АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТОЧКОВОГО РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: комерційне підприємство, імітаційний аналіз, реінжиніринг бізнес-процесів, моделювання, діагностика

Анотація

Стаття присвячена питанню розробки аналітичного інструментарію точкового реінжинірингу бізнес-процесів для зменшення часових, фінансових витрат на трансформацію поточного бізнесу комерційних підприємств України. Розглянуто ключові етапи застосування розробленого аналітичного інструментарію точкового реінжинірингу бізнес-процесів: побудова спіральної моделі комерційного підприємства відповідно до типу функціонування; побудова та аналіз поточної бізнес-моделі комерційного підприємства 1-го рівня (поверхнево); декомпозиція 2-го та 3-го рівня бізнес-моделі комерційного підприємства; сходинкове моделювання малоефективних бізнес-процесів з виявленими відхиленнями; імітаційний аналіз (системна динаміка) з розрахунком ефективності поточної моделі комерційного підприємства; підготовка заходів коригування бізнес-процесів; встановлення контрольних критичних точок над вразливими елементами виконання бізнес-процесів; розробка та впровадження мотиваційної системи KPI над кожною контрольно критичною точкою; валідація та верифікація бізнес-процесів, після корекції; виконання коригувальних дій за необхідністю; візуалізація моніторингової системи стабільного функціонування бізнес-процесів. Зроблено висновки та надано рекомендації для ефективної трансформації бізнесу комерційного підприємства або реінжинірингу бізнес-процесів.

Посилання

Данченко Е. Б., Польшаков И. В., Поскрипко Ю. А. Программа реинжиниринга бизнес-процессов организации. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2012. № 3. С. 39–41. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.2531 (дата звернення: 23.11.2022).

Коваленко Н., Манжула В. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 33.

С. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-84 (дата звернення: 23.11.2022).

Прус Ю., Сосніна К. Діагностика як інструмент антикризового управління підприємством. Молодий вчений. Економічні науки. 2020. № 12 (88). С. 159 – 165. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-33 (дата звернення: 23.11.2022).

Набока, Ю. В. (2018). Бізнес-середовище: характеристика, структура, розвиток, діагностика. Економічний простір. 2018. № 138. С. 192-200. DOI: https://doi.org/10.30838/ P.ES.2224.231018.192.257 (дата звернення: 23.11.2022).

Лобза А., Щербіна К. Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI. Молодий вчений. Економічні науки. 2018. № 12 (64). С. 291 – 295. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-70 (дата звернення: 23.11.2022).

Кушнір Р. Б-бізнес. Покрокова інструкція створення системного, ефективного і прописаного бізнесу в Україні. 2019. Дрогобич: Коло. 432 с.

Пріб К., Патика Н. Діагностика в системі управління. 2017. Київ: Центр навчальної літератури. 480 с.

Савчук В. Оцифрованный менеджмент: Business Intelligence для ТОПов. 2018. Днепр: Баланс Бизнес Букс. 504 с.

Danchenko E. B., Polshakov Y. V., Poskrypko Yu. A. (2012). Prohramma reynzhynyrynha byznes-protsessov orhanyzatsyy [The program of reengineering of business processes of an organization]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 3, pp. 39–41. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.2531 (accessed 23 November 2022)

Kovalenko N., Manzhula V. (2021). Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak instrument rozvytku pidpryiemstva [Reengineering of business processes as a tool for business development]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 33, pp. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-84 (accessed 23 November 2022)

Prus Yu., Sosnina K. (2020). Diahnostyka yak instrument antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Diagnostics as a tool for anti-crisis management of business]. Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky, vol. 12 (88), pp. 159 – 165. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-33 (accessed 23 November 2022)

Naboka, Yu. V. (2018). Biznes-seredovyshche: kharakterystyka, struktura, rozvytok, diahnostyka [Business medium: characteristics, structure, development, diagnostics]. Ekonomichnyi prostir, vol. 138, pp. 192-200. DOI: https://doi.org/10.30838/ P.ES.2224.231018.192.257 (accessed 23 November 2022)

Lobza A., Shcherbina K. (2018). Rozrobka systemy otsinky personalu pidpryiemstva: realizatsiia pidkhodu KPI [Development of the system for assessing the personnel of the enterprise: implementation of the KPI approach]. Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky, vol. 12 (64), pp. 291 – 295. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-70 (accessed 23 November 2022)

Kushnir R. (2019). B-biznes. Pokrokova instruktsiia stvorennia systemnoho, efektyvnoho i propysanoho biznesu v Ukraini [B-business. The turn-based instructions for creating a systematic, efficient and prescribed business in Ukraine]. Drohobych: Kolo, 432 pp.

Prib K., Patyka N. (2017). Diahnostyka v systemi upravlinnia [Diagnostics in the control system]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 480 pp.

Savchuk V. (2018). Otsyfrovannыi menedzhment: Business Intelligence dlia TOPov [Digitized management: Business Intelligence for TOPs]. Dnepr: Balans Byznes Buks, 504 pp.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Воробйова, С. (2022). АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТОЧКОВОГО РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (182), 51-60. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ