ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В АДАПТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

  • І.І. Каліна Навчально-науковий Інститут управління, економіки та бізнесу, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5662-6967
  • Ю.В. Мазур Навчально-науковий Інститут управління, економіки та бізнесу, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-4728-4640
Ключові слова: механізм, маркетинг, підприєимтва, підсистеми, забезпечення, адаптаційний період

Анотація

В статті обгрунтовано організаційно-економічний механізм реалізації засад маркетингу на підприємстві в адаптаційний період, який складається із підсистем: функціональні, забезпечувальні та спеціальні. Кожна підсистема включає свої ключові елементи для розвитку підприємства. Фукціональні підсистема включає: стратегію впровадження нових товарів та послуг за потребами (проблематикою) суспільства, комплексну оцінку наслідків діяльності підприємства в період воєнного стану, прогноз результатів діяльності підприємства в адаптаційний та після адаптаційний період, планування економічних показників за стратегією впровадження нового товару (послуг), мотиваційні механізми впровадження нових типів продукції, виробів, послуг. Забезпечувальні підсистеми включає: інформаційне, нормативно-правове, ресурсне, фінансове, органіцазійно-цифрове, кадрове забезпечення. Дану підсистему потрібно формувати на засадах широкого провадження цифровізації. Група спеціальних підсистем доповнює функціональні, посилюючи або гальмуючи окремі процеси управління, ситуації, що сформувалась унаслідок збуту нової продукції чи надання послуг в адаптаційний період.

Посилання

Брун М. Внутрифірмений маркетинг як елемент організації на клієнти. Проблеми теорії та практики управління. 1996. № 6. C. 67.

Герасимчук В.Г. Маркетингове забезпечення виведення промислової продукції на міжнародні ринки. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. Суми: СНАУ, 2018, с. 9-23. ISBN 978-966-97774-4-7.

Бубенець І., Чатченко О. Маркетингова діяльність підприємств в умовах кризи. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 3 с. 323-326

Братусь Г.А., Каліна І.І. Мазур Ю.В. Концептуалізація інноваційного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції. МАУП. Економічні науки. 2021. Вип. 4 (63). Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. С. 15-22.

H.Kryshtal, I. Kalina, N.Shuliar, T.Kapeliushna, M.Martynenko, IngramTrends of development of financial and economic activity of entrepreneurial structures during the period of quarantine restrictions. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 1, pp. 139-144 (Scopus)

Brun M. (1996) Intra-company marketing as an element of organization for clients. [Vnutryfirmenyi marketynh yak element orhanizatsii na kliienty]. Problems of management theory and practice, no. 6, pp. 67. (in Switzerland)

Gerasimchuk V.G.(2018) Marketing support for the introduction of industrial products to international markets. [Marketynhove zabezpechennia vyvedennia promyslovoi produktsii na mizhnarodni rynky] Reengineering of business processes in the marketing sphere of industrial enterprises: a monograph / by general. ed. dr. economy Sciences, Prof. L.M. Taranyuk Amounts: SNAU, pp. 9-23. ISBN 978-966-97774-4-7. (In Ukrainian)

Bubenets I., Chatchenko O. (2022) Marketing activity of enterprises in crisis conditions. [Marketynhova diialnist pidpryiemstv v umovakh kryzy] Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 3, pp. 323-326 (In Ukrainian)

Bratus G.A., Kalina I.I. Mazur Yu.V. (2021) Conceptualization of innovative development of the national economy in the conditions of European integration. [Kontseptualizatsiia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky v umovakh yevrointehratsii] MAUP. Economic sciences. Issue 4 (63). Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management, pp. 15-22. (In Ukrainian)

H. Kryshtal, I.Kalina, N.Shuliar, T.Kapeliushna, M.Martynenko. (2022) Ingram Trends of development of financial and economic activity of entrepreneurial structures during the period of quarantine restrictions. [Ingram Trends of development of financial and economic activity of entrepreneurial structures during the period of quarantine restrictions] Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no 1, pp. 139-144 (Scopus). (In Ukrainian)

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Каліна, І., & Мазур, Ю. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В АДАПТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД. Економічний простір, (182), 73-78. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ