СЕГМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: облікова політика, сегменти, бухгалтерський облік, управлінський облік, інформація, сегментна звітність, ціноутворення

Анотація

У статті зазначено, що з метою оптимізації співвідношення ризиків і прибутковості господарюючі суб'єкти можуть розгортати господарську діяльність в різних географічних областях і сферах господарювання, виробляти різні види продукції та послуг і таким чином диверсифікувати свій бізнес. Краще оцінити рентабельність і ризикованість такого бізнесу дозволяє сегментована звітність. Доведено, що вимоги до відображення в обліковій політиці інформації про сегменти мають відношення лише до певної групи підприємств, які повинні виділити відповідні сегменти за їх наявності та включити до наказу про облікову політику інформацію про сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента та засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Обґрунтовано необхідність додаткового коригування даних бухгалтерського обліку за операціями відображення доходів від передання товарів, робіт, послуг між сегментами.

Посилання

Grinko, A., Havrylenko, N., Kostash, T., Fed’kovych, Y., Plekan, M., Breus, S. (2020). Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy [Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy]. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 24, no. 5, pp. 1–7.

Кулініч Т., Shepel I., Havrylenko N. Розвиток управлінського обліку на основі ризик-орієнтованого підходу. Економічний аналіз. 2021, т. 31, № 1. 17–24 с.

Гавриленко Н. В. Впровадження системи контролінгу для підвищення

ефективності управління морськими портами. Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". Миколаїв : НУК, 2021. – С. 435–437. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4687.

Гавриленко Н. В., Грищенко О. В. Проблеми застосування методів

визначення справедливої вартості активів і зобов'язань. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці., 2017. -№3 (57). С.168-173.

Гавриленко Н. В., Чернецька Я. С. Концепція обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарюванн. Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. "Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів". Хмельницький: ХНУ, 2021. С. 108–111. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4682.

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.

Бойчук Т. Формування облікової політики підприємства: мета, побудова та сфера застосування. Економічний аналіз., 2010. Вип. 6., С.36-38.

Приймак С.В., Жук А.Б. Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства. Молодий вчений. № 6 (56)., 2018. С.836-838. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/192.pdf.

Nestorenko, T., Ostenda, A. (2019). Public Internal Audit: International Scope. Journal of Modern Economic Research, 1(4), 33-43. URL: https://cutt.ly/UQEg89m.

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В., Козіцька Н.О. Розвиток методики

аудиту облікової політики для управлінських цілей. Інфраструктура ринку, 2021. № 62., С. 166–170.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 «Фінансова звітність за сегментами», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412. URL: https://zakon.help/law/412/.

Endorsement of IFRS 8 «Operating Segments». Analysis of Potential Effects – Report. – Brussels: European Commission, 3 September 2007, p. 15.

Grinko, A., Havrylenko, N., Kostash, T., Fed’kovych, Y., Plekan, M., Breus, S. (2020). Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy [Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy]. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 24, no. 5, pp. 1–7.

Kulinich T., Shepel' I., Havrylenko N. (2021) Rozvytok upravlins'koho obliku na osnovi ryzyk-oriyentovanoho pidkhodu [Development of management accounting based on risk-oriented approach]. Ekonomichnyy analiz, vol. 31, no. 1, pp. 17– 24. [In Ukrainian]

Havrylenko N. V. (2021)Vprovadzhennia systemy kontrolinhu dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia morskymy portamy [Implementation of the control system to increase the efficiency of sea port management] Materialy XII mizhnar. nauk.-tekhn. konf. "Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi". Mykolaiv: NUK, pp. 435–437. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4687. (in Ukrainian).

Havrylenko N. V., Hryshchenko O. V. (2017) Problemy zastosuvannia metodiv vyznachennia spravedlyvoi vartosti aktyviv i zoboviazan [Problems of applying methods of determining the fair value of assets and liabilities]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (57), pp.168-173.

Havrylenko N. V., Chernetska Ya. S.(2021) Kontseptsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia[The concept of accounting and analytical support of economic security of economic entities] Materialy VI mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Instrumenty rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky ta natsionalnoi bezpeky v umovakh suchasnykh hlobalnykh vyklykiv". – Khmelnytskyi : KhNU, pp. 108–111. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4682. (in Ukrainian).

Kulyk V.A. (2014) Oblikova polityka pidpryiemstva: nabutyi dosvid ta perspektyvy rozvytku : monohrafiia. [Accounting policy of the enterprise: gained experience and prospects of development: monograph]. Poltava : RVV PUET, 373 p. (in Ukrainian).

Boichuk T. (2010) Formuvannia oblikovoi polityky pidpryiemstva: meta, pobudova ta sfera zastosuvannia.[Formation of accounting policy of the enterprise: purpose, construction and scope]. Ekonomichnyi analiz, vol. 6., pp.36-38. (in Ukrainian).

Pryimak S.V., Zhuk A.B. (2018) Udoskonalennia metodyky audytu oblikovoi polityky pidpryiemstva [Improving the methodology of auditing the accounting policy of the enterprise]. Molodyi vchenyi, vol. 6 (56)., pp. 836-838. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/192.pdf. (in Ukrainian).

Nestorenko, T., Ostenda, A. (2019). Public Internal Audit: International Scope. Journal of Modern Economic Research, 1(4), 33-43. Available at: https://cutt.ly/UQEg89m.

Havrylenko N.V., Hryshchenko O.V., Kozitska N.O. (2021) Rozvytok metodyky audytu oblikovoi polityky dlia upravlinskykh tsilei [Development of the methodology accounting policy audit for management purposes]. Infrastruktura rynku, vol. № 62., pp. 166–170.

Polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku № 29 «Finansova zvitnistj za seghmentamy», zatv. Nakazom Ministerstva finansiv Ukrajiny vid 19.05.2005 № 412 [Regulation (standard) of accounting No. 29 "Financial reporting by segments", approved. By order of the Ministry of Finance of Ukraine dated May 19, 2005 No. 412]. Available at: https://zakon.help/law/412/.

Endorsement of IFRS 8 «Operating Segments». Analysis of Potential Effects –Report. Brussels: European Commission, 3 September 2007, p. 15.

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Гавриленко, Н. (2022). СЕГМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ. Економічний простір, (181), 197-201. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-35
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ