ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ В УКРАЇНІ - ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

  • Т. В. Котуранова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • Я. С. Вартоха Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • М. О. Александрова
Ключові слова: банки, інтернет–банкінг, банківські онлайн послуги, мобільний банкінг, банківські карти, дистанційне банківське обслуговування, безпека обслуговування в режимі online

Анотація

У статті досліджено використання Інтернет–банкінгу українськими банками. Дослідження ринку банківських онлайн послуг в сфері Інтернет-банкінгу є актуальним, бо цей напрямок сучасного банківського світу вважається перспективним та інноваційним. Здійснено дослідження стану українського ринку Інтернет–банкінгу: кількість банківських установ, які застосовують Інтернет–банкінг, перелік послуг, які пропонуються онлайн, якісний рівень виконання цих послуг та роботи системи загалом, цільові групи споживачів. Банківські організації дають вибір клієнтам в доступі до різних видів онлайн послуг, найбільш популярним з яких на сьогодні є дистанційне обслуговування. Проаналізовано та зроблено висновки про майбутні перспективи та напрямки подальшого розвитку Інтернет-банкінгу в Україні. Також в даній статті розглянуто коло питань, пов'язаних з дистанційним банківським обслуговуванням і визначені форми дистанційного банківського обслуговування. Розвиток дистанційного банківського обслуговування надає всі подальше посилення впливу на існуючі правові норми банківського обслуговування, змушуючи адаптувати їх до нових технологічних умов надання банківських послуг. Автоматизація поточної роботи банку по обслуговують юридичних та фізичних осіб скорочує його внутрішні витрати і підвищує якість обслуговування клієнтів та партнерів. Таким чином Інтернет-банкінг є для будь-якого банку стратегічним, оскільки, в кінцевому результаті, показники визначають його конкурентну позицію на ринку фінансових послуг. Інтернет-банкінг став частиною повсякденного життя українців та Інтернет-банкінг добре впроваджений в Україні і налагоджені миттєві платежі в реальному часі. Прогноз розвитку системи Інтернет-банкінгу досить оптимістичний. У майбутніх планах перевести всі послуги, які надаються банком в онлайн процес і це повинно посприяти чудовою альтернативою візиту до відділення банку без черг. Вже зараз доцільно віртуальний банк може обслуговувати клієнтів з будь-яких регіонів, в Україні такий існує вже два роки «Monobank». Інтернет-банкінг перспективний та швидко розвивається у сегменті банківського обслуговування.

Посилання

Кудряшов В.С., Луханін Д.В. Сучасні способи просування банківських послуг при взаємодії з потенційними клієнтами. - 2017 р.

Наскільки активно українці користуються інтернет-банкінгом [Електронний ресурс] - режим доступу https://news.finance.ua/ru/news/-/440614/naskolko-aktivno-ukraintsy-polzuyutsya-internet-bankingom-infografika

Лямін Л.В. Аналіз факторів ризику, пов'язаних з Інтернет-банкінгом // Розрахунки і операційна робота в комерційному банку. 2006.

Страхарчук А.Я. Інформаційні системи і технології в банках: [навч. посіб.] / А.Я. Стра-Харчук, В.П. Страхарчук, - К .: Знання 2010 р.

Деменков М.С. Інтернет-технології в обслуговуванні КЛІЄНТІВ банку / М.С. Деменков // Банківська справа. - 2017 р.

Засадний Х.О. Про захист послуг Інтернет-банкінгу / Х.О. Засадний // Вісник університету банківської справи національного банку України. 2009. – No 12. – С. 5–12.

Чуб О.О. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі / О.О. Чуб // Вісник Української академії банківської справи.

Коробова Г.Г. Банківська справа: підручник для магістрів / 2-е вид., М .: ИНФРА- М, 2015.

Огляд систем інтернет-банкінгу України [Електронний ресурс] - режим доступу https://superobmen.org/obzor-sistem-internet-bankinga-ukrainyi/

Національний банк України [Електронний ресурс] - режим доступу http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/news/ukrainci-vse-castise-nadaiuti-perevahu-bezhotivkovym-operaciiam-statystyka-za-2018-rik-2019-02-25

Вахнюк С.В. Перспективи дистанційного обслуговування клієнтів в режимі реального часу для банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. Т.8.- Суми: ВВП- «Мрія-1» ЛТД, 2003. - С.184-188.

Простобанк Консалтинг [Електронний ресурс] - режим доступу https://www.prostobank.ua

Базилевич В. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В. Базилевич // Фінанси України. – 2009. – No 12. – С. 5–12.

О.О. Глущенко, Р.М. Вороніна, Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику – 2012.

Kudriashov, V.S., & Luhanin, D. V. (2017). Suchasni sposoby prosuvannia bankivskih poslug pry vzayemodii z potentsiinymy kliyentamy [Modern ways to promote banking services while engaging with potential customers]. [in Ukrainian].

Sait «Finance.ua » [Site « Finance.ua »]. news.finance.ua. Retrieved from https://news.finance.ua/ru/news/-/440614/naskolko-aktivno-ukraintsy-polzuyutsya-internet-bankingom-infografika [in Ukrainian].

Liamin, L.V. (2006). Analiz faktoriv ryzyku poviazanyh z internet-bankingom [Analysis of risk factors associated with Internet banking]. [in Ukrainian].

Staharchuk, A.Ya. (2010). Informatsiini systemy i tehnologii v bankah [Information systems and technologies in banks]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Demenkov, M.S. (2017). Internet tehnoloii v obslugovuvanni kliientiv banku [Internet technologies in customer service of the bank]. Bankivska sprava - Banking. [in Ukrainian].

Zasadnyi, H.O. (2009). Pro zahyst poslug internet-bankingu [About protection of Internet banking services]. Visnyk universytetu bankivskoi spravy natsionalnogo banku Ukrainy – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 12, 5-12 [in Ukrainian].

Chub, O.O. Rozvytok internet-bankingu v globalnomu seredovyshchi [Development of Internet Banking in a Globe Ball Environment]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking [in Ukrainian].

Korobova, G.G. (2015). Bankivska sprava [Banking]. Moskow: INFRA-M [in Russian].

Sait «Superobmen» [Site «Super-exchange»]. /superobmen.org. Retrieved from https://superobmen.org/obzor-sistem-internet-bankinga-ukrainyi/ [in Russian].

Sait «Natsionalnyi bank Ukrainy» [Site «National Bank of Ukraine»]. https://www.coopinvest.com.ua Retrieved from http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/news/ukrainci-vse-castise-nadaiuti-perevahu-bezhotivkovym-operaciiam-statystyka-za-2018-rik-2019-02-25 [in Ukrainian].

Vahniuk, S.V. (2003). Perspektyvy dystantsiinogo obslugovuvannia kliientiv v rezhymi realnogo chasu dlia bankiv Ukrainy [Prospects for remote customer service in real time for Ukrainian banks]. Problemy I perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 8, 184-188 [in Ukrainian].

Sait «Prostobank Konsaltyng» [Site «Prostobank Consulting»]. www.prostobank.ua. Retrieved from https://www.prostobank.ua [in Ukrainian].

Bazilevich, V.D. (2009). Rozvytok finansovogo rynku v suchasnyh umovah [Development of the financial market in modern conditions]. Kyiv: Finansy Ukrainy [in Ukrainian].

Glushchenko, O.O., & Voronina, R. M. (2012). Innovatsiinyi pidhid do identyfikatsii bankivskih kliientiv pidvyshchenogo ryzyku [An innovative approach to identifying high- risk banking customers]. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 950
Завантажень PDF: 441
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Котуранова, Т. В., Вартоха, Я. С., & Александрова, М. О. (2019). ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ В УКРАЇНІ - ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ. Економічний простір, (146), 43-56. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/120
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ