ОЦІНКА ВТРАТ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

  • Л.Г. Богуш Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0001-6196-3781
Ключові слова: сфера зайнятості, робоча сила, стратегія соціально-економічного розвитку, державна політика, оцінка втрат, війна в Україні

Анотація

В статті досліджені підходи до оцінки втрат у сфері зайнятості України внаслідок військових дій. Опрацювання методології систематизації збитків і втрат сфери зайнятості внаслідок військових дій створить передумови для якнайповнішого врахування генерованих ними нагальних і віддалених проблем та ризиків у послідовній стратегії та державній політиці повоєнного відродження, а також прискорення соціально-економічного розвитку. За впливом на перспективи повоєнного відродження та прискорення соціально-економічного розвитку України найбільшої значущості набувають втрати сфери зайнятості від: загибелі, інвалідизації, скорочення тривалості життя, погіршення якості життєдіяльності, відтворення, професійно-кваліфікаційного потенціалу робочої сили; знищення, скорочення виробничої бази, руйнування схем і механізмів постачання, збуту, логістики підприємств, закладів, окремих видів економічної діяльності та ланок спеціалізації територіальних господарських підсистем і країни в цілому; підвищення страхових та інвестиційних ризиків господарювання.

Посилання

Estimation of population mortality in crisis-affected populations. Guidance for humanitarian coordination mechanisms. World Health Organization, October 2018. 23 p.

Jawad, M., Hone, T., Vamos, E.P. et al. Estimating indirect mortality impacts of armed conflict in civilian populations: panel regression analyses of 193 countries, 1990–2017. BMC Medicine. 2020. Vol. 18. URL: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01708-5 (дата звернення: 18.12.2022). DOI: 10.1186/s12916-020-01708-5.

Muggah, R. Measuring the true costs of war: consensus and controversy. PLoS Medicine. 2011. Vol. 8 (2). URL: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000417 (дата звернення: 18.12.2022). DOI: 10.1371/journal.pmed.1000417.

The Toll of War: The economic and social consequences of the conflict in Syria. World Bank Group, 2017. URL: https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria (дата звернення: 18.12.2022).

Іванов С.В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2015. 175 с.

Касперович Ю.В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни: аналітична доповідь. Київ: Фенікс, 2019. 128 с.

Лебеденко С.О. Ризикологія в маркетинговій діяльності. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 72 с.

Філіпчук В., Октисюк А., Поворозник В., Ярошенко Є. Моделі і ціна врегулювання конфлікту на Донбасі: міжнародний досвід та українські реалії. МЦПД, 2016. 28 с.

Бекер Т., Айхенгрін Б., Городніченко Ю. та ін. Нарис про відбудову України. London: Centre for Economic Policy Research Press, 2022. 36 с.

Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Затверджено Постановою КМУ від 20.03.2022 № 326 (в редакції Постанови КМУ від 22.07.2022 № 951). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.12.2022).

Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан. Міністерство економіки України. 21.03.2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayinci-prodovzhuvatimut-otrimuvati-dopomogu-po-bezrobittyu-popri-voyennij-stan (дата звернення: 18.12.2022).

Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості під час воєнного стану. Державний центр зайнятості. 21.03.2022. URL: https://www.dcz.gov.ua/novyna/osoblyvosti-obslugovuvannya-kliyentiv-sluzhby-zaynyatosti-pid-chas-voyennogo-stanu (дата звернення: 18.12.2022).

World Health Organization Group (2018) Estimation of population mortality in crisis-affected populations. Guidance for humanitarian coordination mechanisms. World Health Organization, 23 p.

Jawad M., Hone T., Vamos E.P. et al. (2020) Estimating indirect mortality impacts of armed conflict in civilian populations: panel regression analyses of 193 countries, 1990–2017. BMC Medicine, vol. 18. Available at: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01708-5 (accessed 18 December 2022). DOI: 10.1186/s12916-020-01708-5.

Muggah R. (2011) Measuring the true costs of war: consensus and controversy. PLoS Medicine, vol. 8 (2). Available at: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000417 (accessed 18 December 2022). DOI: 10.1371/journal.pmed.1000417.

World Bank Group (2017) The Toll of War: The economic and social consequences of the conflict in Syria. The World Bank. Available at: https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria (accessed 18 December 2022).

Ivanov S.V. (2015) Vplyv zbroinoho konfliktu (viiny, boiovykh dii) na vartist pidpryiemstva [The impact of armed conflict (war, hostilities) on the enterprise value]. Dnipropetrovsk: Publishing house Makovetskyi. (in Ukrainian)

Kasperovych Yu.V. (2019) Fiskalna bezpeka derzhavy v umovakh hibrydnoi viiny [Fiscal security of the state in the hybrid war conditions]. Kyiv: Feniks. (in Ukrainian)

Lebedenko S.O. (2021) Ryzykolohiia v marketynhovii diialnosti [Riskology in marketing]. Kyiv: Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. (in Ukrainian)

Filipchuk V., Oktysiuk A., Povoroznyk V., Yaroshenko Ye. (2016) Modeli i tsina vrehuliuvannia konfliktu na Donbasi: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski realii [Models and cost of conflict settlement in Donbas: international experience and Ukrainian realities]. International Center for Prospective Studies. (in Ukrainian)

Beker T., Aikhenhrin B., Horodnichenko Yu. et al. (2022) Narys pro vidbudovu Ukrainy [Essay on the reconstruction of Ukraine]. London: Centre for Economic Policy Research Press. (in Ukrainian)

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2022) Poriadok vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh Ukraini vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii [The procedure for determining damage and losses caused to Ukraine as a result of the Russian Federation armed aggression]. The Cabinet of Ministers of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (accessed 18 December 2022). (in Ukrainian)

The Ministry of Economy of Ukraine (2022) Ukraintsi prodovzhuvatymut otrymuvaty dopomohu po bezrobittiu popry voiennyi stan [Ukrainians will continue to receive unemployment benefits despite the martial law]. The Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayinci-prodovzhuvatimut-otrimuvati-dopomogu-po-bezrobittyu-popri-voyennij-stan (accessed 18 December 2022). (in Ukrainian)

Derzhavnyi tsentr zainiatosti (2022) Osoblyvosti obsluhovuvannia kliientiv sluzhby zainiatosti pid chas voiennoho stanu [Peculiarities of customer service of the employment centers during martial law]. The State Employment Center. Available at: https://www.dcz.gov.ua/novyna/osoblyvosti-obslugovuvannya-kliyentiv-sluzhby-zaynyatosti-pid-chas-voyennogo-stanu (accessed 18 December 2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Богуш, Л. (2022). ОЦІНКА ВТРАТ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ. Економічний простір, (182), 106-110. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-16
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА