ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • В.І. Міщенко Державний університет «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» http://orcid.org/0000-0002-8565-2686
Ключові слова: кадровий потенціал, моделі формування кадрового потенціалу, стійкість кадрового потенціалу, цифрове робоче місце, edtech-компанія, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті досліджено головні тенденції функціонування ринку праці та сучасні підходи до організації управління кадровим потенціалом підприємства з метою забезпечення його стійкості відповідно до обраної бізнес-моделі та стратегії діяльності. Визначено головну мету, завдання та складові процесу забезпечення стійкості кадрового потенціалу підприємства. Охарактеризовано переваги та недоліки наймання та переміщення працівників на основі використання підходу, що ґрунтується на навичках. Визначено умови створення та запропоновано заходи щодо підвищення безпеки використання «цифрових» робочих місць. Розроблено схему організації залучення фахівців у галузі кібербезпеки та управління кіберризиками на основі реалізації підходу «від ризику – до таланту». Охарактеризовано сучасні форми організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, особливості діяльності edtech-компаній та реалізації державних програм підвищення кваліфікації та цифрової грамотності громадян. Визначено головні напрями підвищення стійкості кадрового потенціалу підприємств в умовах поглиблення цифровізації економіки.

Посилання

Гриценко А. А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація. Економічна теорія. 2018. № 4. С. 5–20. https://doi.org/10.15407/etet2018.04.005

Науменкова С. В. Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України. Фінанси України. 2010. № 4. С. 3–16.

Міщенко В. І. Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки. Економіка України. 2022. № 1. С. 67–81. https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.01.067

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Вдосконалення стратегічного управління цифровою трансформацією. Economy digitalization in a pandemic condition: processes, strategies, technologies. Riga, Latvia: “Baltija Publishi”, 2022. С. 52–57. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-194-7-10

Carlin D. Overcoming the fear factor in hiring tech talent. McKinsey. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/overcoming-the-fear-factor-in-hiring-tech-talent?stcr=E7CCAC3CB45241CBB710BB1226624D5D&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=3ff2a103786d486c8ff54a782825547c&hctky=13276849&hdpid=ef9c30fa-b9f1-4018-9482-2d10d44b8ebf

Міщенко В. І. Механізми регулювання обміну даними. Причорноморські економічні студії. 2022. № 75. С. 37–45. https://doi.org/10.32843/bses.75-6

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2019. № 48. С. 116–122. https://doi.org/10.32843/bses.48-19

Міщенко В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Вища школа. 2010. № 7–8. С. 64–74.

Whiting K. These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. World Economic Forum. October 21, 2020. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Foreign Affairs. 2015. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

American employers are losing interest in college degrees. The Daily Digest. 08.12.2022. URL: https://www.msn.com/en-xl/news/other/american-employers-are-losing-interest-in-college-degrees/ss-AA153iwo?ocid=msedgntp&cvid=d409abcfdc5a4462a42867ddc0b101ff#image=1

Міщенко В. І., Міщенко С. В. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 10. С. 40–46.

Буковинський С. А. та ін. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія. К.: ЦНД НБУ, 2015. 496 с.

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 1. № 105. С. 186–196.

Гриценко А. А., Липов В. В. Информационные платформы как сетевая институциональная трансформация. Journal of Institutional Studies. 2020. № 12 (2). С. 132–148.

Міщенко В. І. Перспективи розвитку ІТ-сектору та цифрової інфраструктури України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. № 43. С. 105–111. https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-43-18

Hancock B. et al. Taking a skills-based approach to building the future workforce. McKinsey. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/taking-a-skills-based-approach-to-building-the-future-workforce?stcr=5CC50E78DEED4F10A0754BF9708D43EF&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=8c0510caecd94fbd8d50dd5861278dba&hctky=13276849&hdpid=ef9c30fa-b9f1-4018-9482-2d10d44b8ebf

16 recruiting trends that are shaping 2021. NetSuite. April 5, 2021. URL: https://theprinciplegrp.com/recruiting-trends-that-are-shaping-2021/

Morgan S. Cybersecurity talent crunch to create 3.5 million unfilled jobs globally by 2021. Cybersecurity Ventures. October 24, 2019. URL: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-jobs-report-2019/

Mishchenko V., Naumenkova S., Grytsenko A., Mishchenko S. Operational Risk Management of Using Electronic and Mobile Money. Banks and Bank Systems. 2022. Vol. 17. Is. 3. Р. 142–157. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.12

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Vol. 18. Is. 1. Р. 190–202.

OECD Digital Economy Outlook 2020. OECD. November 27, 2020. URL: https://doi.org/10.1787/bb167041-en

Міщенко В., Міщенко С. Маркетинг цифрових інновацій на ринку банківських послуг. Фінансовий простір. 2018. № 1 (29). С. 75–79.

Цифрова адженда України – 2020. ХайТек Офіс Україна. 2016. 90 с. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/digital_agenda_ukraine-v2__

Міщенко В. І. та ін. Санаційний банк – «брідж-банк» як механізм роботи з нежиттєздатними банками : монографія. Київ: УБС НБУ, 2011. 119 с.

Sanghvi S., Westhoff M. Five trends to watch in the edtech industry. McKinsey. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/five-trends-to-watch-in-the-edtech-industry?stcr=178D432D40BA4D0DB4BA11D68C32640A&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=0d60f128bfac4f4fb7de62b68a5c4f3a&hctky=13276849&hdpid=38c52328-5ff9-4143-b09a-75a77b1ae4f0

Міщенко В. І. Світовий досвід державної підтримки використання цифрових технологій та можливості його адаптації в умовах України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. Т. 57. № 1. С. 148–160. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7858

Яненкова І. Г. Світовий цифровий розвиток та нові глобальні виклики для України. Інтернаука. «Економічні науки». 2020. № 10 (42). С. 83–95.

Міщенко В. Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти. Рідна школа. 2010. №. 11. С. 9–16.

Ivanov V. V., Lvova N. A., Pokrovskaia N. V., Naumenkova S. V. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform. 2018. Т. 4. № 2. P. 125–141.

Міщенко В., Науменкова С. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах: вища школа України між минулим і майбутнім. 2001. Вища школа. № 1. С. 6–17.

Міщенко В., Науменкова С., Міщенко С. Наслідки пандемії COVID-19 та необхідність цифрової трансформації вищої освіти. Вища школа. 2022. № 3–4. С. 7–34.

Павликівська О., Галиняк Л. Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2. № 25. С. 210–220.

Grytsenko A. A. (2018). Tsyfrovyi rozvytok: struktyra, kapitalizatsija ta sotsializatsija [Digital development: structure, capitalization and socialization]. Ekonomichna teorija, no. 4, pp. 5–20. https://doi.org/10.15407/etet2018.04.005

Naumenkova S. V. (2010). Funktsionuvannja nederzhavnykh pensiynykh fondiv na rynku finansovykh posluh [Functioning of non-state pension funds in the financial services market of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 4, pp. 3–16.

Mishchenko V. I. (2022). Stratehichne upravlinnja protsesamy tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Strategic management of digital transformation processes of the economy]. Ekonomika Ukrainy, no. 1, pp. 67–81.

Naumenkova S.V., Mishchenko V.I. (2022). Vdoskonalennja stratehichnoho upravlinnja tsyfrovoyu transformatsiryu [Improving strategic management of digital transformation]. Economy digitalization in a pandemic condition: processes, strategies, technologies. Riga, Latvia: “Baltija Publishi”, pp. 52–57.

Carlin D. Overcoming the fear factor in hiring tech talent. McKinsey. 2022. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/overcoming-the-fear-factor-in-hiring-tech-talent?stcr=E7CCAC3CB45241CBB710BB1226624D5D&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=3ff2a103786d486c8ff54a782825547c&hctky=13276849&hdpid=ef9c30fa-b9f1-4018-9482-2d10d44b8ebf

Mishchenko V. I. (2022). Mekhanizmy rehulyuvannja obminu danymy [Mechanisms for regulating data exchange]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 75, pp. 37–45. https://doi.org/10.32843/bses.75-6

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (2019). Metodolohichni zasady formuvannja stratehii innovatsiyno-ivestytsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Methodological principles of forming a strategy for innovation and investment development of the Ukrainian economy]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 48, pp. 116–122. https://doi.org/10.32843/bses.48-19

Mishchenko V. (2010). Problemy pidvyshchennja konkurentospromozhnosti na rynku pratsi [Problems of increasing competitiveness in the labor market]. Vyshcha shkola, no. 7–8, pp. 64–74.

Whiting K. (2020). These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. World Economic Forum. October 21, 2020. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Schwab K. (2015). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Foreign Affairs. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

American employers are losing interest in college degrees. The Daily Digest. 08.12.2022. Available at: https://www.msn.com/en-xl/news/other/american-employers-are-losing-interest-in-college-degrees/ss-AA153iwo?ocid=msedgntp&cvid=d409abcfdc5a4462a42867ddc0b101ff#image=1

Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2014). Stratehichni pidkhody do upravlinna ryzykamy funktsionuvannja nezhyttezdatnykh bankiv i obsluhovuvannja problemnykh aktyviv [Strategic approaches to risk management of non-viable banks and servicing of distressed assets]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no. 10, pp. 40–46.

Bukovinsky S.A. (2015). Bankivsʹka systema Ukrayiny na shlyakhu yevrointehratsiyi [Banking system of Ukraine on the path of European integration]. Kyiv: CND NBU (in Ukrainian)

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (2014). Ponjattja systemnoho ryzyku ta pidkhody do vyznachennja systemno znachushchykh bankiv [The concept of systemic risk and approaches to the definition of systemically significant banks]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 105, no. 1, pp. 186–196.

Grytsenko A. A., Lypov V. V. (2020). Informatsionnye platformy kak setevaja transformatsija [Information Platforms as Network Institutional Transformation]. Journal of Institutional Studies, vol. 12, no. 2, pp. 132–148.

Mishchenko V. I. (2022). Perspektyvy rozvytku IT-sektoru ta tsyfrovoi infrastruktury Ukrainy [Prospects for the development of the IT sector and digital infrastructure of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 43, pp. 105–111. https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-43-18

Hancock B. et al. (2022). Taking a skills-based approach to building the future workforce. McKinsey. 2022. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/taking-a-skills-based-approach-to-building-the-future-workforce?stcr=5CC50E78DEED4F10A0754BF9708D43EF&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=8c0510caecd94fbd8d50dd5861278dba&hctky=13276849&hdpid=ef9c30fa-b9f1-4018-9482-2d10d44b8ebf

NetSuite. (2021). 16 recruiting trends that are shaping 2021. April 5. Available at: https://theprinciplegrp.com/recruiting-trends-that-are-shaping-2021/

Morgan S. (2019). Cybersecurity talent crunch to create 3.5 million unfilled jobs globally by 2021. Cybersecurity Ventures. October 24. Available at: https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-jobs-report-2019/

Mishchenko V., Naumenkova S., Grytsenko A., Mishchenko S. (2022). Operational Risk Management of Using Electronic and Mobile Money. Banks and Bank Systems, vol. 17, no. 3, pp. 142-157.

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. (2021). Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations, vol. 18, no. 1, pp. 190–202.

OECD. (2020). OECD Digital Economy Outlook 2020. November 27. Available at: https://doi.org/10.1787/bb167041-en

Mishchenko V., Mishchenko S. (2018). Marketinh tsyfrovykh innovatsiy na rynku bankivskykh posluh [Marketing of digital innovations in the banking market]. Finansovyi prostir, vol. 29, no. 1, pp. 75–79.

High-Tech Office Ukraine. (2016). Tsyfrova adgenda Ukrainy – 2020 [Digital Agenda of Ukraine – 2020]. Available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/digital_agenda_ukraine-v2__

Mishchenko V. (2011). Sanatsiynyi bank – «bridg-bank» jak mekhanizm roboty z nezhyttezdatnymy bankamy [Rehabilitation bank – "bridge bank" as a mechanism for working with non-viable banks]. Кyiv: UBS NBU (in Ukrainian)

Sanghvi S., Westhoff M. (2022). Five trends to watch in the edtech industry. McKinsey. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/five-trends-to-watch-in-the-edtech-industry?stcr=178D432D40BA4D0DB4BA11D68C32640A&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=0d60f128bfac4f4fb7de62b68a5c4f3a&hctky=13276849&hdpid=38c52328-5ff9-4143-b09a-75a77b1ae4f0

Mishchenko V. I. (2022). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky vykorystannja tsyfrovykh tekhnolohiy ta mozhlyvosti yoho adaptatsii v umovakh Ukrainy [World experience of state support for the use of digital technologies and the possibility of its adaptation in Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». «Ekonomichni nauky», vol. 57, no. 1, pp. 148–160. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7858

Yanenkova, I. G. (2020). Svitovyi tsyfrovyi rozvytok ta novi hlobalni vyklyky dlja Ukrainy [Global digital development and new global challenges for Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». «Ekonomichni nauky», vol. 42, no. 10, pp. 83–95.

Mishchenko V. (2010). Zarubizhnyi dosvid ta vitchyznjani aktualitety neperevnoi osvity [Foreign experience and domestic actualities of the organization of continuous education]. Ridna shkola, no. 11, pp. 9–16.

Ivanov V. V., Lvova N. A., Pokrovskaia N. V., Naumenkova S. V. (2018). Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform, vol. 4, no. 2, pp. 125–141.

Mishchenko V., Naumenkova S. (2001). Osoblyvosti funtsionuvannja vyshchoi shkoly Ukrainy v rynkovykh umovakh: vyshcha shkola mizh mynulym i maybutnim [Peculiarities of functioning of higher school of Ukraine in market conditions: higher school of Ukraine between the past and the future]. Vyshcha shkola, no. 1, pp. 6–17.

Mishchenko V., Naumenkova S., Mishchenko S. (2022). Naslidky pandemii COVID-19 ta neobkhidnist tsyfrovoi transformatsii vyshchoi osvity [Consequences of the COVID-19 pandemic and the need for digital transformation of higher education]. Vyshcha shkola, no. 3– 4, pp. 7–34.

Palyvkivska O., Halynjak L. (2021). Rozvytok kadrovoho potentsialu jak element stratehii [Development of human resources as an element of enterprise strategy]. Sotsialno-ekonomichni problem i derzhava, vol. 2, no. 25. pp. 210–220.

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Міщенко, В. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економічний простір, (182), 93-100. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ