АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: війна, бізнес, підприємство, антикризове управління, механізм

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні та практичні засади антикризового управління підприємством в умовах війни. У науковій літературі недостатньо уваги приділено питанню забезпечення функціонування та подолання кризових явищ у діяльності підприємств у тяжких економічних, особливо воєнних умовах. Визначено відмінності між традиційною кризою та кризою воєнного часу на підприємстві. Розглянуто основні елементи механізму антикризового управління підприємством, які набувають особливостей свого функціонування у воєнний період. Наголошено на важливості тактичних методів механізму антикризового управління підприємством, зокрема розглянуто: даунсайзинг, аутсорсинг, регуляризацію, бенчмаркінг, модернізацію, диверсифікацію, злиття та реінжиніринг. Визначено чотири фази функціонування підприємства під час війни та зазначено особливості антикризового управління на кожній з них.

Посилання

Стешенко О.Д., Масалигіна В.В. Антикризове управління в умовах пандемії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70-71. С. 75–82.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 161–170.

Гудзь О.Є. Формування стратегії антикризового управління підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2. С. 4–10.

Москвін Б. Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством. Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С. 58–68.

Тимошенко М.В., Петров В.А. Ідентифікація ризиків та особливості антикризового управління в умовах війни. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку : матеріали 5-ої міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса : Державний університет «Одеська політехніка», 2022. С. 52–54.

Єпіфанова І., Болотнов Д. Місце стратегії в системі антикризового управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 3. С. 335–338.

Марачевська А. Практична цінність антикризового управління підприємством у воєнний та післявоєнний час в Україні. SWorldJournal. 2022. № 13-02. С. 8–13.

Нікітін А.А. Збройний конфлікт як вид воєнного конфлікту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 52–59.

Пилипенко Я.С. Демаркація понять «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт» та «війна». Вісник НТУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2017. № 1/2 (33/34). С. 143–146.

Шаранов Р.С. Алгоритм антикризового управління підприємства. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2021. № 6(39), 288–296. https://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.6(39).288-296

Ватченко Б.С., Шаранов Р.С. Дослідження методів антикризового управління підприємства. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали XХIX міжнар. наук.-практ. конф., м. Москва–Астана–Харків–Відень, 30 квітня 2018. С. 41–44.

Бути чи не бути: як зберегти бізнес в умовах турбулентності. Європейська Бізнес Асоціація : веб-сайт. URL: https://eba.com.ua/bud-gnuchkym-abo-pomry-golovne-pravylo-dlya-ukrayinskogo-biznesu/ (дата звернення: 28.11.2022).

Steshenko O.D., Masalyhina V.V. (2020). Antykryzove upravlinnia v umovakh pandemii [Crisis management in the conditions of a pandemic]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 70-71, pp. 75–82.

Lihonenko L.O. (2016). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomiky znan ta intelektualizatsii menedzhmentu [Crisis management of the enterprise in the conditions of the knowledge economy and intellectualization of management]. Ekonomichnyi forum, no. 1, pp. 161–170.

Hudz O.Ie. (2019). Formuvannia stratehii antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstv [Formation of the strategy of crisis management of enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 2, pp. 4–10.

Moskvin B. (2020). Bankrutstvo yak mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Bankruptcy as a mechanism of crisis management of the enterprise]. Visnyk KNTEU, no. 2, pp. 58–68.

Tymoshenko M.V., Petrov V.A. (2022). Identyfikatsiia ryzykiv ta osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia v umovakh viiny [Identification of risks and features of crisis management in conditions of war]. Proceedings of the Pidpryiemnytstvo i torhivlia: tendentsii rozvytku: 5 mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Ukraine, Odesa, 2022), Odesa: Derzhavnyi universytet «Odeska politekhnika», pp. 52–54.

Iepifanova I., Bolotnov D. (2022). Mistse stratehii v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy [The place of strategy in the system of anti-crisis management of enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 3. pp. 335–338.

Marachevska A. (2022). Praktychna tsinnist antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom u voiennyi ta pisliavoiennyi chas v Ukraini [The practical value of crisis management of the enterprise in war and post-war times in Ukraine]. SWorldJournal, no. 13-02. pp. 8–13.

Nikitin A.A. (2018). Zbroinyi konflikt yak vyd voiennoho konfliktu [Armed conflict as a type of military conflict]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, no. 2. pp. 52–59.

Pylypenko Ya.S. (2017). Demarkatsiia poniat «voiennyi konflikt», «zbroinyi konflikt» ta «viina» [Demarcation of the concepts of «military conflict», «armed conflict» and «war»]. Visnyk NTU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, no. 1/2 (33/34), pp. 143–146.

Sharanov R.S. (2021). Alhorytm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva [Enterprise Crisis Management Algorithm]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, no. 6(39), pp. 288–296. https://doi.org/10.32515/2663-1636.2021.6(39).288-296

Vatchenko B.S., Sharanov R.S. (2018). Doslidzhennia metodiv antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva [Study of methods of crisis management of the enterprise]. Proceedings of the Aktualni problemy suchasnoi nauky: XХIX mizhnar. nauk.-prakt. konf (Moscow–Astana–Kharkiv–Vienna, April 30, 2018), pp. 41–44.

European Business Association (2022). To be or not to be: how to save business in turbulent conditions. Available at: https://eba.com.ua/bud-gnuchkym-abo-pomry-golovne-pravylo-dlya-ukrayinskogo-biznesu/

Переглядів статті: 1751
Завантажень PDF: 1265
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Ватченко, Б., & Шаранов, Р. (2022). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економічний простір, (182), 38-43. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ