СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА НАДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: державна політика, соціальна послуга, соціальний захист, соціальне забезпечення, економічна система, структура надання послуги, децентралізація

Анотація

В статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади ґенези державного управління та здійснення політики надання соціальних послуг та організації соціального захисту в Україні, регуляторні основи формування національної моделі економічного розвитку господарської системи в контексті соціальної складової державної політики в сучасних умовах (воєнний стан та стан параметрів соціально-економічної моделі підтримання національної економіки, оцінка застосування соціально орієнтованої політики держави, інституційний осередок реалізації сучасної господарської системи, генезис відповідної моделі функціонування економіки) і методологічні аспекти до визначення потреб соціального захисту та соціального забезпечення і базових детермінант формування, розвитку системи надання соціальних послуг в конкретно-історичних умовах державної політики, зокрема децентралізації. Визначено та проаналізовано сучасний стан національної підсистеми соціального забезпечення (в частині утримання та кризового стану соціально-економічної підсистеми, нівелювання реальних ризиків поглиблення соціальної нерівності), що дозволяє вибрати найбільш оптимальні заходи протидії породженим ними негативним наслідкам. Запропоновано шляхи аналізу алгоритму надання соціальних послуг в умовах децентралізації, підтриманні функції інститутів соціального захисту та соціального забезпечення за відповідною класифікацією (така структурованість чітко ідентифікує їх роль в регулюванні суспільного відтворення на основі комплементарної поєднання, зменшуючи при цьому ризики можливого падіння рівня життя населення в кризових умовах) і виділити положення про програми дій уряду на період подолання воєнного та кризових станів в країні з урахуванням регіональних проблем соціального забезпечення та безпеки життєдіяльності населення, дозволить подолати соціальну деінтеграцію соціальної незахищеності певних категорій громадян і забезпечити належний відповідний доступ до надання соціальних послуг в умовах воєнного стану та інклюзивності розвитку національної господарської системи країни.

Посилання

Бутко М.П., Коваль К.П. Індикатори моніторингу модернізаційного стану регіональної системи надання соціальних послуг в децентралізаційних умовах. Регіональна економіка. 2021. №2 (100). С. 100-109. https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-10

Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах переформатування владних повноважень: колективна монографія / за заг.ред. М.П.Бутка. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2020. 352 с.

Шулла Р. С., Попик М. М., Зеліч В. В. Концептуальні підходи до оцінки якості життя: зарубіжний досвід і можливості його застосування у вітчизняній теорії та практиці. Бізнес Інформ. 2020. №5. C. 8–14.

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-8-14 (дата звернення: 18.07.2020 р.)

Шевченко О.О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 304 с.

М.М.Руженський. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України: монографія. Київ: ІПКДСЗУ,2013. 318 с.

Шевченко О.О., Разумова О.І., Денисов С.В. Механізм регулювання здійснення соціального супроводу вразливих верств населення. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2020. Вип. 45/2020. С. 8-12.

Butko M.P., Koval K.P. (2021) Indykatory monitorynhu modernizatsiinoho stanu rehionalnoi systemy nadannia sotsialnykh posluh v detsentralizatsiinykh umovakh [Indicators of monitoring the state of modernization of the regional system of providing social services under decentralization conditions]. Rehionalna ekonomika, no. 2 (100), pp. 100-109. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-10

Butka M.P. (2020) Osoblyvosti diialnosti mistsevykh orhaniv publichnoho upravlinnia v umovakh pereformatuvannia vladnykh povnovazhen: kolektyvna monohrafiia [Peculiarities of the activity of local public administration bodies in the conditions of reformatting of power: a collective monograph]. Chernihiv: NU «Chernihivska politekhnika», 352 p.

Shulla R.S., Popy`k M.M., Zelich V.V. (2020) Konceptualni pidxody do ocinky yakosti zhyttya: zarubizhnyj dosvid i mozhlyvosti jogo zastosuvannya u vitchyznyanij teoriyi ta prakty`ci. [Conceptual approaches to quality of life assessment: foreign experience and possibilities of its application in domestic theory and practice]. Biznes Inform, no. 5, pp. 8–14. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-8-14

Shevchenko O. (2017) Evoljucija ghospodarsjkoji systemy: metodologhija analizu u svitovij ekonomichnij dumci (kinecj KhIKh – pochatok KhKhI st.) [Evolution of economic system: methodology of analysis in world economic thought (end of XIX - beginning of XXI century)]. Kyiv: Center for Educational Literature. 304 p.

Rugenskiy М. (2013). Socialnyj zahust naselennja v umovakh formuvannja runkovoji modeli ekonomiki Ukrain [Social protection of the population in the conditions of formation of the market model of the economy of Ukraine: monograph]. Kyiv: IPKDSZU, 318p.

Shevchenko O., Razumova O., Denisov S. (2020). Mekhanizm reguluvannja zdisnennja socialnogo suprovody vrazluvukh verstv naselennja [Mechanism of regulation of implementation of social support of vulnerable population groups]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. "Economics and Management" series.vol. 45/2020, pp. 8-12.

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Сергєєва, Я. (2022). СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА НАДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. Економічний простір, (182), 116-119. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-18
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА