ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ІНФОБІЗНЕСУ

Ключові слова: середовище ділової інформації, комунікації, інформаційний продукт, копірайтинг, інфобізнес, рекламне звернення

Анотація

Створення необхідних умов функціонування економіки і її основних суб'єктів  товаровиробників і споживачів вимагає створення адекватного середовища ділової інформації. Це середовище повинне забезпечувати інформаційну підтримку діяльності суб'єктів на всіх стадіях виробництва і споживання, в якій розглядаються такі види інформації, необхідні підприємцю, як інформація про інших виробників, про потенційних споживачів, про більш вигідніших постачальників сировини, комплектуючі і технології, про ціни [1]. Таке смислове навантаження несе реклама як відкрите сповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів товарів і послуг, про їх якість, достоїнства, переваги, а також про заслуги самій фірми [8]. В статті зроблено огляд і аналіз особливостей подання рекламного звернення в умовах існуючий інфраструктури і порівняно з новим видом діяльності  копірайтинга. В результаті систематизації і аналізу інформації по цьому напряму отримано, що головна особливість копірайтинга  заощадження часу виробника і споживача для ухвалення рішення про розвиток або згортання комунікацій з тими або іншими партнерами по господарській діяльності, а також про модифікацію продукції, що вже випускається, або освоєння нової для виживання в умовах посилення конкуренції. Визначено, що важливим завданням формування і розвитку інформаційної інфраструктури є створення сприятливих умов доступу підприємця до ділової інформації через середовище її звернення  інфобізнес.

Посилання

Дятлов С.А. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование. СПб, 2008. C. 211–213.

Маслов А.О. Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 3. С. 13–23.

Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. Пер. с англ. Київ. ООО «ТИД «ДС», 2002. 768 с.

Олифер В.Г. Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник для вузов. Спб.: Издательство «Питер» 2002. 668с.

Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: підруч. для студ. екон. спец./ В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. Київ: Книга, 2004. 520 с.

Преображенская Т.В. Информационный менеджмент: учебник. Нск: НГТУ, 2011. 244 с.

Потапенко С. и др. Моделювання рекламних кампаній засобами сітьового планування та управління. Маркетинг и реклама. №1, 2003. с.34-38.

Уэллс У. и др. Реклама: принципы и практика/ Пер. с англ. под ред. С. Божук. СПб: Питер, 2001. 800 с.

Djatlov S.A. (2008) Informationno-setevaja ekonomika: struktura, dinamika, regulirovanie [Information and network economy: structure, dynamics, regulation]. SPb; pp. 211-213.

Maslov A.O. (2011) Geneza teorii informationnoi ekonomiki ta ii misze v suthasnoi ekonomithnoi dumzi [The genesis of the theory of information economy and its place in modern economic thought]. Aktualni problemi ekonomiki, no. 3, pp. 13-23.

Malhotra N. (2002) Marketingovi issledovanija i effektivnij analiz statistitheskih dannih [Marketing studies and effective analysis of statistical data]. Kyiv: OOO “TID”DS”, 768 p.

Olifer V.G. Olifer N.A. (2002) Kompjuternii seti. Uthebnik dlia vuzov [Computer networks. Textbook for universities]. SPb: Izdatelstvo “Piter”, 668 p.

Pleskath V.L., Rogushina U.V., Kustova N.P. (2004) Informatijni tehnologii ta sistemi: pidruthnik dlja stud. ekon. speth. [Information technologies and systems: tutorial. for students’ economy spec]. Kyiv: Kniga, 520 p.

Preobrazenskaja T.V. (2011) Informationnii menedzment: uthebnik [Information management: textbook]. Nsk; NGTU, 244 p.

Potapenko S. I. (2003) Modeluvannja reklamnih kamanij zasobami sit’ovogo planuvannja ta upravlinnja [Modeling of advertising campaigns by means of network planning and management]. Marketing I reclama, no. 1, pp. 34-38.

Uells U. (2001) Reklama; prinzipi i praktika [Advertising: principles and practice]. SPb: Piter, 800 p.

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Лантух, О., Тимченко, К., & Вертелецька, О. (2022). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ІНФОБІЗНЕСУ. Економічний простір, (182), 88-92. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ