ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ

  • В. Я. Брич Тернопільський національний економічний університет
  • І.О. Перит Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: підприємницька діяльність, управління підприємницькою діяльністю, бізнес, управління бізнесом, приватний підприємець, суб’єкт господарювання

Анотація

В умовах сучасної економіки ключовим фактором ефективного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання є побудова якісно гнучких та мобільних бізнес-процесів як щодо внутрішньої взаємодії суб’єктів та об’єктів управління так і стосовно співпраці із зовнішнім ринком. Відтак, важливо правильно розуміти основні концепти управління бізнесом. Завданням дослідження є обґрунтування сутності, функцій та підходів до управління підприємницькою діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах сучасної економіки. Проведено аналіз наукових напрацювань щодо трактування сутності поняття «управління». Запропоновано управління підприємницькою діяльністю трактувати як сукупність орієнтованих на стратегічну перспективу прямих і опосередкованих економічних дій суб’єкта господарювання, які включають гнучкі інструменти та методи планування, організації, регулювання, контролю, мотивації і оптимального використання матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів бізнесу з метою підвищення конкурентоспроможності, досягнення маневреності та довготривалого економічного ефекту. Акцентовано увагу на те, що в умовах сучасної економіки управління бізнесом може функціонувати як наука, функція, процес, керівний орган, поділ праці, творча ідея та як нетрадиційний підхід. Побудовано ієрархічну структуру суб’єктів управління та запропоновано на мікрорівні виділити домогосподарства як окрему економічну категорію. Проаналізовано сутність та запропоновано авторське визначення функцій організації, планування, мотивації та контролю. Враховуючи вимоги сучасного ринку, виокремлено окрему функцію інноваційного та гнучкого розвитку бізнесу. Запропоновано та обґрунтовано групування функцій управління залежно від рівня їх здійснення: вищої ланки, середньої ланки, «прямого виробництва». Побудовано модель взаємозв’язків функцій управління. Проаналізовано основні підходи до управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання: ситуаційний, функціональний, процесний, системний. Зроблено висновок, що в умовах сучасної економіки найбільш ефективним для суб’єктів господарювання є поєднання системного та процесного підходів з методами гнучкого управління бізнесом.

Посилання

Тейлор Ф. Научная организация труда.М:НКПС Транспечать,1925. 276 с.

Файоль А. Общее и промышленное управление / науч. ред. Е.А. Кочергина. М: Контроллинг, 1992. 112 с.

Drucker P. F. Management: Tasks, Responsibilities. Practices. N. Y. Harper and Raw, 1973. 398 с.

Кириченко С. О. Сучасний фінансовий стан підприємства та перспективи його розвитку. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2015. No16, С. 261-266.

Ткаченко Т. П., Тульчинська С. О., Бойчук Д. В. Управління доходами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. No3, С. 1-5.

Михайлов С. І. Менеджмент : навчальний посібник. Вінниця: НОВА КНИГА. 2006. 416 с.

Кнейслер О. В. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Тернопіль: «Вектор», 2008. 240 с.

Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства : навчальний посібник : 2-ге видання. К: Центр учбової літератури, 2010. 488 с.

Яркіна Н. М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти). URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2014/1_2014/26.pdf (дата звернення 21.09.2019)

Брич В. Я., Корман М. М. Психологія управління : навчальний посібник. К: Кондор- Видавництво, 2013. 384 с.

Загородна О. М. Функціональний та процесний підходи до управління. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій. Тернопіль. 2016. С. 328-329. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20244/2/ConfATMT_2016vII_Zahorodna_O_M-Functional_and_process_328-329.pdf (дата звернення 6.10.2019)

Василенко Ю. В. Підвищення ефективності управління підприємством на основі використання процесного підходу. Управління розвитком. 2013. No 1. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2925 (дата звернення 21.09.2019)

Козелков Д. Е. Проектуванння бізнес-процесів як основа створення архітектури підприємства. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. No3. 2011. С. 126-136.

Конова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством в сучасних умовах. Прометей: Стратегія розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. No1(40). 2013. С. 146-151.

Ляшенко Р. В. Основні підходи до управління в бізнесі. «Молодий вчений». No 12(64). 2018 р. С. 296-301. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/71.pdf (дата звернення 6.10.2019)

Стец І. І. Процесний підхід до управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами. Вип. 23. 2018. С. 161-167. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/29.pdf (дата звернення 6.10.2019)

Черчата А. О. Концепції управління підприємствами у контексті застосування логістичного підходу. 2016 С. 87-96. http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1227/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BA.%202.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf (дата звернення 6.10.2019)

Грин Д., Стеллман Е. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии. Манн, Иванов и Фербер. Москва, 2017. 826 с.

Перит І. О. Основи бізнес-управління. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 34-36.

Tejlor, F. (1925). Nauchnaja organizacija truda [Scientific organization of labor]. Moscow: NKPS Transpechat [in Russian].

Fajol, A. (1992). Obshhee i promyshlennoe upravlenie [General and Industrial Management]. Moscow: Kontrolling [in Russian].

Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks, Responsibilities. Practices. New York: Harper and Raw.

Kirichenko, S. O. (2015). Suchasnij fіnansovij stan pіdpriemstva ta perspektivi jogo rozvitku [Current financial status of the enterprise and prospects for its development]. Suchasnі problemi ekonomіki і pіdpriemnictvo – Modern problems of economy and entrepreneurship, 16, 261-266 [in Ukrainian].

Tkachenko, T. P., Tulchinska, S. O., Bojchuk, D. V. (2018). Upravlіnnja dohodami na pіdpriemstvі [Management of income at the enterprise]. Efektivna ekonomіka – An efficient economy, 3, 1-5 [in Ukrainian].

Mihajlov, S. І. (2006). Menedzhment : navchal'nij posіbnik [Management: a textbook]. Vіnnicja: NOVA KNIGA [in Ukrainian].

Knejsler, O. V. (2008). Fіnansovij menedzhment : navchal'nij posіbnik [Financial management: a textbook]. Ternopіl: Vektor [in Ukrainian].

Getman, O. O., Shapoval, V. M. (2010). Ekonomіka pіdpriemstva : navchal'nij posіbnik [Economics of the enterprise: a textbook]. Kyiv: Centr uchbovoi lіteraturi [in Ukrainian].

Jarkіna, N. M. (2014). Upravlіnnja pіdpriemstvom jak ekonomіchna kategorіja (teoretichnі aspekti) [Management of the enterprise as an economic category (theoretical aspects)]. Retrieved from: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2014/1_2014/26.pdf [in Ukrainian].

Brich, V. Ja., Korman, M. M. (2013). Psihologіja upravlіnnja : navchalnij posіbnik [Management psychology: a textbook]. Kyiv: Kondor-Vidavnictvo [in Ukrainian].

Zagorodna, O. M. (2016). Funkcіonalnij ta procesnij pіdhodi do upravlіnnja [Functional and process approaches to management]. Materіali V Mіzhnarodnoї naukovo-tehnіchnoї konferencії molodih uchenih ta studentіv «Aktual'nі zadachі suchasnih tehnologіj» - Proceedings of the 5th International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students «Actual problems of modern technologies». (pp. 328-329). Ternopіl. Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20244/2/ConfATMT_2016vII_Zahorodna_O_M-Functional_and_process_328-329.pdf [in Ukrainian].

Vasilenko, Ju. V. (2013). Pіdvishhennja efektivnostі upravlіnnja pіdpriemstvom na osnovі vikoristannja procesnogo pіdhodu [Improving the efficiency of enterprise management based on the use of process approach]. Upravlіnnja rozvitkom – Development Management, 1. Retrieved from: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2925 [in Ukrainian].

Kozelkov, D. E. (2011). Proektuvannnja bіznes-procesіv jak osnova stvorennja arhіtekturi pіdpriemstva [Designing business processes as a basis for creating enterprise architecture]. Vіsnik Sumskogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja: Ekonomіka – Bulletin of Sumy State University. Series: Economics, 3, 126-136 [in Ukrainian].

Конова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством в сучасних умовах. Прометей: Стратегія розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. No1(40). 2013. С. 146-151. Konova, І. V. (2013). Analіz pіdhodіv do upravlіnnja pіdpriemstvom v suchasnih umovah [Analysis of approaches to enterprise management in modern conditions]. Prometej: Strategіja rozvitku pіdpriemstva v umovah rinkovoї ekonomіki – Prometheus: A strategy for enterprise development in a market economy, 1(40), 146-151 [in Ukrainian].

Ljashenko, R. V. (2018). Osnovnі pіdhodi do upravlіnnja v bіznesі [Basic approaches to management in business]. Molodij vchenij – Young Scientist, 12(64), 296-301. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/71.pdf [in Ukrainian].

Stec, І. І. (2018). Procesnij pіdhіd do upravlіnnja jak іnstrument pіdvishhennja efektivnostі dіjalnostі pіdpriemstva [Process approach to management as a tool for improving the efficiency of the enterprise]. Ekonomіka ta upravlіnnja pіdpriemstvami – Business Economics and Management, 23, 161-167. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/29.pdf [in Ukrainian].

Cherchata, A. O. (2016). Koncepcії upravlіnnja pіdpriemstvami u kontekstі zastosuvannja logіstichnogo pіdhodu [Concepts of enterprise management in the context of logistic approach application]. Retrieved from: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1227/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BA.%202.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf [in Ukrainian].

Grin, D., Stellman, E. (2017). Postigaja Agile. Cennosti, principy, metodologii [Achieving Agile. Values, principles, methodologies]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].

Perit, І. O. (2019). Osnovi bіznes-upravlіnnja [Fundamentals of Business Management]. Aktualnі pitannja ekonomіki, oblіku, fіnansіv ta prava v suchasnih umovah : zbіrnik tez dopovіdej mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії – Topical Issues of Economics, Accounting, Finance and Law in Modern Conditions: Collection of Abstracts of the International Scientific and Practical Conference. (pp. 34-36). Poltava: CFEND [in Ukrainian].

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Брич, В. Я., & Перит, І. (2019). ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ. Економічний простір, (146), 82-99. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/123
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС