НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

  • І.В. Білецький Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4125-3931
Ключові слова: інвестиції, будівництво, управління, інвестування, об’єкти житлової нерухомості, соціально-житлова політика, механізм регулювання

Анотація

Питання активізації економічних перетворень та прискорення темпів соціально-економічного розвитку за сучасних умов неможливо вирішити без належного інвестиційного забезпечення. Будівництво об’єктів житлової нерухомості – сфера, яка традиційно визначається високим рівнем залежності від інвестиційних коштів. Виключна важлива роль у даному процесі відводиться державі. Саме завдяки дієвим державним механізмам регулювання інвестиційної привабли- вості галузі формуються передумови акумулювання інвестиційних потоків та сприяння вирішенню житлової проблеми населення і реалізації завдань соціально-житлової політики країни. У статті досліджено сучасний законодавчий базис регулювання інвестиційних процесів будівництві житлової нерухомості. Визначено сукупність інституційних суб’єктів регулювання інвестиційних процесів у будівельній галузі. Проведено систематизацію науково-теоретичних засад державного регулювання інвестиційними процесами житлового будівництва. Проаналізовано методичну площину функцій, завдань та принципів державного регулювання інвестиційної діяльності у галузі. Доповнено методичну площину сукупності принципів державного регулювання процесом залучення інвестиційних потоків у галузі на основі стратегічних пріоритетів інклюзивності та сталого житлового будівництва. Сформовано авторську схему загальної архітектоніки механізму державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва. Визначено спектр соціально-еконо- мічних та екологічних бонусів від інвестицій у будівництво об’єктів житлової нерухомості з позицій створення нових економічних можливостей для регіону та національної економіки, забезпечення розвитку процесів інклюзивної урбанізації та екологічної стабільності у галузі. Проведений короткий огляд рівня рентабельності інвестицій у житлове будівни- цтво. Визначений потенціал можливих майбутніх послуг від інвестування у сферу житлової нерухомості.

Посилання

Богданенко А.І. Становлення системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. № 1(3). С. 175–186.

Левчинський Д.Л. Проблеми управління інвестиційними процесами відтворення житлового фонду. Вісник ХНУ. 2010. №3. Т. 2. С. 217–220.

Дробенко Ю.Г. Механізм управління інвестиційними процесами. Вісник Національного університету «Львівська полі-техніка». 2003. № 484 С. 255–258.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 30.01.2023).

Про основні засади державної житлової політики: Закон України від 24.10.2013 № 3498. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF3LW00A?an=9 (дата звернення: 30.01.2023).

Що не так з новим законопроектом про захист інвестицій у новобудови? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/5/678424/ (дата звернення: 30.01.2023).

Fedoriv P., Lomonosova N. Derzhavna zhytlova polityka v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy reformuvannia [State housing policy in Ukraine: current status and prospects for reform]. 2019. Kyiv: CEDOS Analytical Center.

Прохорова В., Машникова С. Державне регулювання інвестиційної діяльності житлового будівництва: ризик-превентивний підхід. Адаптивне управління: теорія і практика. 2021. № 10(20). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/386/336 (дата звернення: 30.01.2023).

Дрішлюк В.І., Сінанян Д.Е. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права: матеріали всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції м. Одеса, 24 лютого 2017 р. Одеса: ОДУВС, 2017. С. 61–64.

Намлієва Н.М. Принципові основи державного регулювання інвестиційної діяльності. Глобальні та національні про¬блеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 96–99.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text (дата звернення: 30.01.2023).

Месечка В.А. Принципи інвестування інноваційних проектів підприємств. Управління розвитком. 2014. № 2. С. 102–105.

Качур Р.П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України : дис. … канд. еко¬ном наук : 08.00.03. Львів, 2015. 237 с.

Привабливий «квадрат»: скільки приносять інвестиції у нерухомість? URL: https://delo.ua/uk/finance/privablivii-kvadrat-skilki-prinosyat-investiciyi-u-neruxomist-388468/ (дата звернення: 30.01.2023).

Bohdanenko A.I. (2019) Stanovlennia systemy investytsiinoi diialnosti v zhytlove budivnytstvo [Formation of a system of investment activity in housing construction]. Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia, no. 1(3), pp. 175–186.

Levchynskyi D.L. (2010) Problemy upravlinnia investytsiinymy protsesamy vidtvorennia zhytlovoho fondu [Problems of managing investment processes of reproduction of the housing stock]. Visnyk KhNU, vol. 3 (2), pp. 217–220.

Drobenko Yu.H. (2003) Mekhanizm upravlinnia investytsiinymy protsesamy [Mechanism of managing investment processes]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. 484, pp. 255–258.

Pro investytsiinu diialnist. Zakon Ukrainy (1991) [On Investment Activity. Law of Ukraine] dated September 18, 1991 No. 1560-XII. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed 30 January 2023).

Pro osnovni zasady derzhavnoi zhytlovoi polityky. Zakon Ukrainy (2013) [On the Basic Principles of State Housing Policy. Law of Ukraine] dated November 24, 2013 No. 3498. Аvailable at: https://ips.ligazakon.net/document/JF3LW00A?an=9 (accessed 30 January 2023).

Shcho ne tak z novym zakonoproektom pro zakhyst investytsii u novobudovy? [What is wrong with the new bill on the protection of investments in new buildings?]. Аvailable at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/5/678424/ (accessed 30 January 2023).

Fedoriv P., Lomonosova N. (2019) Derzhavna zhytlova polityka v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy reformuvannia [State housing policy in Ukraine: current status and prospects for reform]. Kyiv: CEDOS Analytical Center. (in Ukrainian)

Prokhorova V., Mashnykova S. (2021) Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti zhytlovoho budivnytstva: ryzyk-preventyvnyi pidkhid. [State regulation of investment activity in housing construction: a risk-preventive approach. Adaptive management: theory and practice]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka, no. 10(20). Аvailable at: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/386/336 (accessed 30 January 2023).

Drishliuk V.I., Sinanian D.E. (2017) Derzhavne upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu v Ukraini [State management of investment activities in Ukraine]. Proceedings of the Vplyv intehratsiinykh tendentsii na rozvytok vitchyznianoho prava (Ukraine, Odesa, February 24, 2017), Odesa, ODUVS, pp. 61–64.

Namliieva N.M. (2018) Pryntsypovi osnovy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti [Basic principles of state regulation of investment activities]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 23, pp. 96–99.

Pro zasady derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi hospodarskoi diialnosti. Zakon Ukrainy (2003) [On the principles of state regulatory policy in the field of economic activity. Law of Ukraine] dated September 11, 2013 No. 1160-IV. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text (accessed 30 January 2023).

Mesechka V.A. (2014) Pryntsypy investuvannia innovatsiinykh proektiv pidpryiemstv. [Principles of investing in innovative enterprise projects]. Upravlinnia rozvytkom, no. 2, pp. 102–105.

Kachur R.P. (2015) Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy [State regulation of investment activity in the transformational economy of Ukraine] (PhD Thesis). Lviv. Ukraine.

Pryvablyvyi «kvadrat»: skilky prynosiat investytsii u nerukhomist? [Attractive «square»: how much do real estate investments bring?]. Аvailable at: https://delo.ua/uk/finance/privablivii-kvadrat-skilki-prinosyat-investiciyi-u-neruxomist-388468/ (accessed 30 January 2023).

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Білецький, І. (2023). НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Економічний простір, (183), 12-18. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-2
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ