МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  • І. В. Тараненко Університет імені Альфреда Нобеля
Ключові слова: інтеграційно-інноваційні конкурентні переваги, сталий розвиток, геопросторові моделі, інтерактивна модель, інноваційний потенціал, стратегічна карта

Анотація

В статті досліджено проблему, що стосується розробки механізмів реалізації глобальних стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн на базі взаємодії інноваційного та інтеграційного факторів конкурентоспроможності з використанням сучасних інструментів стратегічного управління. Розвиток світової торгівлі, міжнародного інвестування, глобальних виробничих та збутових мереж транснаціональних корпорацій, міжнародних коопераційних зв’язків тощо створюють сприятливі можливості для формування і посилення інтеграційно-інноваційних конкурентних переваг, які стають визначальним фактором підвищення інноваційної конкурентоспроможності. З метою визначення ефективних механізмів реалізації глобальних стратегій інноваційної конкурентоспроможності країн виокремлено типи стратегічних геопросторових моделей інноваційної конкурентоспроможності країн, надано їх особливості та характеристики. Обгрунтовано, що найбільш ефективною для країн, що розвиваються, в тому числі – для України, є інтерактивна модель інноваційної конкурентоспроможності. Імплементація такої моделі має відбуватись на засадах багатовекторної інтеграції країн з різними рівнями інноваційного потенціалу. Складено стратегічну карту, яка дозволяє конкретизувати шляхи реалізації поставлених цілей за рахунок ефективного використання інноваційного потенціалу, та забезпечити підвищення інноваційної конкурентоспроможності країни в глобальному середовищі до визначеного цільового рівня.

Посилання

Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: монографія / З.С. Варналій, О.П. Гармашова. – К.: Знання України, 2013. – 387 с.

Porter M.E. (2004). Ranking National Innovative Capacity: Findings from the National Innovative Capacity Index. The Global Competitiveness Report 2003-2004, X. Sala-i- Martin (ed.). New York: Oxford University Press. – 384 р.

Stern S., Porter M., Furman J. (2000). The Determinants of National Innovative Capacity. NBER Working Paper 7876. The National Bureau of Economic Research, pp. 1–56.

Fagerberg J.M. Srholec M. (2007). National Innovation Systems, Capabilities and Economic Development. TIK Working Paper on Innovation Studies 20071024. Centre of Technology, Innovation and Culture, University of Oslo. – Oslo: University of Oslo, 2007. – 47 p.

Булатова О.В. Розвиток європейської інтеграційної моделі в контексті формування інноваційної конкурентоспроможності країн / О.В. Булатова // Економічний простір: зб. наук. пр. – No 84. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С. 5-14.

Тараненко І.В. Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції в сучасних глобалізаційних умовах / І.В. Тараненко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління: зб. наук. пр. – Серія 1. Економіка. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – No1 (9). – С.194-203.

Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації: монографія. / І.В. Тараненко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, 2013. – 424 с.

Тараненко І.В. Геопросторові моделі інноваційної конкурентоспроможності країн / І.В. Тараненко // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2015. – Вип. 1 (18). – С. 168-182.

World Development Indicators [Електронний ресурс] / World Bank. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

The Conference Board Total Economy Database [Електронний ресурс] / The Conference Board. – Режим доступу: http://www.conference-board.org/data/economydatabase/.

Human Development Reports [Електронний ресурс] / UNDP. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/statistics/.

Environmental Performance Index [Електронний ресурс] / Yale University. – Режим доступу: http://epi.yale.edu/.

Kaplan, Robert S., & David P. Norton. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press, 2004.

Global Innovation Index 2018 [Електронний ресурс] / INSEAD. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report

Тараненко І.В. Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності / І.В. Тараненко // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2013. – Вип. 1 (12). – С. 172-185.

Kohli H.A. (2012). Construction and Analysis of a Global GDP Growth Model for 185 Countries through 2050 / Kohli H.A., Szyf Y.A., Arnold D. // Global Journal of Emerging Market Economies, pp. 91–153.

Varnalii, Z.S. & Harmashova, O.P. (2013). Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsiinoho zabezpechennia [Competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovation support]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Porter M.E. (2004). Ranking National Innovative Capacity: Findings from the National Innovative Capacity Index. The Global Competitiveness Report 2003-2004, X. Sala-i- Martin (ed.). New York: Oxford University Press. 384 р.

Stern S., Porter M., Furman J. (2000). The Determinants of National Innovative Capacity. NBER Working Paper 7876. The National Bureau of Economic Research, pp. 1–56.

Fagerberg J.M. Srholec M. (2007). National Innovation Systems, Capabilities and Economic Development. TIK Working Paper on Innovation Studies 20071024. Centre of Technology, Innovation and Culture, University of Oslo. 47 p.

Bulatova, O.V. (2014). Rozvytok yevropeiskoi intehratsiinoi modeli v konteksti formuvannia innovatsiinoi konkurentospromozhnosti krain [Development of the European integration model in the context of the formation of innovative competitiveness of countries]. Ekonomichnyi prostir – Economic Scope, 84, 5-14 [in Ukrainian].

Taranenko, I.V. (2011). Formuvannia innovatsiinoi paradyhmy teorii konkurentsii v suchasnykh hlobalizatsiinykh umovakh [Formation of innovation paradigm for the competition theory in the modern context of globalization]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia, Seriia 1. Ekonomika – Scientific Herald of Chernihiv State Institute of Economics and Management. Series 1. Economics, 1 (9), 194-203 [in Ukrainian].

Taranenko, I.V. (2013). Innovatsiina konkurentospromozhnist krain u suchasnykh umovakh hlobalizatsii [Innovative competitiveness of countries in the modern context of globalization]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi universytet imeni Alfreda Nobelia [in Ukrainian].

Taranenko, I.V. (2015). Heoprostorovi modeli innovatsiinoi konkurentospromozhnosti krain [Geospatial models of innovation competitiveness of the countries]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku – European Vector of Economic Development, 1 (18), 168-182 [in Ukrainian].

World Development Indicators. World Bank. Retrieved from http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

The Conference Board Total Economy Database. The Conference Board. Retrieved from http://www.conference-board.org/data/economydatabase/.

Human Development Reports. UNDP. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/statistics/.

Environmental Performance Index. Yale University. Retrieved from http://epi.yale.edu/.

Kaplan, Robert S., & Norton, David P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press, 2004.

Global Innovation Index 2018. INSEAD. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report

Taranenko, I.V. (2013). Modyfikatsiia hlobalizatsiino-innovatsiinoi modeli svitovoi ekonomiky na zasadakh staloho rozvytku: novi vymiry konkurentospromozhnosti [Modification of the Globalization-and Innovation Model of the World Economy on the Basis of Sustainable Development: New Dimensions of Competitiveness]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku – European Vector of Economic Development, 1 (12), 172- 185. [in Ukrainian].

Kohli H.A., Szyf Y.A., Arnold D. (2012). Construction and Analysis of a Global GDP Growth Model for 185 Countries through 2050. Global Journal of Emerging Market Economies, Volume 4, issue 2, pp. 91–153.

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Тараненко, І. В. (2019). МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економічний простір, (141), 113-126. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/12
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ