ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Л.О. Петик Львівський національний університет імені Івана Франка
  • В.А. Фелісєєв Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: ділова активність, підприємство, активи, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, оборотність, ефективність діяльності

Анотація

В сучасних умовах ефективне функціонування підприємств є важливим фактором забезпечення національної економіки. Тому оцінка ділової активності та пошук методів її забезпечення є актуальною для дослідження. Наведено основні трактування поняття «ділова активність», її основні кількісні та якісні характеристики. Визначено вплив ділової активності на функціональність підприємств, основні зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на рівень ділової активності. Розглянуто сутність «золотого правила економіки», його вплив на рівень ділової активності підприємства. Досліджено методологічні аспекти аналізу ділової активності, проведено аналіз рівня ділової активності промислових підприємств України за 2016-2020 роки, використовуючи коефіцієнти оборотності активів. Визначено основні проблеми, які можуть спричинювати зниження рівня ділової активності. Виявлено, що основною проблемою забезпечення ділової активності є військові дії в результаті українсько-російської війни, досліджено вплив чинника на функціональність підприємств. Визначені основні шляхи забезпечення ділової активності підприємства в сучасних умовах на основі опитувань підприємців та плану економічного відновлення України, запропонованого Міністерством економіки.

Посилання

Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник (2-ге видання, змінене і доповнене). Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.

Приймак С. В. Ділова активність як фактор зростання економічного потенціалу підприємства. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання): Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 121-125.

Ткаченко Є.Ю., Зінченко В.В. Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. 2020. С.272-275.

Ніка Х.В, Петренко О.П. Оцінка ділової активності підприємства. The 4th International scientific and practical conference «Modern research in world science» (July 10-12, 2022) Львів, 2022. С.954-958.

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» за 2020 рік. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.10.2022).

Індекс очікувань ділової активності підприємств: веб-сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/open-data/api-dev (дата звернення: 21.10.2022).

Майбутнє українських компаній після війни: Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua/ (дата звернення: 21.10.2022).

План економічного відновлення України. Інформаційне управління офіційного вебпорталу парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/222325.html (дата звернення: 21.10.2022).

Tiutiunnyk Yu. M., Dorohan-Pysarenko L. O., Tiutiunnyk S. V. (2020) Finansovyi analiz: navchalnyi posibnyk (2-he vydannia, zminene i dopovnene). [Financial Analysis: A Study Guide (2nd Edition, Revised)] Poltava: Vydavnytstvo PP «Astraia» (in Ukrainian).

Pryimak S. V. (2018) Dilova aktyvnist yak faktor zrostannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva. [Business activity as a factor in the growth of the economic potential of the enterprise] Zbirnyk tez zvitnoi naukovoi konferentsii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka za 2017 rik (elektronne vydannia). Lviv, LNU im. I. Franka, 2018. pp. 121-125. (in Ukrainian)

Tkachenko Ye.Iu., Zinchenko V.V. (2020) Poniattia dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva ta napriamy yii pidvyshchennia. [Concept of business activity of the enterprise and directions of its improvement] Proceedings of the Bioekonomika yak kliuchovyi faktor rozvytku vyrobnytstva ta ekolohizatsii promyslovoho rehionu : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (26-27 November 2020 roku, m. Zaporizhzhia). Zaporizhzhia : Nauk. red. N.H. Metelenko. pp.272-275. (in Ukrainian)

Nika Kh.V, Petrenko O.P. (2022) Otsinka dilovoi aktyvnosti pidpryiemstva. [Assessment of business activity of the enterprise] The 4th International scientific and practical conference «Modern research in world science» (July 10-12, 2022) Lviv. pp.954-958.

Statystychnyi zbirnyk «Diialnist subiektiv hospodariuvannia» za 2020 rik. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Statistical collection "Activity of business entities" for 2020. State Statistics Service of Ukraine] Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed October 21, 2022).

Indeks ochikuvan dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv: veb-sait Natsionalnoho banku Ukrainy. [Index of expectations of business activity of enterprises: website of the National Bank of Ukraine.] Available at: https://bank.gov.ua/ua/open-data/api-dev (accessed October 21, 2022).

Maibutnie ukrainskykh kompanii pislia viiny: Yevropeiska Biznes Asotsiatsiia. [The future of Ukrainian companies after the war: European Business Association] Available at: https://eba.com.ua/ (accessed October 21, 2022).

Plan ekonomichnoho vidnovlennia Ukrainy. Informatsiine upravlinnia ofitsiinoho vebportalu parlamentu Ukrainy. [Plan of economic recovery of Ukraine. Information management of the official web portal of the Parliament of Ukraine] Available at: https://www.rada.gov.ua/news/razom/222325.html (accessed October 21, 2022).

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Петик, Л., & Фелісєєв, В. (2022). ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економічний простір, (181), 188-191. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-33
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ