ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СТАНІВ ТА РИЗИКІВ

Ключові слова: ефективність, результативність, кризи, ризики, невизначеність, управління

Анотація

В результати дослідження встановлено та обґрунтовано різницю між поняттями ефективності та результативності. Автором запропоновано розглядати поняття ефективності з точки зору застосованого методичного інструментарію управління, в процесі якого відбувається приріст отриманого результату по відношенню до витрачених засобів. Так як управління підприємством відбувається за умовах невизначеності, то саме від них залежать ступінь ризикованості прийнятих рішень, а тому ризик-менеджмент є первинним в забезпеченні ефективності управління підприємством, оскільки залежно від того, наскільки це управління буде ефективним, меншою буде ймовірність виникнення кризової ситуації. Управління ризиком реалізується через вибір напрямів і методів регулювання ним, що відповідають кожній окремій ситуації, або через ряд прийнятих рішень щодо його прийняття чи уникнення. У статті доведено, що критичні та катастрофічні зони ризику зумовлюють розвиток кризових явищ на підприємстві – від кризи платоспроможності до кризи розрахунків по боргах, що неминуче призводить до його неплатоспроможності та банкрутства. Ефективність же управління на різних етапах розвитку кризи, в свою чергу, залежить від вчасно розроблених стратегій, прийнятих політик, узгоджених програм, успішного та своєчасного використання інструментів діагностики, співпраці з кредиторами, інвесторами, санаторами тощо.

Посилання

Літвінов О.С., Журенко А.В. Проблеми визначення сутності економічної ефективності. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 6. С. 67–81.

Осипов В.І. Економіка підприємства : підручник. Одеса : Маяк, 2005. 724 с.

Пудичева Г.О. Економічна сутність та класифікація ефективності. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 3(77)-2. С.19-24.

Ковтуненко В.М. Ідентифікація сутності понять «результативність» і «ефективність» діяльності підприємства та методологія їх оцінки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 93–96.

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. [Чинний від 2016-07-01]. Київ, 2016. 45 с.

Полегенька М.А. Теоретична сутність економічної категорії «ефективність». Агросвіт. 2016. № 10. С. 69–74.

Решетило В. П., Федотова Ю. В. Аналіз невизначеності як категорії економічної науки. Економіка та суспільство. 2016. № 3. С. 13-16.

Рішняк І. В. Системний аналіз категорій ризику та невизначеності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2003. № 489. С. 263-275.

Чрновіл І.А. Сутнісна характеристика кризи підприємства та причини її виникнення. Вісник Хмельницького національного університету. 2011, № 2, T. 1. С. 10-13.

Науменко А.П., Гаврилко Т.О. Антикризове управління підприємством. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2010. Вип. 25. С. 48–54

Litvinov O.S., Zhurenko A.V. (2017) Problemy vyznachennia sutnosti ekonomichnoi efektyvnosti [Problems of the identification of the economic efficiency essence]. Naukovyy̆ visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 6, pp. 67–81 (in Ukrainian).

Osypov V.I. (2005) Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise Economics]. Odesa : Maiak (in Ukrainian).

Pudycheva H.O. (2020) Ekonomichna sutnist ta klasyfikatsiia efektyvnosti. [Economic essence and efficiency classification]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi,, vol. 3(77)-2, pp. 19-24 (in Ukrainian).

Kovtunenko V.M. (2014) Identyfikatsiia sutnosti poniat “rezultatyvnist” i “efektyvnist” diialnosti pidpryiemstva ta metodolohiia yikh otsinky [Identification of the essence of concepts “effectiveness” and “efficiency” of the enterprise’s activity and the methodology of its evaluation]. Investytsiï: praktyka ta dosvid., vol. 10, pp. 93–96 (in Ukrainian).

DSTU ISO 9000:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. [State Standard of Ukraine ISO 9000:2015. Systems of Quality Management] (2016). Kyiv, 45 p. (in Ukrainian).

Polehenka M.A. (2016) Teoretychna sutnist ekonomichnoi katehorii “efektyvnist” [Theoretical essence of the economic concept “efficiency”]. Ahrosvit, vol. 10, pp. 69–74 (in Ukrainian).

Reshetylo V. P., & Fedotova, Yu. V. (2016). Analiz nevyznachenosti yak katehoriyi ekonomichnoyi nauky [Analysis of non-value in the category of economic science]. Ekonomika ta suspil’stvo – Economy and society, vol. 3, pp. 13-16. (in Ukrainian).

Rishnyak I.V. (2003). Systemnyy analiz katehoriy ryzyku ta nevyznachenosti [Systemic analysis of the category of risk and non-significance]. Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika». Informatsiyni systemy ta merezhi, vol. 489, pp. 263-275 (in Ukrainian).

Chrnovil I.A. (2011) Sutnisna kharakterystyka kryzy pidpryiemstva ta prychyny yii vynyknennia. [Essential characteristics of the enterprise crisis and its causes]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. vol.2, T. 1. pp. 10-13 (in Ukrainian).

Naumenko A.P., Havrylko T.O. (2010) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. [Anti-crisis management of the enterprise]. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury. vol. 25. pp. 48–54 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Ткачук, Г. (2023). ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СТАНІВ ТА РИЗИКІВ. Економічний простір, (183), 64-68. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ