ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

  • О.А. Маслій Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-2184-968X
  • О.П. Ківшик Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-7154-2603
  • М.М. Котелевець Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-7767-7018
Ключові слова: економічна безпека держави, національна безпека, виклики, ризики, загрози, глобальні перетворення

Анотація

Глобальні перетворення, зумовлені пандемією та найбільшою за кілька десятиліть конвенційною війною на європейському континенті, детермінують необхідність забезпечення економічної безпеки держави як фундаментальної основи національної безпеки кожної країни. Визначено загрози економічній безпеці держави, що виникли в умовах пандемії й залишковий вплив яких є суттєвим в посткризовий період. Встановлено переважаючий вплив російської агресії в генеруванні загроз економічній безпеці держави. Досліджено найбільш небезпечні глобальні ризики у короткота середньостроковому періоді за результатами узагальнення результатів дослідження The Global Risks Perception Survey Всесвітнього економічного форуму, серед яких зростання вартості життя, природні катаклізми, геоекономічна конфронтація. Встановлено взаємозв’язок і взаємозалежність зазначених глобальних ризиків із найбільш небезпечними загрозами економічній безпеці України, зокрема російською війною проти України, гострою кризою товарного постачання, масштабною вимушеною міграцією, кіберризиками в умовах інформаційної війти та ін. Доведено, що в умовах глобалізації загрози економічній безпеці окремого суб’єкта міжнародних економічних відносин є джерелом небезпеки для глобального політичного, економічного та гуманітарного середовища. Охарактеризовано напрями протидії загрозам економічній безпеці України на міжнародному рівні, серед яких кредитування, військово-технічна допомога, інвестування, гарантії подальшої підтримки. Проаналізовано інфляційну загрозу економічній безпеці України як вагомого каталізатора низки інших ризиків і загроз в умовах війни. Доведено переважаючий вплив екзогенних загроз на економічну безпеку держави в умовах глобальних викликів, який суттєво підсилюється наявністю внутрішніх загроз економічній безпеці держави. Виділено внутрішні системні загрози економічній безпеці України. Обґрунтовано необхідність удосконалення та впровадження проактивного підходу до забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобальних перетворень та зростаючої кількості зовнішніх і внутрішніх загроз.

Посилання

The Global Risks Report 2023. 18th Edition. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. URL: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/ (дата звернення: 24.02.2023).

Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі. Наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Центр Разумкова, 2022. 102 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf (дата звернення: 24.02.2023).

Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія: у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т.1. 830 с.

Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації : монографія. Київ : Знання України, 2020. 423 с.

Власюк О. С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. Київ : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2011. 474 с.

Єлізаров О. В., Радченко О. В. Соціальна й економічна безпека України: стратегічні пріоритети та доктринальні положення. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2019. Вип. 2. С. 147–154.

Скорук О. В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6(3). С. 39–42.

Онищенко С. В., Пугач О. А. Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження : монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2015. 337 с.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global. SAGE, 1992. 211 p.

Waters М. Globalization (Кеу Ideas). London: N.Y.: Routledge, 1995. 272 р.

Онищенко С. В. Фінансова глобалізація як складний інтегрований об’єктивний процес. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2016. № 4 (8). С. 126–135.

Рокоча В. В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки. Економічна безпека. 2014. № 10. С. 71–78.

Варналій З. С., Онищенко С. В., Маслій О. А. Загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі : монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; за заг. ред. А. І. Мокія. Львів, 2019. С. 21–95.

Tentori D. The Future of EU Economy: Less of Russia, More of the Rest? URL: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/euseconomy-less-russia-more-rest-34894 (дата звернення: 28.02.2023).

Пугач О. А. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці держави в системі національної безпеки. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 1 (17)-2 (18). С. 209–217.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0916665-08#Text. (дата звернення: 28.02.2023).

Маслій O. A. Методичні засади ідентифікації загроз економічній безпеці держави. Економіка і регіон. 2017. № 6. С. 28–34.

Індекси споживчих цін на товари та послуги. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 28.02.2023).

EU key indicators. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/. (дата звернення: 28.02.2023).

The intergovernmental fiscal outlook and the implications of Russia's war against Ukraine, high energy prices and inflation, OECD Working Papers on Fiscal Federalism , 2023, No. 42, OECD Publishing, Paris.

Нежива М., Мисюк В. Війна в Україні: виклики світовій економіці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2022. № 2 (121). С. 16–25.

Mostenska T. L., Mostenska T. G., Yurii E., Lakner Z., Vasa L. Economic affordability of food as a component of the economic security of Ukraine. PLoS ONE. 2022. Vol. 17(3): e0263358.

Global Economic Outlook: Impact of War in Ukraine. URL: https://www.euromonitor.com/global-economic-outlook-impact-of-war-in-ukraine/report. (дата звернення: 28.02.2023).

The Global Risks Report 2023. 18th Edition. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. Available at: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/ (accessed 24 February 2023).

Heopolitychni ta heoekonomichni zminy, formovani pid vplyvom rosijs'koi ahresii, ta onovlennia mistsia Ukrainy u svitovomu prostori (2022). [Geopolitical and geoeconomic changes formed under the influence of Russian aggression and renewal of Ukraine's

place in the world space]. (ed. Yurchyshyn V.). Kyiv: Tsentr Razumkova. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf (accessed 24 February 2023).

Baranovs'kyj O. I. (2014). Filosofiia bezpeky [Security philosophy]. Kyiv : UBS NBU. (in Ukrainian)

Varnalij Z. S. (2020). Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Economic and financial security of Ukraine in the conditions of globalization]. Kyiv : Znannia Ukrainy. (in Ukrainian)

Vlasiuk O. S. (2011). Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh rynkovykh transformatsij ta antykryzovoho rehuliuvannia [Economic and financial security of Ukraine in the conditions of globalization]. Kyiv : DNNU «Akad. fin. Upravlinnia». (in Ukrainian)

Yelizarov O. V, Radchenko O. V. (2019). Sotsial'na j ekonomichna bezpeka Ukrainy: stratehichni priorytety ta doktrynal'ni polozhennia [Social and economic security of Ukraine: strategic priorities and doctrinal provisions]. Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy. Seriia : Derzhavne upravlinnia, vol. 2, pp. 147–154.

Skoruk, O. V. (2016). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist', skladovi elementy ta problemy zabezpechennia [Economic security of the state: essence, constituent elements and problems of provision]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6(3), pp. 39–42.

Onyschenko S. V., Puhach, O. A. (2015). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi Ukrainy: sutnist', otsiniuvannia ta mekhanizm uperedzhennia [Threats to the economic security of Ukraine: essence, assessment and mechanism of prejudice]. Poltava: PoltNTU. (in Ukrainian)

Robertson R. (1992). Globalization: Social Theory and Global. SAGE.

Waters M. (1995). Globalization (Keu Ideas). London: N.Y.: Routledge.

Onyschenko S. V. (2016). Finansova hlobalizatsiia iak skladnyj intehrovanyj ob'iektyvnyj protses [Financial globalization as a complex integrated objective process]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia: naukovyj zhurnal, no. 4 (8), pp. 126–135.

Rokocha V. V. (2014). Transformatsiia systemy natsional'noi ekonomichnoi bezpeky v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Transformation of the national economic security system in the conditions of globalization of the world economy]. Ekonomichna bezpeka, no. 10, pp. 71–78.

Varnalij Z. S., Onyschenko S. V., Maslij O. A. (2019). Zahrozy ekonomichnij bezpetsi Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Threats to the economic security of Ukraine in the conditions of globalization]. Konkurentni stratehii bezpeky rozvytku Ukrainy u hlobal'nomu seredovyschi [Competitive security strategies of Ukraine's development in the global environment]. (ed. Mokiia A. I). Lviv: DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. I. Dolishn'oho NAN Ukrainy», pp. 21–95. (in Ukrainian)

Tentori D. The Future of EU Economy: Less of Russia, More of the Rest? Available at: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/euseconomy-less-russia-more-rest-34894. (accessed 28 February 2023).

Puhach O. A. (2014). Klasyfikatsiia ta systematyzatsiia zahroz ekonomichnij bezpetsi derzhavy v systemi natsional'noi bezpeky [Classification and systematization of threats to the economic security of the state in the national security system]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no. 1 (17)-2 (18), pp. 209–217.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsij schodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy vid 29.10.2013 № 1277 [On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine dated October 29, 2013 No. 1277]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0916665-08#Text (accessed 28 February 2023).

Maslij O. A. (2017). Metodychni zasady identyfikatsii zahroz ekonomichnij bezpetsi derzhavy [On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine dated October 29, 2013 No. 1277]. Ekonomika i rehion, no. 6, pp. 28–34.

Indeksy spozhyvchykh tsin na tovary ta posluhy [Indices of consumer prices for goods and services]. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 28 February 2023).

EU key indicators. Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/en/ (accessed 28 February 2023).

The intergovernmental fiscal outlook and the implications of Russia's war against Ukraine, high energy prices and inflation, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 2023, No. 42, OECD Publishing, Paris.

Nezhyva M., Mysiuk V. (2022). Vijna v Ukraini: vyklyky svitovij ekonomitsi [War in Ukraine: challenges to the world economy]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no. 2 (121), pp. 16–25.

Mostenska T. L., Mostenska T. G., Yurii E., Lakner Z., Vasa L. (2022). Economic affordability of food as a component of the economic security of Ukraine. PLoS ONE, vol. 17(3): e0263358.

Global Economic Outlook: Impact of War in Ukraine. Available at: https://www.euromonitor.com/global-economic-outlook-impact-of-war-in-ukraine/report (accessed 28 February 2023).

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Маслій, О., Ківшик, О., & Котелевець, М. (2023). ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Економічний простір, (183), 25-30. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ