ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОТІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: боргова безпека, бюджетна безпека, криза, загрози, війна

Анотація

Стаття спрямована на дослідження боргової стійкості держави, оцінки її стану та розробки шляхів покращення у сучасних умовах, що характеризуються значним рівнем невизначеності та ризику. У дослідження наголошено, що боргова стійкість держави більшою мірою залежить від рівня її боргової та бюджетної безпеки. Обґрунтовано доцільність використання методики розрахунку показників боргової та бюджетної безпеки, що передбачає розрахунок окремих індикаторів та інтегрального показника безпеки. Здійснено оцінку стану бюджетної безпеки держави та боргової безпеки держави. Зроблено відповідні висновки та виокремлено основні загрози для бюджетної та боргової безпеки держави. На основі результатів аналізу розроблено пропозиції щодо зміцнення боргової та бюджетної безпеки держави, що сприятиме забезпеченню її боргової стійкості у сучасних умовах, що характеризуються значним рівнем невизначеності та ризику.

Посилання

Ericsson, N. R. How biased are U.S. government forecasts of the federal debt? International Journal of Forecasting. 2017 33(2), 543– 559. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2016.09.001

Hobela, V. (2020) Economy offshoring in the national economic security. Scientific Horizons, 23(12), 109 – 120. https://doi.org/10.48077/scihor.23(12).2020.109-120

Hobela, V., Podra, O., Batyuk, B., Levkiv, H., & Hynda, O. (2022). The Ukrainian economy offshoring: estimation of factors’ impact and developing measures to combat. Business: Theory and Practice, 23(2), 347–356. https://doi.org/10.3846/btp.2022.14509

Joy, J., & Panda, P. K. (2020). An empirical analysis of sustainability of public debt among BRICS nations. Journal of Public Affairs, e2170. doi:10.1002/pa.2170

Гобела В. В., Мельник С. І. Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2021. Том 8, № 2. С. 9-16. https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(2).2021.9-16

Єфименко Т. І. Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки. Економіка України. 2018. № 11-12. С. 28–46.

Карапетян О. М., Андрєєва К. О. Дотримання фінансової безпеки держави в умовах асиметричності структури державного боргу та фінансових ризиків. Ефективна економіка. 2019. № 2. С. 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.2.44

Котіна Г., Степура М., Кондро П. Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи. Схід. 2017 3. С. 10-15.

Кулінська А.В. Бюджетна безпека як умова досягнення національних соціально-економічних інтересів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. 4. С. 29– 34.

Мелих О. Ю. Державний кредит і сучасний стан державного боргу України. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7509 (дата звернення: 10.2022)

Міністерство фінансів України – веб-сайт. URL: http://minfin.gov.ua

Ericsson, N. R. (2017) How biased are U.S. government forecasts of the federal debt? International Journal of Forecasting, vol. 33(2), pp. 543– 559. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2016.09.001

Hobela, V. (2020) Economy offshoring in the national economic security. Scientific Horizons, vol. 23(12), pp. 109–120. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.23(12).2020.109-120

Hobela, V., Podra, O., Batyuk, B., Levkiv, H., & Hynda, O. (2022). The Ukrainian economy offshoring: estimation of factors’ impact and developing measures to combat. Business: Theory and Practice, vol. 23(2), pp. 347–356. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.14509

Joy, J., & Panda, P. K. (2020). An empirical analysis of sustainability of public debt among BRICS nations. Journal of Public Affairs, e2170. DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2170

Hobela V., Melnyk S. (2021). Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract [Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika», 8, no. 2, p. 9-16. DOI: https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(2).2021.9-16

Yefymenko T. I. (2018). State finance management system of Ukraine: problems of economic security. [Systema upravlinnia derzhavnymy finansamy Ukrainy: problemy ekonomichnoi bezpeky]. Ekonomika Ukrainy, no. 11-12, p. 28–46.

Karapetian O. M., Andrieieva K. O. (2019). Compliance with the financial security of the state in conditions of asymmetric structure of the state debt and financial risks. [Dotrymannia finansovoi bezpeky derzhavy v umovakh asymetrychnosti struktury derzhavnoho borhu ta finansovykh ryzykiv]. Efektyvna ekonomika, no. 2, p. 6.

Kotina H., Stepura M., Kondro P. (2017). Debt security of Ukraine: assessment, risks and prospects. [Borhova bezpeka Ukrainy: otsinka, ryzyky ta perspektyvy]. Skhid, no. 3. p. 10-15.

Kulinska A.V. (2016). Budget security as a condition for achieving national socio-economic interests. [Biudzhetna bezpeka yak umova dosiahnennia natsionalnykh sotsialno-ekonomichnykh interesiv]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 4. p. 29– 34.

Melykh O. Yu. (2019). State credit and the current state of the state debt of Ukraine. [Derzhavnyi kredyt i suchasnyi stan derzhavnoho borhu Ukrainy]. Efficient economy, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7509

Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: http://minfin.gov.ua

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Гобела, В., Леськів, Г., & Фляк, В. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОТІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ . Економічний простір, (181), 192-196. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-34
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ