АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: національні економічні інтереси, інформаційна економіка, цифрова економіка, інформаційне суспільство, модель розвитку інформаційного суспільства, інформатизація

Анотація

Стаття присвячена аналізу трансформацій національних економічних інтересів в умовах розвитку інформаційної економіки. Відзначено, що категорія «інформаційна економіка» має більш ширше змістовне наповнення ніж «цифрова економіка». Доведено, що тригером розвитку інформаційної економіки є: інноваційні цифрові технології, інформація та новітнє знання. Окреслено конфлікти національних економічних інтересів як прояв неврегульованих проблем розвитку інформаційної економіки. Проведено аналіз західної та східної моделей розвитку інформаційного суспільства, за результатами якого визначено протистояння заходу та сходу у відстоюванні своїх національних інтересів в умовах незворотного та активного процесу інформаційних перетворень та формування нової карти світу у синергетичному прояві феноменів третьої, четвертої та п’ятої промислових революцій. Проведено аналіз практики української моделі розвитку інформаційного суспільства, яка перебуває на початковій стадії свого формування.

Посилання

Zinchenko, O., Finahina, O., Pankova, L., Buriak, Ie. and Kovalenko, Yu. Investing in the Development of Information Infrastructure for Technology Transfer Under the Conditions of a Regional Market. (June 30, 2021). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3(13 (111)), 6–17, 2021. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235948, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3890762 . (Scopus).

Finagina O., Prodanova L., Zinchenko O., Buriak I., Gavrylovskyi O., Khoroshun Y. Improving investment management in agribusiness (Удосконалення управління інвестиціями в агробізнесі). Studies of applied economics. Special issue Innovation in the economy and society of the digital age. 2021. Vol 39, No 5. DOI: 10.25115/eea.v39i5.4981. (Scopus).

Finagina, O., Pankova, L., Dubyna, M., Marych, M., Popova, L., Pylevych, D. Conceptual-theoretical basis of the development of strategic provisions of macroeconomic systems. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3C, Sept. -Dec. 2021, p.226-237. DOI: 10.24115/S2446-6220202173C1601. (Web of Science).

Бажал Ю. М. Інформаційна економіка. Роль інформації у формуванні ринкової економіки: монографія / за заг. ред. Івана Розпутенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. К.: К.І.С., 2004. C.34-57.

Шкарлет С. M., Дубина М. В. Ідентифікація сутності інформаційної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1(9). С. 99-104.

Цифрова економіка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0

Матеріал з Вікіпедії ‒ вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%94%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-8.

Machlup, F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. NJ.: Princeton, 1962. 283 p.

Hoso Asahi. Joho sangyo ron. Information Industry Theory: Dawn of the Coming Era of the Ectodermal Industry. Tokyo.: VP, 1963. 156 p.

Industry, Technology, and the Global Marketplace. National Science Board Science & Engineering Indicators 2018. 2018. URL: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/industry-technology-and-the-global-marketplace

Делягин М. Мировой кризис: Общая теория глобализации URL: http:// www.imperativ.net/iprog/th01.html

Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2001. 253 с.

Даніл`ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз). Монографія. Харьков: Право, 2008. 184 с.

Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. М.: МГУ, 1999. 208 с.

Кісілевич-Чорнойван О. М. Міжнародне інформаційне право. К.:ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. с.39-46.

Савинцева М. Информационное общество в Японии: тенденции развития и новшества в сфере телекоммуникации. Право знать: история, теория, практика. 2002. № 1–2 (61–62). URL: http://www.dzyalosh.ru/02-dostuppravo/2002_61_62(1_2)/savinceva_1_2.html

Хуан Цинь. Інформаційна політика Китайської Народної Республіки в сучасних міжнародних відносинах: Дис. канд. наук: 23.00.03 ‒ політична культура та ідеологія. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2007.

KEIDANREN (Japan Business Federation). URL: https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf.

Цянь Лі, Лю Сівень, Чжан Чжісюн та ін. Дослідницький дизайн і практика застосування екосистеми інтелектуального сервісу знань. Центр літератури та інформації Китайської академії наук. Бібліотечно-інформаційна робота, 2021, 65(15): 78 -90.

Колодюк А. В. Національні стратегії інформаційного суспільства: необхідність, переваги та світова практика запровадження. Інформаційне суспільство. Шлях України. Бібліотека інформаційного суспільства. К.: «Відродження» та ПРООН, 2004. С. 24-31.

Нанівська В., Нікітін В. Соціальні та культурні аспекти створення інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство. Шлях України. Бібліотека інформаційного суспільства. К.: «Відродження» та ПРООН, 2004. С. 225–231.

Чиж І.С. Україна: шлях до інформаційного суспільства. К.: Либідь, 2004. 287 с.

Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/

UNCTAD. Digital Economy Report 2019.URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf.

The Role of ICT in Driving a Sustainable Future. 2012. Boston: Boston Consulting Group. URL: https://www.telenor.com/wpcontent/uploads/2014/04/SMARTer-2020-The-Role-of-ICT-in-Driving-aSustainable-Future-December-2012._2.pdf

Zinchenko, O., Finahina, O., Pankova, L., Buriak, Ie. and Kovalenko, Yu. Investing in the Development of Information Infrastructure for Technology Transfer Under the Conditions of a Regional Market. (June 30, 2021). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(13 (111)), 6–17, 2021. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235948, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3890762 . (Scopus). (in English).

Finagina O., Prodanova L., Zinchenko O., Buriak I., Gavrylovskyi O., Khoroshun Y. Improving investment management in agribusiness (Удосконалення управління інвестиціями в агробізнесі). Studies of applied economics. Special issue Innovation in the economy and society of the digital age. 2021. Vol 39, No 5. DOI: 10.25115/eea.v39i5.4981. (Scopus). (in English).

Finagina, O., Pankova, L., Dubyna, M., Marych, M., Popova, L., Pylevych, D. Conceptual-theoretical basis of the development of strategic provisions of macroeconomic systems. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3C, Sept.-Dec. 2021, p.226-237. DOI: 10.24115/S2446-6220202173C1601. (Web of Science) (in English).

Bazhal Yu. M. (2004). Informatsiina ekonomika. [Information economy]. Rol informatsii u formuvanni rynkovoi ekonomiky: monohrafiia [The role of information in the formation of a market economy]. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. In-t pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh kadriv. K.: K.I.S, pp.34-57. (in Ukrainian).

Shkarlet S. M., Dubyna M. V. (2017). Identyfikatsiia sutnosti informatsiinoi ekonomiky. [Identification of the essence of the information economy]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 9, no. 1, pp. 99-104. (in Ukrainian).

Tsyfrova ekonomika. [Digital economy]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 (in Ukrainian).

Material z Vikipedii ‒ vilnoi entsyklopedii [Material from Wikipedia, the free encyclopedia]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9 D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%94%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4#cite_note-8. (in Ukrainian).

Machlup, F. (1962) The Production and Distribution of Knowledge in the United States. NJ.: Princeton. 283 p. (in English).

Hoso Asahi (1963) Joho sangyo ron. Information Industry Theory: Dawn of the Coming Era of the Ectodermal Industry. Tokyo.: VP, 156 p. (in English).

Industry, Technology, and the Global Marketplace (2018) National Science Board Science & Engineering Indicators 2018. Available at: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/industry-technology-and-the-global-marketplace (in English).

Delyagin M. Mirovoy krizis: Obshchaya Teoriya Globalizatsii. [World Crisis: General Theory of Globalization]. Available at: http:// www.imperativ.net/iprog/th01.html (in Russian).

Vershinin M.S. (2001). Politicheskaya kommunikatsiya v informatsionnom obshchestve. [Political communication in the information society]. SPb : Izd-vo Mikhaylova V.A.. 253 p. (in Russian).

Danil`ian V.O. (2008). Informatsiine suspilstvo ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini (sotsialno-filosofskyi analiz): monohrafiia. [Information society and prospects for its development in Ukraine (social and philosophical analysis)]. Kharkov: Pravo, 184 p. (in Ukrainian).

Melyukhin I.S. (1999) Informatsionnoye obshchestvo: istoki, problemy, tendentsii razvitiya. [Information Society: origins, problems, development trends]. M.: MGU, 208 p. (in Russian).

Kisilevych-Chornoivan O. M. (2011) Mizhnarodne informatsiine pravo. [International information law]. K..:DP «Vyd. dim «Personal», pp.39-46. (in Ukrainian).

Savintseva M. (2002) Informatsionnoye obshchestvo v Yaponii: tendentsii razvitiya i novshestva v sfere telekommunikatsii. [Information society in Japan: development trends and innovations in the field of telecommunications]. Pravo znat: istoriya. teoriya. praktika [The right to know: history, theory, practice], vol. 61–62, no 1–2. Available at: http://www.dzyalosh.ru/02-dostuppravo/2002_61_62(1_2)/savinceva_1_2.html (in Russian).

Khuan Tsyn. (2007) Informatsiina polityka Kytaiskoi Narodnoi Respubliky v suchasnykh mizhnarodnykh vidnosynakh [Information policy of the People's Republic of China in modern international relations] (PhD Thesis), Kiev: Institute of Journalism of Taras Shevchenko Kyiv National University. (in Ukrainian).

KEIDANREN (Japan Business Federation). Available at: https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf. (in English).

Tsian Li, Liu Siven, Chzhan Chzhisiun ta in. (2021) Doslidnytskyi dyzain i praktyka zastosuvannia ekosystemy intelektualnoho servisu znan [Research design and practice of the ecosystem of intelligent knowledge service]. Tsentr literatury ta informatsii Kytaiskoi akademii nauk. Bibliotechno-informatsiina robota, vol. 65, no 15: 78 -90. (in Russian).

Kolodiuk A. V. (2004) Natsionalni stratehii informatsiinoho suspilstva: neobkhidnist, perevahy ta svitova praktyka zaprovadzhennia. [National strategies of the information society: necessity, advantages and world practice of implementation]. Informatsiine suspilstvo. Shliakh Ukrainy [Information society. The way of Ukraine]. Biblioteka informatsiinoho suspilstva. K.: «Vidrodzhennia» ta PROON, pp. 24-31. (in Ukrainian).

Nanivska V., Nikitin V. (2004) Sotsialni ta kulturni aspekty stvorennia informatsiinoho suspilstva [Social and cultural aspects of creating an information society]. Informatsiine suspilstvo. Shliakh Ukrainy [Information society. The way of Ukraine]. Biblioteka informatsiinoho suspilstva. K.: «Vidrodzhennia» ta PROON, pp. 225–231. (in Ukrainian).

Chyzh I.S. (2004) Ukraina: shliakh do informatsiinoho suspilstva [Ukraine: the path to the information society]. K.: Lybid, 287 p. (in Ukrainian).

Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy [Ministry of Digital Transformation of Ukraine]. Available at: https://thedigital.gov.ua/ (in Ukrainian).

UNCTAD. Digital Economy Report 2019. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf. (in English).

The Role of ICT in Driving a Sustainable Future. 2012. Boston: Boston Consulting Group. Available at: https://www.telenor.com/wpcontent/uploads/2014/04/SMARTer-2020-The-Role-of-ICT-in-Driving-aSustainable-Future-December-2012._2.pdf (in English).

Переглядів статті: 564
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Узбек, Д. (2022). АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (182), 23-32. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ