ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА МІЖНАРОДНУ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

  • Т.Ю. Кот Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-5449-0143
  • К.В. Петренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2322-9030
Ключові слова: інновації, інвестиції в інновації, підприємства енергетики, міжнародна діяльність, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням інноваційної діяльності підприємств енергетики. Оскільки Україна з 16 березня 2022 року інтегрувалася у енергетичний простір Європейського Союзу, детальне вивчення змін в інноваційній діяльності підприємств енергетики в умовах режиму воєнного стану набуває особливої актуальності. Дане дослідження розкриває основні теоретичні підходи до трактування поняття «інноваційна діяльність»; розкриває суть основних видів інновацій, що критично необхідні для ефективного функціонування підприємств енергетики; зміст інноваційного менеджменту; аналізує тенденції та кількість інвестицій, що здійснюються у промисловості, в тому числі і в інновації; розкриває основні аспекти міжнародної інноваційної діяльності підприємств енергетики; а також зміни, що відбулися в енергетичній сфері в умовах воєнного стану. Варто відзначити, що енергетична сфера зазнала значних руйнувань у зв’язку із початком війни Росії проти України. Окрім цього, військові дії сильно вплинули на підприємства енергетики, що спеціалізуються на виробництві елетроенергії із відновлювальних джерел енергії, адже у зв’язку із окупацією частини українських територій значна частина СЕС та ВЕС були зруйновані або сильно пошкоджені. У світлі цих подій українські енергетичні підприємства стикнулися із низкою важливих проблем: швидкого відновлення пошкоджених електромереж та якісного передавання електричної енергії кінцевим споживачам. Таким чином правовий режим воєнного стану значно вплинув на діяльність підприємств, адже проблеми із якими стикнулася енергетична галузь України вимагали новітніх та інноваційних рішень. Варто зазначити, що у 2022 році підприємства енергетики України активно залучали інвестиції задля оновлення та реконструкції основних фондів, а також розвивали міжнародну співпрацю із різними європейськими структурами в галузі енергетики. Загалом вплив правового режиму воєнного стану оцінюється, як негативний, адже виник ряд критичних проблем, що ставили під загрозу функціонування усієї галузі економіки, однак з іншого боку сприяє впровадженню інновацій та розширенню міжнародної співпраці.

Посилання

Law of Ukraine "On Innovative Activity" dated July 4, 2004, № 40-IV: as of March 25, 2023. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Law of Ukraine "On Investment Activity" dated September 18, 1991, № 1560-ХІI: as of March 25, 2023. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Tarasova O. V. (2012) Theoretical and methodological foundations of innovative activity of enterprises. Economics of the food industry, № 1. p. 37-41.

Yazlyuk B., Butov A, Kostetskyi V. (2012) Theoretical foundations of the essence and content of innovations and innovative activity. Galician Economic Bulletin, № 6 (39). p. 52-65.

Shpykulyak O. G., Mazur G. F. (2014) Innovative activity in the mechanism of stimulation of agro-industrial production. Collection of scientific works of the Tavri State Agro-Technological University (Economic Sciences), № 4, , p. 73–77

Kovalenko O.V. (2015) Problematic aspects of the formation of the innovative system of Ukraine in the context of the theory of technological development. Effective Economy, № 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3871

Jezhula V.V., Epifanova I.Yu., Tsvyk O.H. (2017) Innovative activity as a factor in the competitiveness of enterprises. Economic science: Investments: practice and experience, № 4, p. 5–8.

Bondar T.V., Tymoshchenko V.Yu., Vakulenko I.A. (2022) Formation of an effective innovation management mechanism at energy enterprises. Bulletin of Sumy State University, Economics, № 4, p. 43–51

Cherkasova T.I., Rozhok S.Yu. (2014) Process innovations as the basis of economic development of an innovation-oriented industrial enterprise. Economy: realities of time, № 4 (14), p. 115–120

Horal L., Brych B., Klymenko K. (2021) Strategic management of innovative processes of energy enterprises. Economic analysis, vol. 31, № 1, p. 271–278

Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/

Official website of the National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and communal services. Available at: https://www.nerc.gov.ua/

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Official website of the Government portal (the only web portal of the executive authorities of Ukraine). Available at: https://www.kmu.gov.ua/

A. Konechenkov, V. Omelchenko. Renewable energy sector of Ukraine before, during and after the war. Razumkov Center, 2022. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2004, №40-IV: станом на 25.03.2023 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991, №1560-ХІІ: станом на 25.03.2023 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Тарасова О. В. Теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності підприємств. Економіка харчової промисловості, №1, 2012, с. 37–41.

Язлюк Б., Бутов А, Костецький В. Теоретичні основи сутності й змісту інновацій та інноваційної діяльності. Галицький економічний вісник, №6 (39), 2012, с. 52–65.

Шпикуляк О. Г., Мазур Г. Ф. Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), № 4, 2014, с. 73–77

Коваленко О.В. Проблемні аспекти становленя інноваційної системи України в контексті теорії технологічного розвитку. Ефективна економіка, № 3, 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3871

Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Цвик О.Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Екномічна наука: Інвестиції: практика та досвід, №4, 2017, с. 5–8.

Бондар Т.В., Тимощенко В.Ю., Вакуленко І.А. Формування ефективного механізму інноваційного менеджменту на підприємствах енергетики. Вісник СумДУ, Економіка, № 4, 2022, с. 43–51

Черкасова Т.І., Рожок С.Ю. Процесні інновації як основа економічного розвитку інноваційно-орієнтованого промислового підприємства. Економіка: реалії часу, № 4 (14), 2014, с. 115–120

Гораль Л., Брич Б., Клименко К. Стратегічне управління інноваційними процесами підприємств енергетики. Економічний аналіз, т. 31, №1, 2021, с. 271-278

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://www.nerc.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: https://www.kmu.gov.ua/

Конеченков А., Омельченко В. Сектор відновлювальної енергетики України до, під час та після війни. Разумков центр, 2022. URL: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Кот, Т., & Петренко, К. (2023). ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА МІЖНАРОДНУ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. Економічний простір, (184), 43-49. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ