ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

  • В.М. Орел Харківський державний біотехнологічний університет
  • О.В. Корнієцький Харківський державний біотехнологічний університет
  • С.М. Пасько Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: податкове стимулювання, аграрний комплекс, податковий платіж, фіскальна ефективність, стимулювання, податок, податкові пільги

Анотація

В статті розглядається податкове стимулювання, як один із способів економічного розвитку та створення ефекту від застосування податкової допомоги агропромисловому комплексу, що виражається у податковій підтримці рослинництву, тваринництву, а також відношенням податкової підтримки до ВВП, доданої вартості, обсягу продукції сільського господарства, прибутку. В даній статті основним призначенням податкового стимулювання є, насамперед, спонукання до ділової активності бізнесових структур, яке має на меті, при розширенні їх діяльності, акумулювати грошові кошти у бюджети через сплату податкових платежів. Складовою формування та реалізації системи податкового стимулювання виробничих процесів агропромислового комплексу є здійснення реалізації зобов'язань щодо забезпечення пріоритетного розвитку даного сектора національної економіки. В статті використано метод аналізу для стратегічного податкового планування, а також з’ясування рівня впливу економічних та фінансових чинників на виконання показників зі сплати податків і зборів. А також узагальнення роботи опирається на використання показника фіскальної ефективності податкової системи задля здійснення реалізації зобов'язань щодо забезпечення пріоритетного розвитку даного сектора національної економіки. Запропоновано організацію процесу податкового стимулювання аграрного комплексу в національному господарстві. Зазначенні та надані основні призначенням податкового стимулювання. Запропоновані також пріоритетні напрямки формування та реалізації системи податкового стимулювання виробничих процесів агропромислового комплексу щодо забезпечення пріоритетного розвитку даного сектора національної економіки. Розглянуто основні етапи розробки ефективної податкової політики агропромислового підприємства.

Посилання

Андрущенко В.А., Ляшенко В І. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування. Фінанси України. 2005. № 1. С. 36–43.

Бетлій О. ПДВ у сільському господарстві: Українські реалії та міжнародний досвід. Звіт з аграрної політики APD /APR/07/2014. Київ, 2014. 51 с.

Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 192 с.

Гацька Л.П., Рижий І.М. Проблеми формування інститутів управління оподаткуванням в Україні. Научные труды Дон НТУ. Серия : экономическая. 2007. Вип. 31–3. С. 159–163.

Дубинецька П.П. Податкове регулювання в системі управління національним господарством. Львів, 2015. 254 с.

Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2008. 488 с.

Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 456 с.

Орел А.М. Методичні підходи до процесу ресурсного забезпечення підприємств аграрного бізнесу. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. С. 211–216.

Синчак В.П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика : монографія. Харків : ХУУП, 2008. 476 с.

Слатвінська М.О. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу: стан, проблеми, перспективи: монографія [Текст]. Одеса, 2012. 252 с.

Шпикуляк О.Г. Інститут аграрного ринку: [монографія]. Київ : ННЦІАЕ, 2009. 480 с.

Данько Ю.І., Блюмська-Данько К.В., Галинська А В. Маркетингова система формування конкурентоспроможності аграрних підприємств. Бизнес информ. 2017. № 1. С. 353–357.

Andrushchenko V.A., and Lyashenko V.A. (2005). Ekonomichni ta pozaekonomichni aspekty opodatkuvannya [Economic and non-economic aspects of taxation]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, No 1, pp. 36–43[ in Ukrainian].

Betliy O. (2014). PDV u silʹsʹkomu hospodarstvi: Ukrayinsʹki realiyi ta mizhnarodnyy dosvid [VAT in agriculture: Ukrainian realities and international experience]. Zvit z ahrarnoyi polityky APD – Report on agricultural policy APD, Kyiv, p. 51 [in Ukrainian].

Bilyk M.D., and Zolotʹko I.A. (2006). Podatkova systema Ukrayiny [Tax system of Ukraine]. Kyiv: KNEU, p. 192. [in Ukrainian].

Hatsʹka L.P., and Ryzhyy I.M. (2007). Problemy formuvannya instytutiv upravlinnya opodatkuvannyam v Ukrayini [Problems of formation of institutes of tax management in Ukraine]. Nauchnye trudy Don NTU. Seryya : ékonomycheskaya – Scientific works of Don NTU. Series: economic, vol. 31–3, pp. 159-163. [in Ukrainian].

Dubynetska P. P. (2015). Podatkove rehulyuvannya v systemi upravlinnya natsionalnym hospodarstvom [Tax regulation in the management system of the national economy]. Lviv, p. 254. [in Ukrainian].

Ivanov Yu.B., Krysovatyy A.I., Kizyma A.Yа., and Karpova V.V. (2008). Podatkovyy menedzhment [Tax management]. Kyiv: Znannya, p. 488[ in Ukrainian].

Oliynyk O.V., and Filon I.V. (2006). Podatkova systema [Tax system]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury, p. 456 [in Ukrainian].

Orel A.M. (2018). Metodychni pidkhody do protsesu resursnoho zabezpechennya pidpryyemstv ahrarnoho biznesu. Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky. T. 3. No. 2. P. 211–216.

Synchak V.P. (2008). Systema opodatkuvannya u silskomu hospodarstvi Ukrayiny: teoriya, metodolohiya ta praktyka [System of taxation in agriculture of Ukraine: theory, methodology and practice]. Kharkiv: KHUUP, p. 476 [in Ukrainian].

Slatvinska M.O. (2012). Alʹternatyvni systemy opodatkuvannya maloho biznesu: stan, problemy, perspektyvy [Alternative systems of taxation of small business: status, problems, prospects]. Odesa, p. 252 [in Ukrainian].

Shpykulyak O.H. Instytut ahrarnoho rynku [Institute of agrarian market]. Kyiv: NNTSIAE, p. 480 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Орел, В., Корнієцький, О., & Пасько, С. (2022). ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Економічний простір, (182), 124-130. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-20
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ