's human resources in the context of digitalization]. Economic Space, № 182, pp. 93–100.

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2008). Instytutsiynyi rozvytok finansovoho sektoru Ukrainy [Institutional development of the financial sector of Ukraine]. Finance of Ukraine, № 7, pp. 53–71.

Grytsenko A. A. (2022). Ekonomichni superechnosti hlobalizatsii I lokalizatsii ta ikh suchasni projavy [Economic contradictions of globalization and localization and their modern manifestations]. Economic Theory, № 4, pp. 5–29.

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (2014). Ponjattja systemnoho ryzyku ta pidkhody do vyznachennja systemno znachushchykh bankiv [The concept of systemic risk and approaches to the definition of systemically significant banks]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, № 1, pp. 185–189.

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. (2021). Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations, vol. 18, № 1, pp. 190–202.

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2018). Oversayt platizhnykh system na zasadakh ryzyk-nahljadu [Oversite of payment systems on the basis of risk-oriented supervision]. Scientific view, № 2, pp. 149–157.

Mishchenko V., Naumenkova S., Ivanov V., Tishchenko I. (2018). Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, № 15 (2), pp. 257–266.

Somyk A., Mishchenko V. (2007). Monetarnyi transmisiynyi mekhanizm [Monetary transmission mechanism in Ukraine]. Bulletin NBU, № 6, pp. 24–27.

Mishchenko V., Mishchenko S. (2014) Stratehichni pidkhody do upravlinnja ryzykamy funktsionuvannja nezhyttezdatnykh bankiv i obsluhovuvannja prodlemnykh aktyviv [Strategic approaches to risk management of functioning of non-viable banks and servicing of problem assets]. Bulletin Taras Shevchenko National University of Kyiv. Ekonomics, № 10 (163), pp. 40–46.

Naumenkova S. V. et al. (2006). Obhruntuvannja metodychnykh pidkhodiv do otsinky stiykosti finansovoi systemy [Substantiation of methodological approaches to assessing the stability of the financial system: information and analytical materials]. Kyiv : National Bank of Ukraine.

Yushchenko V.A., Mishchenko V.I. (1998). Upravlinnja valyutnymy ryzykamy [Currency risk management]. Kyiv : Society “Knowledge”. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Міщенко, В. (2023). ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ РИНКІВ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ WEB 3.0. Економічний простір, (184), 50-57. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ