ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • В.І. Славінський Національний авіаційний університет
  • О.С. Гурин Національний авіаційний університет
Ключові слова: фінансова звітність, доходи, витрати, фінансові результати, фінансовий стан, фінансові показники

Анотація

Фінансову звітність підприємства можна визначити як структуроване подання інформації про фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів у формі: активів; пасивів (кредиторська заборгованість); власного капіталу; доходів; витрат; грошових надходжень та чистих грошових потоків. На основі цієї інформації можна проаналізувати доходи та витрати, фінансові показники, фінансовий стан, грошові потоки та ефективність діяльності підприємства в цілому. Ефективність операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Для дефініції фінансового результату діяльності підприємства за звітний період слід порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. Для дефініції фінансового результату діяльності підприємства за звітний період варто дотримуватись правил визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Посилання

Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник. Дніпропетровськ. ТОВ «Баланс Клуб». 2014. 768 с.

Кужельний М.В. Левицька С.О. Організація обліку. Національний університет водних ресурсів та навколишнього середовища. 2010. Рівне. Україна. 352 с.

Людвенко Д.В. Система бухгалтерського обліку в Україні. Облік. Податки. Бізнес. 2009. № 42. С. 36. URL: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_2/32.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Маслак А. Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку в контексті облікової політики. Збірка доповідей на Національних конференціях «Формування облікової політики в Україні». 2012. Тернопіль. Україна. С. 146—148. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/271(дата звернення: 15.09.2022).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). Подання фінансової звітності. Документ 929_013 від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text (дата звернення: 10.09.2022).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18). Дохід. Документ 929_025 від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text (дата звернення: 10.09.2022).

Отенко І. П., Азаренков Г. Ф., Іващенко Г. А. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Харків. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2015. 156 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Otenko_Iryna/Finansovyi_analiz.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Парасій-Вергуненко І. Аналіз операційної діяльності підприємства: проблеми та перспективи подальших досліджень. Інститут бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. Київ. 2016. С. 107-115. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17957/1/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Самотоєнкова О. В. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перпективи. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». Одеса. 2019. 9 с. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/48.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Сопко В.В. Облік в управлінні бізнесом. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Національний економічний університет. 2016. Київ. Україна. 526 с.

Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник. Київ. нац. екон. ун-т. Київ : КНЕУ. 2014. 411 с.

Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. ДП «Видавничий дім «Персонал». Київ. 2011. 422 с. URL: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/fin_diyal_syb_gosp.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Golova S.F. (2014) Bukhhalterskyi oblik ta finansova zvitnist v Ukraini: navchalno-praktychnyi posibnyk [Accounting and financial reporting in Ukraine: educational and practical manual]. Dnipropetrovsk. Balance Club LLC, p. 768

Kuzhelniy, M.V. and Levytska, S.O. (2010) Organizatsia obliku. [Accounting organization]. National University of Water and Environment. Rivnе. р. 352. (in Ukrainian)

Lyudvenko, D.L. (2009) Sistema upravlinskogo obliku v Ukraini [The system of management accounting in Ukraine]. Oblik. Podatki. Biznes [Accounting, taxes, business], vol. 42, p. 36. Available at: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_2/32.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Maslak, A. (2012) Napryamki vdoskonalennya buhgalterskogo obliku v konteksti oblikovoyi politiki [Areas of improvement of accounting in a context of accounting policies]. Zbirka dopovidej na Natsionalnij konferentsii «Formuvannia oblikovoi politiki v Ukraini» [Collection of additions to the national context «Formation of accounting policy in Ukraine»]. Ternopil. Ukraine. pр. 146—148. Available at: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyatavseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/271 (дата звернення: 15.09.2022).

International Accounting Standard 1 (IAS 1). Submission of financial statements. Document 929_013 dated 01.01.2012. (2012). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text (дата звернення: 10.09.2022).

International Accounting Standard 18 (IAS 18). Income. Document 929_025 dated 01.01.2012. (2012). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text (дата звернення: 10.09.2022).

Otenko I. P., Azarenkov G. F., Ivashchenko G. A. (2015) Finansoviy analiz [Financial analysis]. Tutorial. Kharkiv. HNEU named after S. Kuznetsa. p. 156. Available at: https://shron1.chtyvo.org.ua/Otenko_Iryna/Finansovyi_analiz.pdf (дата звернення: 20.09.2022)

Parasiy-Vergunenko I. (2016) Analiz operatsiynoyi diyalnosti pidpriemstva: problemi ta perspektivi podalshih doslidzhen [Analysis of the operational activity of the enterprise: problems and prospects for further research]. Institute of accounting, control and analysis in the conditions of globalization. International scientific journal. Kyiv. pp. 107-115. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17957/1/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Samotoenkova O. V. (2019) Investitsiyna diyalnist v Ukraini: tendentsii ta perspektivi [Investment activity in Ukraine: trends and perspectives]. Electronic scientific publication «Efficient Economy». Odesa. p. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/48.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Sopko, V.V. (2016) Oblik v upravlinni biznesom. [Oblik v upravlinni biznesom]. Kyiv National Economic University. Kyiv. р. 526. (in Ukrainian)

Sopko V. V. (2014) Organizatsia buhgalterskogo obliku, ekonomichnogo kontrolyu ta analizu: navchalniy posibnik [Organization of accounting, economic control and analysis: textbook]. Kyiv. national economy Univ. Kyiv: KNEU. 2014. р. 411. (in Ukrainian)

Filina G.I. (2011) Finansova diyalnist sub'ektiv gospodaryuvannya [Financial activity of economic entities]. Tutorial. SE "Personal Publishing House". Kyiv. p. 422. Available at: https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/fin_diyal_syb_gosp.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Славінський, В., & Гурин, О. (2022). ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (181), 202-206. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-36
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ