КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ТРЕНДИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: соціальна сфера, менеджмент соціальної сфери, рівень бідності, діджиталлізація, соціальний розвиток

Анотація

У статті розглянуто механізм реалізації ефективного менеджменту соціальної сфери та концепцію держави загального добробуту із наданням визначення даного концепту. У статті визначено, що основою для розвитку соціальної держави стала індустріалізація, яка призвела до формування чотирьох окремих основних моделей менеджменту соціальної сфери: континентальної (бісмарківської), англосаксонської (модель Беверіджа), скандинавської і південноєвропейської. Розглянуто їх особливості та відмінності. У статті проаналізовано динаміку рівня бідності в Україні. Аналізуючи сучасні трансформаційні зрушення, відзначено, що у 2020 році КМУ затвердив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Визначено, що підвищення ефективності управління соціальною сферою можливо досягти за рахунок створення Єдиної інформаційної системи та Єдиного моніторингового центру, впровадження функціоналу Єдиного соціального оператора; скорочення чисельності персоналу сектору. Трендами розвитку менеджменту соціальної сфери визначено діджиталізацію, зростаючі міграційні потоки; збільшення уваги до соціальних компромісів вільного ринку.

Посилання

Бондар М. Соціальне забезпечення та соціальний захист в Україні. Економіка та суспільство. 2021. №34. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-10 (дата звернення: 16.01.2023)

Кулава К.О., Шаповал А.О. Особливості цифрової трансформації соціальної сфери. V International Scientific and Practical Conference «Topical issues of modern science, society and education», м. Харків, 28-30 листопада 2021р. Україна, 2021. С. 1100-1104. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/32343/1/1100-1103.pdf (дата звернення: 16.01.2023)

Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2022 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2023–2024 роки): Наказ Міністерства соціальної політики України № 90 від 11 Лютого 2022 р. URL: https://www.msp.gov.ua/documents/6220.html (дата звернення: 16.01.2023)

Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 16.01.2023)

Смирнова І., Сімакова О., Карлаш Ю. Державні соціальні стандарти та гарантії як основа ефективного розвитку соціального захисту населення в Україні. Економіка та суспільство. 2021. №34. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-15 (дата звернення: 16.01.2023)

Цифрова трансформація соціальної сфери. Міністерство соціальної політики. 2021. 18 Лютого. URL: https://www.msp.gov.ua/news/19671.html (дата звернення: 16.01.2023)

Barber M., Levy A., Mendonca A. Global trends affecting the public sector. Mckinsey. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/public%20sector/pdfs/mck%20on%20govt/inaugural%20edition/tg_global_trends.ashx (дата звернення: 16.01.2023)

Delsen L. Are European welfare states sustainable? s.n. Delsen, L. 2003. URL: https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/2999295/03c28.pdf (дата звернення: 16.01.2023)

Ukraine Poverty Rate 1992-2023. URL: https://www.macrotrends.net/countries/UKR/ukraine/poverty-rate (дата звернення: 16.01.2023)

World Bank: Poverty level in Ukraine has increased tenfold. Kyiv Independent 2022. URL: https://kyivindependent.com/news-feed/world-bank-poverty-level-in-ukraine-has-increased-tenfold (дата звернення: 16.01.2023)

Bondar M. (2021). Sotsialne zabezpechennia ta sotsialnyi zakhyst v Ukraini[Social security and social protection in Ukraine. Economy and society Ekonomika ta suspilstvo, no. 34. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-10 (accessed 16 January 2023)

Kulava K.O., Shapoval A.O. (2021). Osoblyvosti tsyfrovoi transformatsii sotsialnoi sfery [Peculiarities of digital transformation of the social sphere]. V International Scientific and Practical Conference «Topical issues of modern science, society and education», Kharkiv, pp. 1100-1104. Available at: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/32343/1/1100-1103.pdf (accessed 16 January 2023)

On the approval of the Strategic Plan of the Ministry of Social Policy of Ukraine for the 2022 budget year and the two upcoming budget periods (2023–2024 years): Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine № 90 (2022, February 11). Available at: https://www.msp.gov.ua/documents/6220.html (accessed 16 January 2023) (in Ukrainian)

On the approval of the Strategy of Digital Transformation of the Social Sphere: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1353-r (2020, October 28). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text (accessed 16 January 2023) (in Ukrainian)

Smyrnova I., Simakova O., Karlash Yu. (2021). Derzhavni sotsialni standarty ta harantii yak osnova efektyvnoho rozvytku sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini [State social standards and guarantees as a basis of effective development of social protection of the population in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 34. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-15 (accessed 16 January 2023)

Ministerstvo sotsialnoi polityky (2021). Tsyfrova transformatsiia sotsialnoi sfery [Digital transformation of the social sphere], Kyiv. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/news/19671.html (in Ukrainian)

Barber M., Levy A., Mendonca A. Global trends affecting the public sector. Mckinsey. Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/public%20sector/pdfs/mck%20on%20govt/inaugural%20edition/tg_global_trends.ashx (accessed 16 January 2023)

Delsen L. Are European welfare states sustainable? (2003). Available at: https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/2999295/03c28.pdf (accessed 16 January 2023)

Ukraine Poverty Rate 1992-2023. Available at: https://www.macrotrends.net/countries/UKR/ukraine/poverty-rate (accessed 16 January 2023) (in Ukrainian)

World Bank: Poverty level in Ukraine has increased tenfold (2022). Kyiv Independent. Available at: https://kyivindependent.com/news-feed/world-bank-poverty-level-in-ukraine-has-increased-tenfold (accessed 16 January 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Верховод, І. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ТРЕНДИ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Економічний простір, (183), 19-24. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ