ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ БНП У НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБМІНІ

  • М.Ю. Поворозник Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: корпорації, інновації, БНК, корпоративні стратегії, науково-технічний обмін

Анотація

У сучасній науковій літературі на сьогодні відсутній статистично підтверджений значущий зв’язок між обсягами інноваційних витрат компаній та результативністю їх фінансово-господарської діяльності. Головним вимірником ефективності реалізовуваних БНП корпоративних стратегій науково-технологічного обміну, є їх здатність забезпечити якісне оновлення технологічного базису виробництва та організаційної системи бізнес-операцій. Стратегія науково-технологічного обміну БНП в авторському трактуванні може бути кваліфікована як узагальнена модель їх цілеспрямованої діяльності щодо досягнення ключових цілей конкурентного розвитку у світових координатах на основі ефективного використання внутрішнього і глобального бізнес-середовища для конструювання, освоєння і виробництва якісно нових видів товарів і послуг, техніки і технологій, предметів праці й об’єктів інтелектуальної власності.

Посилання

Derwent Top 100 Global Innovators. A Clarivate Analytics company, 2020.

Исследование PricewaterhouseCoopers: «Рост через инновации: российский и международный опыт». 31.10.2013 г. URL: https://gtmarket.ru/news/2013/10/31/6383

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

Рогач О. І. Багатонаціональні підприємства. К.: ВПЦ «Київський університет», 2019.

Карасев О. И., Белошицкий А. В., Тростьянский С. С., Алпаров Р. М., Мамрова И. Ю., Лакеев В. Г. Стратегии трансфера технологий. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6 Экономика. 2018. №4. С. 35-58.

Valdani E., Arbore A. Strategies of Imitation: An Insight. Problems and Perspectives in Management. 2007. Volume 5. Issue 3. Р. 198-205. URL: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/1855/PPM_EN_2007_03cont_Valdani.pdf

Bonzom A., Netessine S. 500 Corporations. How do the World’s Biggest Companies Deal with the Startup Revolution? INSEAD, February 2016. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/698640/500CORPORATIONS_-_How_do_the_Worlds_Biggest_Companies_Deal_with_the_Startup_Revolution_-_Feb_2016.pdf

Sull D. Strategy as Active Waiting. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2005/09/strategy-as-active-waiting

Zobov A. M., Degtereva E. A., Starostin V. S., Chernova V. Y. Innovative Strategies of Transnational Companies and Synergy Effect of Technologisation. Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9 (39). URL: https://www.researchgate.net/publication/309744126_Innovative_Strategies_of_Transnational_Companies_and_Synergy_Effect_of_Technologisation

Карасев О. И., Белошицкий А. В., Тростьянский С. С., Алпаров Р. М., Мамрова И. Ю., Лакеев В. Г. Стратегии трансфера технологий. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6 Экономика. 2018. №4. С. 35-58.

Derwent Top 100 Global Innovators. A Clarivate Analytics company, 2020.

Yssledovanye PricewaterhouseCoopers: «Rost cherez ynnovatsyy: rossyiskyi y mezhdunarodnui oput» [PricewaterhouseCoopers research: "Growth through innovation: Russian and international experience."] 31/10/2021. Available at: https://gtmarket.ru/news/2013/10/31/6383 (accessed 10 January 2022).

Redkol. S. V., Mochernyi V.P. (2000) Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh. [Economic encyclopedia: in three volumes] Kyiv: Publishing center «Akademiya», (in Ukrainian)

Rogach O. I. (2019) Bahatonatsionalni pidpryiemstva. [Multinational enterprises] Kyiv: VOC "Kyiv University",(in Ukrainian).

O. I. Karasev, A. V. Beloshitsky, S. S. Trostyansky (2018) Stratehyy transfera tekhnolohyi. [Technology transfer strategies]. Vestn. Moscow Univ. Ser. 6 Economy. No. 4. P. 35-58.

Valdani E., Arbore A. (2007) Strategies of Imitation: An Insight. Problems and Perspectives in Management. Volume 5. Issue 3. Р. 198-205. Available at: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/1855/PPM_EN_2007_03cont_Valdani.pdf (accessed 10 January 2022).

Bonzom A., Netessine S. (2016) 500 Corporations. How do the World’s Biggest Companies Deal with the Startup Revolution? INSEAD, February 2016. Available at: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/698640/500CORPORATIONS_-_How_do_the_Worlds_Biggest_Companies_Deal_with_the_Startup_Revolution_-_Feb_2016.pdf (accessed 10 January 2022).

Sull D. Strategy as Active Waiting. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2005/09/strategy-as-active-waiting (accessed 10 January 2022).

Zobov A. M., Degtereva E. A., Starostin V. S., Chernova V. Y.(2016) Innovative Strategies of Transnational Companies and Synergy Effect of Technologisation. Indian Journal of Science and Technology. Vol. 9 (39). Available at: https://www.researchgate.net/publication/309744126_Innovative_Strategies_of_Transnational_Companies_and_Synergy_Effect_of_Technologisation (accessed 10 January 2022).

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Поворозник, М. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ БНП У НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБМІНІ. Економічний простір, (183), 7-11. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-1
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ