ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: розвиток, ризик, механізм, управління, підприємство

Анотація

В рамках цієї статті розглянуто проблематику розвитку підприємств в умовах невизначеності й ризику. Встановлено, що характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни, які проходять в усіх її сферах під впливом трансформаційних зрушень та глобальних перетворень. Визначено, що посилення процесів нестабільності впливають на систему управління підприємств та їх подальший розвиток. Досліджено сутність економічних категорій «механізм розвитку» та «механізм управління ризиками». Обґрунтована доцільність механізму розвитку управління ризиками в підприємствах відповідно до форм розвитку. Запропоновано вимоги до формування механізму розвитку управління ризиками в підприємствах за структурою системи управління. Доведено, що реалізація механізму розвитку управління ризиками в підприємствах відповідно до запропонованої структури, вплине на ефективність діяльності відповідно до цілей розвитку та обраної стратегії.

Посилання

Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством : [монографія]. Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. 322.

Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2001. 228 с.

Сизоненко О.А. Формування механізму забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійним підприємством. Держава та регіони. 2008. № 4. С. 207–210.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.

Гаркуша О.Ю. Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком виноробного підприємства. Вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 2. С. 128—133.

Гудзь О.Є. Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2015. Випуск 3. С. 272-277.

Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки : монографія. Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень HAH України, 2003. 164 с

Івченко І.Ю. Економічні ризики: навчальний посібник. Київ: "Центр навчальної літератури". 2004. 304 с.

Миколайчук І.П. Формування організаційно-економічного механізму управління ризикозахищеністю підприємства. Aкадемічний огляд. 2018. № 2 (49). С. 45-51.

Цвігун Т.В. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. С. 9−13. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/4.pdf

Управління підприємницьким ризиком / [за заг. ред. д.е.н. Д. А. Штефанича]. Тернопіль : «Економічна думка», 1999. 224 с.

Ковальова Т.В., Євтушенко Н. О. Економічний ризик: оцінка, прогнозування та шляхи мінімізації на промислових підприємствах: монографія. Харків: ХНАДУ, 2013. 180 с.

Дунда С. П. Розвиток підприємства та оцінка факторів, що на нього впливають. Ефективна економіка. № 12, 2016.

Frolova L.V. (2005). Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnya torhovelʹnym pidpryyemstvom : monohrafiya [Mechanisms of logistics management of a trading enterprise]: monograph. Donetsʹk: DonDUET im. M. Tuhan-Baranovsʹkoho, 322.

Hreshchak M. H., Hrebeshkova O. M., Kotsyuba O. S. (2001). Vnutrishniy ekonomichnyy mekhanizm pidpryyemstva [ The internal economic mechanism of the enterprise]: navch. posib. Kyyiv : KNEU, 228.

Syzonenko O.A. (2008). Formuvannya mekhanizmu zabezpechennya staloho rozvytku v systemi upravlinnya metalurhiynym pidpryyemstvom [Formation of a mechanism for ensuring sustainable development in the management system of a metallurgical enterprise]. Derzhava ta rehiony, no. 4, pp. 207–210.

Rayevnyeva O. V. (2006). Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva: metodolohiya, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]: monohrafiya. Kharkiv : VD «INZHEK», 496.

Harkusha O.Yu. (2014). Kontseptualnyy pidkhid do formuvannya mekhanizmu upravlinnya rozvytkom vynorobnoho pidpryyemstva [A conceptual approach to the formation of a management mechanism for the development of a winemaking enterprise]. Visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 6.(2), pp. 128—133.

Hudzʹ O.Ye. (2015). Harmonizatsiya mekhanizmu stratehichnoho upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva [Harmonization of the mechanism of strategic management of innovative development of the enterprise]. Mykolayivskyy natsionalnyy universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho, no. 3, pp. 272-277.

Hranaturov V. M., Lytovchenko I. V., Kharichkov S. K. (2003). Analiz pidpryyemnytskykh ryzykiv: problemy vyznachennya, klasyfikatsiyi ta kilʹkisni otsinky [Analysis of entrepreneurial risks: problems of definition, classification and quantitative assessments]: monohrafiya. Odesa : In-t problem rynku ta ekon.-ekol. doslidzhen HAH Ukrayiny, 164p.

Ivchenko I.Yu. (2004). Ekonomichni ryzyky [Economic risks]: navchalnyy posibnyk. Kyyiv: "Tsentr navchalnoyi literatury", 304p.

Mykolaychuk I.P. (2018). Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya ryzykozakhyshchenistyu pidpryyemstva [Formation of the organizational and economic mechanism of risk protection management of the enterprise]. Akademichnyy ohlyad, no. 2 (49), pp. 45-51.

Tsvihun T.V. (2014). Mekhanizm upravlinnya ryzykamy v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Risk management mechanism in the enterprise management system]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, pp. 9−13. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/4.pdf

Shtefanycha D. A. (1999). Upravlinnya pidpryyemnytsʹkym ryzykom [Management of entrepreneurial risk]. Ternopil : «Ekonomichna dumka», 224p.

Kovalova T.V., Yevtushenko N. O. (2013). Ekonomichnyy ryzyk: otsinka, prohnozuvannya ta shlyakhy minimizatsiyi na promyslovykh pidpryyemstvakh [ Economic risk: assessment, forecasting and ways of minimization at industrial enterprises] : monohrafiya. Kharkiv: KHNADU, 180p.

Dunda S. P. (2016). Rozvytok pidpryyemstva ta otsinka faktoriv, shcho na nʹoho vplyvayut [Enterprise development and assessment of factors affecting it]. Efektyvna ekonomika, no. 12.

Переглядів статті: 235
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Євтушенко, Н., & Захаржевська , А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний простір, (182), 61-66. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ