ЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВІД ВИРОБНИЦТВА СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

Ключові слова: інновації, суспільний сектор, суспільні блага, економічне зростання, освіта, наука, Індекс економічної свободи, Глобальний інноваційний індекс.

Анотація

Встановлено, що в сучасних умовах прискорення науково-технічного прогресу поява інновацій дедалі більше здійснюється на основі фундаментальних результатів наукових досліджень, і це означає, що процес розробки інновацій без споживання фундаментальних знання, які виступають на ринку як суспільні блага є неможливим. Визначено, що суспільний сектор економіки усуваючи неспроможності ринкових механізмів з продукування суспільних благ посідає одну із пріоритетних ролей у забезпечені економічного розвитку держави виконуючи функцію створення наукових знань. Виявлено закономірність між ступенем економічно свободи та станом інноваційної активності в країні, що ідентифікує її місце у глобальному рейтингу за рівнем інноваційного розвитку. Внаслідок, цього значення суспільного сектору для вирішення проблеми переходу до постіндустріального суспільства зростає.

Посилання

Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в умовах глобалізаційних змін: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. Київ, 2013. 443 с.

Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. Тернопіль, 2009. 528 с.

Журавльова, Ю. О. (2016). Еволюція наукових поглядів на категорію суспільні блага. Причорноморські економічні студії, (9 (1)), 12-16. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/9-1-2016/4.pdf

Краус Н. М., Голубка С. М., Краус К. М. Суспільний сектор в умовах інноватизації та цифровізації економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7030 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.

Осецький В. Л. Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка, 2013. № 153. С. 75-79. URL: http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2013/153-12/17

Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : монографія. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2011. 632 с.

Економічний енциклопедичний словник / За ред. С.В. Мочерного. Львів, 2006. 568 с.

Пилипенко Г. М., Чорнобаєв В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України. Дніпропетровськ : НГУ, 2010. 150 с.

Геращенко С.О, Чорнобаєв В.В. Взаємозв’язок економічної свободи, підприємництва та економічного розвитку у глобальній економіці. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. № 4. С. 36–43. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2019/4/EV20194_036-043.pdf

Рейтинг країн за індексом економічної свободи Heritage Foundation URL: https://www.heritage.org/index/visualize

Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

Global Innovation Index 2011. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2011.pdf

Dluhopolskyi O. V. (2013) Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v umovakh hlobalizatsiinykh zmin tsinnostei [The public sector of the economy and public finance in the conditions of globalization changes] (PhD Thesis), Kyiv, 443 p.

Melnyk A. F. (2009) Modernizatsiia suspilnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnykh zmin [Modernization of the public sector of the economy in the conditions of global changes], 528 s.

Zhuravlova, Yu. O. (2016). Evoliutsiia naukovykh pohliadiv na katehoriiu suspilni blaha [Evolution of scientific views on the category «public goods»]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 9(1), pp. 12-16. Available at: http://bses.in.ua/journals/2016/9-1-2016/4.pdf

Kraus, N. M., Holubka, S. M. and Kraus, K. M. (2019), Social sector in conditions of innovation and digitalization of the economy of Ukraine [Social sector in conditions of innovation and digitalization of the economy of ukraine], Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7030. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.7

Osetskyi V. L. (2013) Hospodarskyi mentalitet yak chynnyk rozvytku instytutsiinoho seredovyshcha Ukraine [Economic mentality as a factor in the development of the institutional environment]. Visnyk Kyivskoho nats. un-tu im. T. Shevchenka. Ekonomika, no. 153, pp. 75-79. Available at: http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2013/153-12/17

Dluhopolskyy, O. V. (2011) Suspilnyy sector ekonomiky i publichni financy v epokhu hlobalnykh transformatsiy [Public sector of the economy and public finances in an era of global transformations]. Ternopil: Economical Thinking TNEU

Mochernoho S.V. (2006) Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Economic encyclopedic dictionary]. Lviv, 568 p.

Pylypenko H. M., Chornobaiev V. V. (2010) Innovatsiino-investytsiina diialnist ta yii rehuliuvannia v ekonomitsi Ukrainy [Innovative investment activity and its regulation in the economy of Ukraine]. Dnipropetrovsk: NHU, 150 p.

Herashchenko S.O, Chornobaiev V.V. (2019) Vzaiemozviazok ekonomichnoi svobody, pidpryiemnytstva ta ekonomichnoho rozvytku u hlobalnii ekonomitsi [Communication of economic freedom, entrepreneurship and economic development in global economy]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no. 4, pp. 36–43. Available at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2019/4/EV20194_036-043.pdf10.

Reytynh krain za indeksom ekonomichnoi svobody Heritage Foundation [Ranking of countries according to the Heritage Foundation's Index of Economic Freedom]. Available at: https://www.heritage.org/index/visualize

Global Innovation Index 2021. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

Global Innovation Index 2011. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2011.pdf

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Вагонова, О., Чорнобаєв, В., & Романюк, Н. (2022). ЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВІД ВИРОБНИЦТВА СУСПІЛЬНИХ БЛАГ. Економічний простір, (182), 33-37. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ