МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

  • Е.Б. Бойченко Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-1121-7160
  • Я.О. Нікітіна Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-0618-8599
Ключові слова: спеціальний режим відновлення території, стимулювання розвитку територій, інфраструктура, інвестиційна привабливість

Анотація

Стаття присвячена науково-методичному обґрунтуванню спеціального режиму відновлення та стимулювання розвитку територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України. В умовах війни відбувається руйнування інфраструктури України, а в деяких випадках її повно знищення. Отже, для науковців постає питання розбудови господарського комплексу держави, а саме розробка дієвих програм відновлення та стимулювання розвитку територій. Запровадження спеціального режиму відновлення та стимулювання розглядається як інструмент розвитку території, метою якого є створення умов задля забезпечення її стійкого розвитку. Доведено, що спеціальний режим відновлення та стимулювання розвитку територій застосовується, перш за все, для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, отримання новітніх технологій, створення високорентабельних інноваційних підприємств, транспортної та соціальної інфраструктури та інше, що у свою чергу сприяє не тільки економічному розвитку території, а й підвищенню рівня та якості життя її населення.

Посилання

Про критичну інфраструктуру : Закон України від 11 листопада 2021 р. № 1882-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text (дата звернення: 6.11.2022).

Кудріна О.Ю. Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї СЕЗ. Економіка та право. 2016. № 2 (44). С. 124-130.

Пила В. , Чмир О., Загородній В. Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні. Економіка України. 2002. №4. С. 11–16.

Чмир О. С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного роз¬витку (науково-методичні аспекти) : монографія. Київ : НДЕІ Міністерства економіки України. Східний видавничий дім, 2001. 276 с.

Румянцева Г. І. До питання ефективності функціонування територій пріо¬ритетного розвитку. Регіональна економіка. 2010. №1. С. 240-247.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій: Закон України від 9 липня 2022 р. № 2389-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text (дата звернення: 6.11.2022).

Бойченко Е.Б., Нікітіна Я.О. Генезис уявлень щодо розбудови територій пріоритетного розвитку. Актуальні проблеми сучасної науки та освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 липня 2022 року. Львів, 2022. С. 5 – 7.

Pro krytychnu infrastrukturu : Zakon Ukrainy vid 11 lystopada 2021 r. № 1882-IX. Verkhovna Rada Ukrainy [On critical infrastructure: Law of Ukraine dated November 11, 2021 No. 1882-IX. Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text [in Ukrainian].

Kudrina O.Yu. (2016) Strategichni osobly`vosti vidnovlennya promy`slovosti Ukrayina povertayet`sya do ideyi SEZ [Strategic features of industrial recovery: Ukraine is returning to the idea of SEZ]. Ekonomika ta pravo, no. 2 (44), pp. 124-130.

Pyla V., Chmyr O., Zahorodnii V. (2002) Pro perspektyvy spetsialnykh ekonomichnykh zon i terytorii priorytetnoho rozvytku v Ukraini [About the prospects of special economic zones and territories of priority development in Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny, no. 4, pp. 11–16.

Chmyr O. S. (2001) Spetsialni (vilni) ekonomichni zony i terytorii priorytetnoho rozvytku (naukovo-metodychni aspekty): monohrafiia [Special (free) economic zones and priority development territories (scientific and methodological aspects)]. Kyiv: NDEI Ministerstva ekonomiky Ukrainy. Skhidnyi vydavnychyi dim. (in Ukrainian).

Rumiantseva H. I. (2010) Do pytannya efektyvnosti funkcionuvannya terytorij priorytetnogo rozvytku [To the question of the effectiveness of the functioning of priority development territories]. Regionalna ekonomika, no. 1, pp. 240-247.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zasad derzhavnoi rehionalnoi polityky ta polityky vidnovlennia rehioniv i terytorii : Zakon Ukrainy vid 9 lypnia 2022 r. № 2389-IX [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the principles of state regional policy and the policy of restoration of regions and territories: Law of Ukraine dated July 9, 2022 No. 2389-IX]. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text [in Ukrainian].

Boichenko E.B., Nikitina Ya.O. (2022) Henezys uiavlen shchodo rozbudovy terytorii priorytetnoho rozvytku [The genesis of ideas regarding the development of priority development territories]. Proceedings of the Aktualni problemy suchasnoi nauky ta osvity (Ukrainian, Lviv, 5-6 July, 2022), Lviv, pp. 5 – 7.

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Бойченко, Е., & Нікітіна, Я. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ. Економічний простір, (182), 101-105. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-15
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА