РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ

  • О.О. Тітаренко Національний аерокосмічний університет імемні М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0001-5592-7178
  • Д.С. Ревенко Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Ключові слова: інноваційна дифузія, соціально-економічні системи, стратегії поширення інновацій, інноваційний розвиток, оцінювання ефективності

Анотація

Основною метою дослідження є формування концепції та методологічних підходів щодо стратегій соціально-економічного розвитку на основі поширення інновацій у соціально-економічних системах. Серед досліджених і запропонованих методів обрано один із основних і найпоширеніших методів моделювання розвитку соціально-економічних систем та ефективності використання капіталу і праці – використання виробничої функції. Виділено кілька напрямків стратегій поширення інновацій, необхідних для досягнення результату. Важливим етапом розробки стратегії визнано створення системи управління інноваційним потенціалом. Розроблено та запропоновано методологічні підходи до дослідження стратегій поширення інновацій у соціально-економічних системах. Висновки включають той факт, що сьогодні значний вплив на економічне зростання мають наука і технології, тому питання створення стратегій поширення інновацій стає все більш актуальним і своєчасним і активно досліджується. Стратегія соціально-економічного розвитку на основі поширення інновацій базується на принципах системного підходу і має бути спрямована на створення інноваційного та фінансового функціонування систем. У процесі розробки механізму поширення інновацій у соціально-економічних системах встановлено умови, необхідні для побудови детермінованих факторних моделей: фактори мають бути реальними вимірюваними величинами, логічно пов’язаними між собою, а початкові елементи системи мають бути кількісно виражені із зазначенням одиниць вимірювання. При створенні механізму, також необхідно враховувати, що вимірювання впливу на інноваційний розвиток системи є його невід'ємною частиною. Важливою складовою в процесі розробки та реалізації управлінських рішень щодо поширення інновацій є необхідність оцінки ефективності таких рішень.

Посилання

Cobb, Ch. W. A theory of production. American Economic Review. 1928. Vol. 18. № 1. P. 139–165.

Ревенко Д.С. Методологія моделювання діагностики та управління стійкістю соціально-економічних систем: монографія. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. 320 с.

Keynes, John M. The General Theory of Employment. The Quarterly Journal of Economics. 1937.

Столерю, Л. Равновесие и экономический рост. Статистика, 1974. 376 с.

Ревенко Д. С., Либа В. О. Декомпозиція та параметричне регулювання складових стійкості макроекономічної системи України. Причорноморські економічні студії. Одеса, 2018. Вип. 36. С. 162–168.

Ревенко Д. С. Еволюція розвитку макроекономічної системи України і діагностика її стійкості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент : зб. наук. пр. Одеса, 2018. Вип. 34. С. 108–115.

Revenko D. S., Vartanyan V. M., Skachkov O. M. Forecasting and assessing the sustainability of economic development dynamics of Ukraine. Актуальні проблеми економіки : зб. наук. пр. Київ, 2012. № 12 (138). С. 239–249.

Cobb, Ch. W., Douglas, P. H. (1928) A theory of production. American Economic Review, vol. 18, no. 1, pp. 139–165.

Revenko, D. (2019) Metodolohiya modelyuvannya diahnostyky ta upravlinnya stiykistyu sotsial'no-ekonomichnykh system [Methodology of modeling diagnostics and management of stability of socio-economic systems]. Kharkiv: National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», pp. 320.

Keynes, John M. (1937) The General Theory of Employment. The Quarterly Journal of Economics.

Stoléru, L. (1974) Ravnovesye y ekonomycheskyy rost [Equilibrium and economic growth]. Statistics, pp. 376.

Revenko, D. S., Lyba, V. O. (2018) Dekompozytsiya ta parametrychne rehulyuvannya skladovykh stiykosti makroekonomichnoyi systemy Ukrayiny [Decomposition and parametric regulation of the stability components of the macroeconomic system of Ukraine]. Odesa: Black Sea Economic Studies, vol. 36, pp. 162–168.

Revenko, D. S. (2018) Evolyutsiya rozvytku makroekonomichnoyi systemy Ukrayiny i diahnostyka yiyi stiykosti [The evolution of the development of the macroeconomic system of Ukraine and diagnostics of its stability]. Odesa: Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: economics and management, vol. 34, pp. 08–115.

Revenko, D. S., Vartanyan, V. M., Skachkov, O. M. (2012) Forecasting and assessing the sustainability of economic development dynamics of Ukraine. Kyiv: Actual problems of the economy, no. 12 (138), pp. 239–249.

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Тітаренко, О., & Ревенко, Д. (2022). РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ. Економічний простір, (181), 224-229. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-40
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ