ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ОСНОВІ ДАНИХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: підприємство, звітність, класифікація звітності, фінансова звітність, нефінансова звітність, обліково-аналітичне забезпечення, користувачі звітності, комерційна діяльність, галузева сестейність, суб’єкти господарювання, нефінансовий звіт

Анотація

В статті порушено актуальність питання щодо формалізованого підходу формування показників нефінансової звітності, що спонукатиме до розробки єдиних методологічних підходів у визначенні сукупності показників нефінансової звітності та, як наслідок, – до універсалізації процесу створення нефінансової звітності на основі обліково-аналітичних даних щодо діяльності підприємства. Запропонована структура нефінансового звіту підприємства та її змістовна наповненість, що і стало формалізованим підходом до формування показників нефінансової звітності. Доведено, що формалізований підхід формування показників нефінансової звітності вирішує задачу розробки єдиних методологічних підходів у визначенні сукупності її показників, дає можливість внутрішнім та зовнішнім користувачам комплексно оцінити механізм управління і взаємодії складових підсистем підприємства (в тому числі із урахуванням оцінки галузевої спрямованості за специфічними показниками галузевої сестейності), що в сукупності створює комерційну діяльність підприємства. Показана необхідність універсалізації складання нефінансової звітності, що має призвести до уніфікації цього процесу на законодавчому рівні шляхом визначення форм нефінансової звітності та їх змісту. Це в свою чергу має започаткувати методологію формування показників нефінансової звітності на основі обліково-аналітичних даних щодо діяльності підприємства, що сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки підприємства як з точки зору ділової репутації, так і з точки зору соціальної відповідальності.

Посилання

Кальчук А.Л. Нефінансова звітність: її сутність та класифікація. Конференції Державного університету «Житомирська політехніка». URL : https://conf.ztu.edu.ua/.

Тютлікова В., Кудіна О. Нефінансова звітність як інструмент впровадження соціальної відповідальності. Репозитарій ХНЕУ ім.С. Кузнеця. URL : http://repository.hneu.edu.ua.

Мацьків Р.Т. Нефінансова звітність – складова управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу. Ефективна економіка № 3, 2015. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926.

Євсєєва О.О. Фінансова та нефінансова звітність як джерело прозорої інформації оцінки сталості економіки. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 21–22 квітня 2021 р.). Харків: ХНУБА, 2021. С. 152–154.

Євсєєва О.О. Прикладне значення осучаснення базових положень філософії економіки в умовах цифровізації та креавітизації економічних процесів. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 27–28 травня 2020 р.). Харків: ХНУБА, 2020. С. 65–67.

Євсєєва О.О. Концептуальний підхід методології підготовки звітних даних у порівняльний вигляд при розрахунку показників фінансового стану. Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 178. – Дніпро: ПДАБА, 2022. С. 71–77. URL : http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1072.

Навіщо бізнесу звіти зі сталого розвитку: Економічна правда [веб-сайт]. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/31/653160/.

Гамалко О.Б. Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств. Статистика України, № 4, 2017.

Ievsieieva O., Zynenko K. Cybersecurity of accounting as a component of the economic security system in the context of sustainable business development. Sociocultural and managerial drivers of business development strategy implementation in Ukraine: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / «Wydawnictwo IVM», 2021. – P. 40–50. – (292 p.).

Бенько М.М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 560 с.

Kalchuk A.L. Nefinansova zvitnist: yii sutnist ta klasyfikatsiia [Non-financial Reporting: Essence and Classification]. Konferentsii Derzhavnoho universytetu «Zhytomyrska politekhnika». URL: https://conf.ztu.edu.ua/.

Tiutlikova V., Kudina O. Nefinansova zvitnist yak instrument vprovadzhennia sotsialnoi vidpovidalnosti [Non-financial Reporting as a Tool for Implementing Social Responsibility]. Repozytarii KhNEU im.S. Kuznetsi. URL: http://repository.hneu.edu.ua.

Matskiv R.T. (2015) Nefinansova zvitnist – skladova upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu [Non-financial Reporting – a Component of Social Responsibility Management of Oil and Gas Enterprises]. Efektyvna ekonomika, no. 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926.

Ievsieieva O.O. (2021) Finansova ta nefinansova zvitnist yak dzherelo prozoroi informatsii otsinky stalosti ekonomiky [Financial and Non-financial Reporting as a Source of Transparent Information for Assessing the Sustainability of the Economy]. Yevropeiskyi vektor modernizatsii ekonomiky: kreatyvnist, prozorist ta stalyi rozvytok: Proceedings of the XIІІ International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, April 21–22, 2021). Kharkiv: KhNUBA, pp. 152–154.

Ievsieieva O.O. (2020) Prykladne znachennia osuchasnennia bazovykh polozhen filosofii ekonomiky v umovakh tsyfrovizatsii ta kreatyvizatsii ekonomichnykh protsesiv [The Applied Importance of Modernizing the Basic Provisions of the Philosophy of Economics in the Conditions of Digitalization and Creativization of Economic Processes]. Yevropeiskyi vektor modernizatsii ekonomiky: kreatyvnist, prozorist ta stalyi rozvytok: Proceedings of the XIІ International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, May 27–28, 2020). Kharkiv: KhNUBA, pp. 65–67.

Ievsieieva O.O. (2022) Kontseptualnyi pidkhid metodolohii pidhotovky zvitnykh danykh u porivnialnyi vyhliad pry rozrakhunku pokaznykiv finansovoho stanu [The Conceptual Approach to the Methodology of Preparation of Reporting Data in a Comparative Form to Calculate Indicators of Financial Condition]. Ekonomichnyi prostir, no. 178, pp. 71–77. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1072.

Navishcho biznesu zvity zi staloho rozvytku? [Why does business need sustainability reports?]. Ekonomichna pravda [web-site]. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/31/653160/.

Hamalko O.B. (2017) Nefinansova zvitnist yak instrument vymiriuvannia sotsialnoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Non-financial Reporting as a Tool for Measuring the Social Activity of Domestic Enterprises]. Statystyka Ukrainy, no. 4.

Ievsieieva O., Zynenko K. (2021) Cybersecurity of accounting as a component of the economic security system in the context of sustainable business development. / O.Ievsieieva, K.Zynenko // Sociocultural and managerial drivers of business development strategy implementation in Ukraine: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko. “Wydawnictwo IVM”, pp. 40–50.

Benko M.M. (2021) Oblikovo-analitychne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Accounting and Analytical Support of Economic Security of the Enterprise]. Kyiv: Lira-K, 560 p.

Переглядів статті: 226
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Євсєєва, О., Підопригора, І., & Ковальова, Д. (2022). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ОСНОВІ ДАНИХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (181), 207-212. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-37
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають