МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ОСНОВНИХ ГРАВЦІВ РИНКУ КАВИ УКРАЇНИ

Ключові слова: 5Р, маркетингова політика, кавові бренди, виробники кави, національний ринок кави

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження маркетингової політики основних гравців ринку кави України відповідно до концепції маркетинг-мікс 5Р. Проаналізовано товарний асортимент та ціни на готову продукцію виробників, яким належать кавові бренди: «Isla», «25 Coffee Roasters», «Фунт Кави», «Кава зі Львова», «Віденська кава», «Кава старого Львова», «Галка», «Jacobs», «Ambassador», «Чорна карта», «Elite Fort», «Totti», «Nescafe», «Starbucks». Визначені фактори, які впливають на політику ціноутворення досліджуваних підприємств. Визначено та проаналізовано присутність їх кавової прдукції на полицях найбільших мереж вітчизняного рітейлу та інтернет-магазинів України: «Metro», «Auchan», «Epicentr», «ATB-market», «Silpo», «Bigl.ua», «Rozetka.ua», «Prom.ua», власний онлайн-шоп. Проаналізовано присутність кавових підприємств на ринку роздрібної торгівлі України за параметрами сегментування ринку та інструментам, які застосовуються для просування продукції та бренду. Проаналізовано загальні тенденції споживання кавової продукції за параметром місця придбання та споживання кавового продукту, за рівнем доходу споживача. Визначено тенденції розвитку українського ринку кави в умовах виснажливої конкуренції зі світовими виробниками кавової продукції. Зроблено висновки та запропоновано заходи щодо розвитку брендів вітчизняних підприємств з виробництва кави з урахуванням використання сучасних інструментів онлайн-торгівлі з метою отримання довготривалих конкретних переваг. Сформовані дані поточного стану кавового ринку України, дозволять бізнес-аналітикам, власникам бізнесу, консультантам, визначити місце компанії на ринку в порівняні з конкурентами та використовувати наведені рекомендації для просування свого продукту незалежно від складності ринкової сегментації та дозволять більш професійно реагувати на зміни кавового ринку та конкуруючих суб'єктів бізнесу.

Посилання

Руденко О., Сергієнко О. Сучасні підходи до маркетингової товарної політики, рекламного креативу, мерчандайзингу як запорука ефективного менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. № 32. С. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-43 (дата звернення: 23.11.2022).

Кавтиш О. П. Управління маркетинговою політикою підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: збірник наукових праць. 2020. № 25. С. 103–110. (дата звернення: 23.11.2022).

Жавела К. А., Жавела А. К. Новітні напрями розвитку маркетингу малого та середнього підприємництва. Економічний простір. 2019. № 144. С. 156-167. DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.230419.171.483 (дата звернення: 23.11.2022).

Пащук О. Оцінка ефективності просування продукту на великих торгових майданчиках. Економіка та суспільство, 2021. № 29. С. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-2 (дата звернення: 23.11.2022).

Мостова А. Оцінювання ефективності просування бізнесу в соціальних мережах. Економіка та суспільство. 2022. № 43. С. 1 – 8. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-27 (дата звернення: 23.11.2022).

Гарматюк О. Використання діджитал-маркетингу у комплексі просування. Економіка та суспільство. 2021. № 25. С. 1 – 5. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-3 (дата звернення: 23.11.2022).

Семененко К., Капінус Л. Підходи до визначення ефективності використання інструментів онлайн-просування з урахуванням комунікаційних точок дотику. Економіка та суспільство. 2020. № 22. С. 1 – 8. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-54 (дата звернення: 23.11.2022).

Сямро М. Концепція маркетинг-мікс (4P, 5P, 7P). Матеріали Ⅵ Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. 26 квітня 2016 року. 2016. С. 45-46. (дата звернення: 23.11.2022).

JACOBS DOUWE EGBERTS UKRAINE корпоративна інформація

ТОВ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» реєстраційні свідоцтва, статутні документи, внутрішні положення та звітність компанії, відповідно до законодавства України. URL: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «Strauss Coffee». URL: https://www.strauss-group.com.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «Nestle». URL: https://www.nestle.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка Львівська кавова фабрика "Галка". URL: https://www.galca.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «Віденська кава» URL: https://wkava.com.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «Кава зі Львова 1829» URL: https://kavazilvova-shop.com.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «ISLA. COFFEE FRESHLY ROASTED». URL: https://isla.ua (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «25 COFFEE ROASTERS». URL: https://25coffeeroasters.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «Фунт Кави». URL: https://funtcoffee.com.ua (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «JACOBS». URL: https://www.jacobs.ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Офіційна сторінка «Nescafe». URL: https://www.nescafe.com/ua/ (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «Rozetka» з товарами за категорією кава. URL: https://rozetka.com.ua/ua/koffee/c4625011/ (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «МЕТРО Кеш енд Кері» з товарами за категорією кава. URL: https://shop.metro.ua/ua/napoi/kava/19618c/ (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «Ашан» з товарами за категорією кава. URL: https://auchan.ua/kofe/ (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «Епіцентр» з товарами за категорією кава. URL: URL: https://epicentrk.ua/shop/kava/fs/vid-zernovoy/ (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «АТБ» з товарами за категорією кава. URL: https://zakaz.atbmarket.com/catalog/1016/286 (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «Сільпо» з товарами за категорією кава. URL: https://silpo.ua/offers (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «Bigl.ua» з товарами за категорією кава. URL: https://bigl.ua/Kofe (дата звернення: 23.11.2022).

Інтернет-магазин «Prom.ua» з товарами за категорією кава. URL: https://prom.ua/Kofe-kava.html (дата звернення: 23.11.2022).

Rudenko O., Serhiienko O. (2021). Suchasni pidkhody do marketynhovoi tovarnoi polityky, reklamnoho kreatyvu, merchandaizynhu yak zaporuka efektyvnoho menedzhmentu [Modern approaches to marketing product policy, advertising creativity, merchandising as a key to effective management]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 32. pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-43 (accessed 23 November 2022)

Kavtysh O. P. (2020). Upravlinnia marketynhovoiu politykoiu pidpryiemstva z metoiu zabezpechennia yoho staloho rozvytku [Management of the marketing policy of the enterprise with the provision of ensuring its sustainable development]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats, vol. 25. pp. 103–110. (accessed 23 November 2022)

Zhavela K. A., Zhavela A. K. (2019). Novitni napriamy rozvytku marketynhu maloho ta serednoho pidpryiemnytstva [The latest trends in the development of marketing of small and medium-sized enterprises]. Ekonomichnyi prostir, vol. 144, pp. 156-167. DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.230419.171.483 (accessed 23 November 2022)

Pashchuk O. (2021). Otsinka efektyvnosti prosuvannia produktu na velykykh torhovykh maidanchykakh [Evaluation of the effectiveness of product promotion on large trading platforms]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 29, pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-2 (accessed 23 November 2022)

Mostova A. (2022). Otsiniuvannia efektyvnosti prosuvannia biznesu v sotsialnykh merezhakh [valuating the effectiveness of business promotion in social networks]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 43, pp. 1 – 8. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-27 (accessed 23 November 2022)

Harmatiuk O. (2021). Vykorystannia didzhytal-marketynhu u kompleksi prosuvannia [Use of digital marketing in the promotion complex]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 25, pp. 1–5. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-3 (accessed 23 November 2022)

Semenenko K., Kapinus, L. (2020). Pidkhody do vyznachennia efektyvnosti vykorystannia instrumentiv onlain-prosuvannia z urakhuvanniam komunikatsiinykh tochok dotyku [Approaches to determining the effectiveness of using online inquiry tools taking into account communication touch points]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 22, pp. 1–8. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-54 (accessed 23 November 2022)

Siamro M. (2016). Kontseptsiia marketynh-miks (4P, 5P, 7P) [Marketing mix concept (4P, 5P, 7P)]. Proceedings of the Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi (April 26, 2016), pp. 45-46. (accessed 23 November 2022)

JACOBS DOUWE EGBERTS UKRAINE korporatyvna informatsiia TOV «YaKOBZ DAU EHBERTS UKRAINA» reiestratsiini svidotstva, statutni dokumenty, vnutrishni polozhennia ta zvitnist kompanii, vidpovidno do zakonodavstva Ukrainy. Available at: https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «Strauss Coffee». Available at: https://www.strauss-group.com.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «Nestle». Available at: https://www.nestle.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka Lvivska kavova fabryka "Halka". Available at: https://www.galca.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «Videnska kava». Available at: https://wkava.com.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «Kava zi Lvova 1829». Available at: https://kavazilvova-shop.com.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «ISLA. COFFEE FRESHLY ROASTED». Available at: https://isla.ua (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «25 COFFEE ROASTERS». Available at: https://25coffeeroasters.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «Funt Kavy». Available at: https://funtcoffee.com.ua (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «JACOBS». Available at: https://www.jacobs.ua/ (accessed 23 November 2022)

Ofitsiina storinka «Nescafe». Available at: https://www.nescafe.com/ua/ (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «Rozetka» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: https://rozetka.com.ua/ua/koffee/c4625011/ (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «METRO Kesh end Keri» z tovaramy za katehoriieiu kava. URL: https://shop.metro.ua/ua/napoi/kava/19618c/ (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «Ashan» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: https://auchan.ua/kofe/ (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «Epitsentr» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: URL: https://epicentrk.ua/shop/kava/fs/vid-zernovoy/ (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «ATB» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: https://zakaz.atbmarket.com/catalog/1016/286 (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «Silpo» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: https://silpo.ua/offers (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «Bigl.ua» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: https://bigl.ua/Kofe (accessed 23 November 2022)

Internet-mahazyn «Prom.ua» z tovaramy za katehoriieiu kava. Available at: https://prom.ua/Kofe-kava.html (accessed 23 November 2022)

Переглядів статті: 313
Завантажень PDF: 339
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Воробйов, К., & Гуржій, Н. (2022). МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ОСНОВНИХ ГРАВЦІВ РИНКУ КАВИ УКРАЇНИ. Економічний простір, (182), 44-50. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ