ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ

  • А. А. Макурін Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: криптовалюта, електронні гроші, біткоїн, фінансовий облік

Анотація

У статті досліджено етапи становлення та теоретичні передумови виникнення криптовалюти. Встановлено, що основним напрямом функціонування та використання такого специфічного фінансового активу виступає захист грошових коштів від знецінення, яке відбувається під час політичних та економічних коливань. Але це вже інший вид сучасних грошей, а саме стейблкоін. Стаття відображає основні процеси які відбувалися в ІТ сфері, що вплинуло на подальший розвиток грошової системи в усьому світі. Не існує уніфікованої системи у країнах ЕС по відображенню операцій з криптовалютою. Технології які застосовуються для створення будь-якої криптовалюти були дослідженні науковцями передових країн ще у минулому столітті. У теперішній час сучасна технології блокчейн це удосконалення напрацювань минулого. Кожна країна має свої особливості та підходи до визнання чи не визнання криптовалюти. Проблема використання сучасних грошей полягає у визначенні емітента. Криптовалюта та електронні гроші мають деякі спільні та відмінні риси. Визначено, що серед населення використання криптовалюти для цілей зберігання заощаджень та розрахунків набирає популярності, незважаючи на проблеми в економічному, податковому та правовому регулюванні. Наведено ринкову капіталізації біткоїна в порівнянні з провідними економіками країн світу. Встановлено, що капіталізація біткоїн більша ніж ВВП деяких країн. Розкрито основні аспекти функціонування криптовалюти. Основним методом наукового дослідження виступає емпіричний метод, який дозволив провести ряд спостережень за зміною відношення країн до криптовалюти. Процес вимірювання дозволив зрозуміти об’єм ринку біткоїна. В результаті опрацювання наукової літератури, встановлено, що криптовалюта як електронні гроші є неперсоніфікованим платіжним інструментом та обертаються поза межами банківської системи в електронному вигляді, тому саме це, вливає на те, що держава не може контролювати цей процес, тому національні банки багатьох країн з недовірою ставляться до таких грошей. Країни світи на свій розсуд роблять зміни в податковому та правовому законодавстві.

Посилання

Кабінет Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні». Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р/ed20130515#n14

Куцевол М.А. Поняття та економічна природа крипто валюти / М.А. Куцевол, О.А.Шевченко-Наумова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf

JudgmentinCaseC-264/14SkatteverketvDavidHedqvist[Электронныйресурс]//Court of Justice of the European Union. Press release no. 128/15. Luxembourg, 22 October 2015. URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/tion/pdf/201510/cp150128en.pdf (дата звернення: 11.09.2019).

RegulationofBitcoininSelectedJurisdictions.USA[Электронныйресурс]//TheLibrary of Congress. Bitcoin Survey. URL: http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/#USA (дата звернення: 11.09.2019).

Яцик Т. В. Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку //Молодий вчений. – 2019. – Т. 66. – No. 2. – С. 295.

Поліщук В. Г., Журбук О. М. Можливості використання криптовалют на фінансовому ринку України //Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково- технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “. – 2017. – Т. 3. – С. 214-215.

Regulation of Cryptocurrency Around the World [Electronic resource] // The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. - June 2018. - Retrieved from: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php

Regulation of Cryptocurrency Around the World [Electronic resource] // The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. - June 2018. - Retrieved from: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php

European Central Bank (2012) «Virtual Currency Schemes». October [Electronic resource]. – Retrieved from: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

Traiding Economics External Debt World. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt

Bitcoin: як в Україні використовують криптовалюту // Конкурент — ділове інтернет- видання Волині [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kon kurent.in.ua/news/golovna/12240/bitcoin-yak-vukrayinivikoristovuyut-kriptova lyutu.html

Schultz, R. (2016). What Influences the Price of Bitcoin: 2011-2015. [Electronic resource]. - Retrieved from http://cryptohustle.com/what-influences-the-price-of-bitcoin-2011-2015-thesis

Stevens, A. (2017) ‘Digital currencies: Threats and opportunities for monetary policy’, NBB Economic Review. June 2017, National Bank of Belgium.

Kabinet Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini”. Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-r/ed20130515#n14

Kutsevol, M.A., and Shevchenko-Naumova, O.A. (2015), “The concept and economic nature of the cryptocurrency”, Molodizhnyj ekonomichnyj dajdzhest, vol.4, pp.79-85, available at: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf (Accessed 10 Sep 2019).

Judgment in Case C-264/14 Skatteverket v David Hedqvist’ 2015, Court of Justice of the European Union. Press release no. 128/15, Luxembourg, 22 October, viewed 11 September 2019, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applicati/pdf/201510/cp150128en.pdf.

Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions. USA’ 2018, The Library of Congress. Bitcoin Survey, viewed 11 September 2019, Retrieved from: http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/#USA.

Iatsyk, T. V (2019) Poniattia krypto-aktyviv u systemi finansovoho obliku. [The concept of crypto-assets in the system of financial accounting] Molodyi vchenyi, 2, 295 [in Ukrainian].

Polishchuk V. H. & Zhurbuk O. M. (2017). Mozhlyvosti vykorystannia kryptovaliut na finansovomu rynku Ukrainy [Opportunities for using cryptocurrencies in the financial market of Ukraine] Zbirnyk tez dopovidei VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv „Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii “Vol.3 214 – 215 [in Ukrainian].

The Law Library of Congress (2018), “Regulation of Cryptocurrency Around the World”, Global Legal Research Center, June 2018, available at: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php (Accessed 12 Sep 2019).

European Central Bank (2012), “Virtual Currency Schemes”, available at: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf (Accessed 4 Sep 2019).

Sait zhurnala «Traiding Economics External Debt World.» [Site of journal «Traiding Economics External Debt World. »]. Retrieved from https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt

Likhachov, M. (2017), “Bitcoin's modest charm: Ukrainian realities use crypto currencies”, available at: http:/ /forbes.net.ua/ua/opinions/1428255- skromnacharivnistbitkoina-ukrayinski-realiyi-vikoristannya-kriptovalyut?-utm_medium =social&utm_source=faceboo k.com&utm_-campaign=skromna-charivnist-bitkoina- ukrayinski-realiyivikoristannya-kriptovalyut (Accessed 10 Sep 2019).

Konkurent (2017), Bitcoin: how cryptology is used in Ukraine, available at: http://konkurent.in.ua/news/golovna/12240/bitcoin-yak-v-ukrayinivikoristovuyutkriptovalyutu.html (Accessed 10 June 2018).

Schultz, R. (2016), “What Influences the Price of Bitcoin: 2011-2015”, available at: http://cryptohustle.com/what-influences-the-price-of-bitcoin-2011-2015-thesis (Accessed 11 Nov 2018).

Stevens, A. (2017) “Digital currencies: Threats and opportunities for monetary policy”, NBB Economic Review June 2017, National Bank of Belgium

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Макурін, А. А. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ. Економічний простір, (146), 71-81. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/122
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ