МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТУ КОНЦЕСІЇ

  • Н. І. Луцька Університет Короля Данила
Ключові слова: економічний аналіз, об’єкт концесії, підприємство-концесіонер, концесія, модернізація, аналітичні процедури

Анотація

Стаття присвячена розвитку методичного інструментарію економічного аналізу в частині оцінки ефективності здійснення модернізації об’єкту концесії приватним партнером. В процесі дослідження було встановлено, що методика економічного аналізу ефективності модернізації об’єкту концесії є мінливою до системи облікового відображення зазначеного процесу на рахунках бухгалтерського обліку підприємства концесіонера. Провівши аналіз наукової літератури, було з’ясовано що існує обґрунтований комплексний багатоваріантний механізм облікового відображення операцій за договорами концесії, в тому числі операцій з модернізації об’єкту концесії. Виходячи з цього подальша розробка методики економічного аналізу ґрунтується на основі отриманні результати з розвитку організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку. З метою аналізу ефективності понесених капітальних витрат запропоновано аналітичну відомість оцінки планових витрат на модернізацію підприємством-концесіонером за елементами витрат. Інформаційним джерелом якої буде кошторисна документація на початок здійснення робіт, документація щодо коригування кошторису та дані бухгалтерського обліку про фактично понесенні капітальні витрати на модернізацію об’єктів концесії та власних необоротних активів. Інформаційним наповнення аналітичної відомості слугують дані бухгалтерського обліку. З метою повної оцінки ефективності витрат на модернізацію та формування якісного інформаційно-аналітичного забезпечення запропоновано в структурі кожного субрахунку рахунків необоротних активів виділяти аналітичні рахунки першого рівня за наступними напрямами: об’єкти необоротних активів, що отриманий в концесію; об’єкти необоротних активів, які знаходяться у власності підприємства-концесіонера. В контексті вище зазначеного інформаційне наповнення зазначених відомостей формується за наступними напрямами: фактичні матеріальні витрати, фактичні витрати на оплату праці, фактичні витрати на соціальні заходи, фактично нарахована амортизація необоротних активів. Встановлено, що напрями розбудови інформаційного забезпечення економічного аналізу ефективності капітальних витрат на модернізацію об’єкту концесії мають бути визначенні внутрішніми регламентами, зокрема, в положенні про облікову політику та робочому плані рахунків.

Посилання

Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту концепції у морському порту Херсон. URL: http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=en-GB&fileId=f6728ced-dbca-494b-a731-fd58352f1256.

Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко- екологічною безпекою підприємств: дис. ... на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук. спец. 08.00.09. Житомир, 2016. 579 с.

Грицишен Д.О., Самчик М.Ю. Бухгалтерський облік витрат на ремонт орендованих основних засобів. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/669/1/78.pdf

Євдокимов В.В., Дзюбенко О.М. Економічний аналіз в системі фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств. Проблеми економіки. – 2017. – No4. – 2017. – С. 271-279.

Зоріна О.А. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Статистика України. – 2017. – No 1. – С. 69-77.

Кантаєва О., Галушко Є. Удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття управлінських рішень // Бухгалтерський облік і аудит. 2008. – No7. – С. 35-45.

Ковальчук В.В. Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії. дис. на здобуття наук. ступення канд. екон. наук. спец. 08.00.09. Житомир, 2019. 237 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра економ. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопіль. 2006. 36 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз. Київ, 2003. 412 с.

Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз / Підр. для студ. екон. спец- й ВНЗ / За ред.д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки Укр. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ПП „Рута, 2007. - 704 с.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін [Текст]: монографія / Олійник О.В. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 653 с.

Савчук В.К. Генеза інформаційно-аналітичної системи управління. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6618/Savchuk.pdf?sequence=1

Семйон В.С. Теоретичні аспекти застосування компаративного методу в контексті забезпечення глобалізаційних процесів бухгалтерського обліку. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/262.pdf

Юрківська Л.Й., Біляченко О.Л. Аудит ефективності нематеріальних активів: аналіз існуючих підходів. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4907/48.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Юхименко-Назарук І.А. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7322/Yukhimenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vysnovok za rezul'tatamy analizu efektyvnosti zdijsnennja derzhavno-pryvatnogo partnerstva shhodo proektu koncepcii' u mors'komu portu Herson [Conclusion on the results of the analysis of the effectiveness of public-private partnership implementation of the concept project in the seaport of Kherson]. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=en-GB&fileId=f6728ced-dbca-494b-a731-fd58352f1256.

Grycyshen, D.O. (2016). Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv [Accounting and analytical support of economic and environmental safety management of enterprises]. Extended abstract of Doctor`s thesis. Zhytomyr. [in Ukrainian].

Grycyshen, D.O., & Samchyk, M.Ju. Buhgalters'kyj oblik vytrat na remont orendovanyh osnovnyh zasobiv [Accounting for the cost of repairing leased fixed assets]. Retrieved from: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/669/1/78.pdf [in Ukrainian].

Jevdokymov, V.V., & Dzjubenko, O.M. (2017). Ekonomichnyj analiz v systemi finansovogo planuvannja dijal'nosti lisogospodars'kyh pidpryjemstv [Economic analysis in the system of financial planning of forestry enterprises]. Problemy ekonomiky – Problems of economy, 4, 271-279 [in Ukrainian].

Zorina, O.A. & Rjabinina, V.V. (2017). Osnovni aspekty analizu dijal'nosti korporacij kriz' pryzmu vitchyznjanyh doslidzhen' [The main aspects of the analysis of corporations through the prism of domestic research]. Statystyka Ukrai'ny – Statistics of Ukraine, No 1, 69-77 [in Ukrainian].

Kantajeva, O. & Galushko, Je. (2008). Udoskonalennja metodyky analizu innovacijnoi' dijal'nosti dlja pryjnjattja upravlins'kyh rishen' [Improvement of the methodology of analysis of innovative activity for decision-making]. Buhgalters'kyj oblik i audit –Accounting and Auditing, 7, 35–45 [in Ukrainian].

Koval'chuk, V.V. (2019). Buhgalters'kyj oblik operacij za dogovoramy koncesii' [Accounting for operations under concession contracts]. Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

Lazaryshyna, I.D. (2006). Ekonomichnyj analiz: teorija, metodologija,praktyka [Economic analysis: theory, methodology, practice]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Ternopil' [in Ukrainian].

Mnyh, Je.V. (2003). Ekonomichnyj analiz [Economic analysis]. Kyi'v [in Ukrainian].

Moshens'kyj, S.Z., Olijnyk, O.V. & Butyncja, F.F. (2007). Ekonomichnyj analiz [Economic analysis]. Zhytomyr: PP „Ruta” [in Ukrainian].

Olijnyk, O.V. (2008). Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin [Development of economic analysis in the context of institutional changes]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Savchuk, V.K. Geneza informacijno-analitychnoi' systemy upravlinnja [Genesis of information-analytical management system]. Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6618/Savchuk.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Semjon, V.S. Teoretychni aspekty zastosuvannja komparatyvnogo metodu v konteksti zabezpechennja globalizacijnyh procesiv buhgalters'kogo obliku [Theoretical aspects of the application of the comparative method in the context of providing globalization of accounting processes]. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/262.pdf [in Ukrainian].

Jurkivs'ka, L.J. & Biljachenko, O.L. Audyt efektyvnosti nematerial'nyh aktyviv: analiz isnujuchyh pidhodiv [Intangible Assets Performance Audit: An Analysis of Existing Approaches]. Retrieved from http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4907/48.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Juhymenko-Nazaruk, I.A. Rozvytok teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku v konteksti neoinstytucijnoi' teorii' [Development of accounting theory and methodology in the context of neo-institutional theory] Retrieved from http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7322/Yukhimenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Луцька, Н. І. (2019). МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТУ КОНЦЕСІЇ. Економічний простір, (146), 57-70. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/121
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ