ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  • Т.В. Котуранова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» https://orcid.org/0000-0001-8438-052X
  • М. Коногова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: інновації, будівельні підприємства, управління, інноваційний розвиток,, будівництво

Анотація

У статті досліджено роль інноваційного розвитку у забезпеченні ефе-ктивного функціонування і розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Зроблено аналіз сучасного стану інноваційних процесів на україн-ських будівельних підприємствах та виділено основні проблеми, які пере-шкоджають ефективному здійсненню управління інноваційним розвитком. Серед них є: обмеженість фінансування інноваційної діяльності; відсутність на вітчизняних будівельних підприємствах сучасної бази для впроваджен-ня інноваційних розробок; наявність феномену опіру інноваціям; недостат-ня кількість кваліфікованих кадрів, які можуть ефективно управляти та впроваджувати інноваційну діяльність; нестабільна політика держави в об-ласті інновацій та слабкий рівень її підтримки в інноваційному розвитку українських підприємств. Сьогодні, перед органами державної та регіона-льної влади стоїть актуальне завдання щодо активізації інноваційної діяль-ності підприємств, які займаються промисловим чи цивільним будівницт-вом. А для цього потрібне значний приток та нарощування обсягів інвес-тицій, які здатні прискорити інноваційний розвиток та економічне зростан-ня держави та її регіонів за рахунок будівництва. На нашу думку, пріори-тетним напрямком інноваційної політики будь-якого будівельного підпри-ємства повинна стати спрямованість керівництва на отримання інновацій-ного результату, який би у свою чергу підвищував конкурентоспромож-ність підприємства, імідж, позиції на ринку та розвиток майбутнього поте-нціалу. Методи формування сучасної інноваційної політики більшості ук-раїнських підприємств, які займаються будівництвом можуть реалізовува-тися через організаційно-технічні заходи, (наприклад заміна фізично чи морально застарілих технологій, устаткування тощо), впровадження інно-ваційних проектів, економічних та інших методів управління. Інноваційна діяльність представлена як інструмент підвищення ефективності функціо-нування будь-якого підприємства, а також досягнення позитивних ефектів в економіці в цілому, в соціальній, екологічній, будівельній, науковій сфе-рах тощо. У статті розроблено пропозиції щодо вирішення окремих про-блем, що може призвести до підвищення ефективності процесу управління інноваційним розвитком підприємства, а отже й створення інноваційних будівельних товарів, послуг, процесів, організаційних методів та, як наслі-док, покращення рівня якості життя українців.

Посилання

Вінер О.Є., Наумова Л.І. Інноваційні технології у сучасному будів-ництві. Економіка та менеджмент інноваційних технологій. 2014. №9 (36). С. 48-49.

Калініченко Л.Л., Сидорова Ю.Р. Аналіз тенденцій розвитку будіве-льної галузі та будівельної продукції України. Молодий вчений. 2017. № 4.4. С. 64–68.

Селютіна Л.Г. Інноваційний підхід до управління інвестиційними процесами сфері відтворення житлового фонду. Сучасні технології управ-ління. 2014. №11. С. 37-41.

Серьогіна Н.В. Аналіз будівельної галузі України. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-11

Глобальний інноваційний індекс 2021. URL: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021/

Інтергалбуд. URL: https://intergal.city/ua/about/developer/#:~:text=Будівельна%20компанія%20«Інтергал-Буд»,області%2C%2077%20в%20регіонах%20України.

IQ House. URL: http://iqhouse.dp.ua/infrastructure/

Інновації в будівництві або як допомогти галузі в технічній гонитві. URL: https://www.ua-bud.com.ua/nnovats-v-bud-vnitstv-abo-yak-dopomogti-galuz-v-tehn-chn-y-gonitv/

Viner O.Ye., Naumova L.I. (014) Innovatsiyni tekhnolohiyi u suchas-nomu budivnytstvi [Innovative technologies in modern construction]. Ekonomika ta menedzhment innovatsiynykh tekhnolohiy, no. 9 (36), pp. 48-49.

Kalinichenko L.L., Sydorova Yu.R. (2017) Analiz tendentsiy rozvytku budivelnoyi haluzi ta budivelnoyi produktsiyi Ukrayiny [Analysis of trends in the development of the construction industry and construction products of Ukraine]. Molodi vchennya, no. 4.4, pp. 64-68.

Selyutina L.H. (2014) Innovatsiynyy pidkhid do upravlinnya investy-tsiynymy protsesamy v sferi vidtvorennya zhytlovoho fondu [An innovative approach to managing investment processes in the field of housing stock reproduction]. Suchasni tekhnolohiyi upravlinnya, no. 11, pp. 37-41.

Serʹohina N.V. Analiz budivelʹnoyi haluzi Ukrayiny [Analysis of the construction industry of Ukraine]. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-11

Hlobalʹnyy innovatsiynyy indeks 2021 [Global Innovation Index 2021]. Available at: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021/

Interhalbud [Intergalbud]. Available at: https://intergal.city/ua/about/developer/#:~:text=Будівельна%20компанія%20«Інтергал-Буд»,області%2C%2077%20в%20регіонах%20України.

IQ House. Available at: http://iqhouse.dp.ua/infrastructure/

Innovatsiyi v budivnytstvi abo yak dopomohty haluzi v tekhnichniy honytvi

[Innovation in construction or how to help the industry in technical pursuit]. Available at: https://www.ua-bud.com.ua/nnovats-v-bud-vnitstv-abo-yak-dopomogti-galuz-v-tehn-chn-y-gonitv/

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Котуранова, Т., & Коногова, М. (2022). ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (182), 83-87. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ