ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Ключові слова: стійкий розвиток регіону, економічна безпека регіональної економіки, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність регіональної економіки, показники безпеки

Анотація

Подана стаття присвячена аналізу місця та ролі цих процесів у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіону. Інноваційна безпека регіону є одним із найважливіших елементів економічної безпеки. Особливої ваги питання інноваційної безпеки набувають у зв'язку з тим, що в даний час інноваційні технології та процеси їх впровадження мають критично важливе значення для покращення якості життя, розширення можливостей розвитку та забезпечення національної безпеки всіх без винятку держав. У більшості економічно розвинених країн вже тривалий час ведуться дослідження, присвячені проблемам національної та економічної безпеки. Причому інноваційна складова у цих дослідженнях розглядається як складова частина економічної чи науково-технічної (науково-технологічної) безпеки. Успішна інноваційна діяльність неможлива без системи ефективного державного регулювання, до якої входить створення законодавчої бази, вибір пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, фінансова підтримка, створення відповідної інфраструктури. Вплив інновацій реалізується через досягнення цілей забезпечення безпеки країни серед яких – динамічний та прогресивний розвиток економіки. Державна інноваційна політика має забезпечувати трансферт технологічних інновацій до процесу становлення системи ринкових факторів виробництва. Встановлено, що економічна безпека регіону залежить від його здатності сприймати інновації, при цьому інституційні фактори значно впливають на темпи розвитку.

Посилання

Кириченко О. А. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 1. С.54–59.

Ткач В. О. Економічна безпека регіону як складова економічної безпеки держави. Бізнес-навігатор. 2011. № 3. С. 22–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2011_3_6 (дата звернення: 15.05.2022).

Ткачук В. О. Економічна безпека в умовах ринкових трансформації. Європейський вектор економічного розвитку. 2011. №1. С. 228–234.

Жаліло Я. А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Київ : Сатсанга, 2001. 224 с.

Кисла Т. М. Сучасний стан організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22(2). С. 117–122. URL: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/20.pdf (дата звернення: 15.05.2022).

Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. Київ : НІСД, 2012. 368 с.

Давиденко С. В., Єгорова О. О., Приходько В. П. Економіка та економічна безпека держави. Теорія і практика / ред.-упоряд.: Приходько В. П., Єгорова О.О. Ужгород : РІК-У, 2017. 383 с.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.

Kyrychenko O. A. (2010) Orhanizatsiinopravove zabezpechennia funktsionuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky Ukrainyт [Organizational legal support for the functioning of the economic security system of Ukraine]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 1, pp. 54–59.

Tkach V. O. (2011) Ekonomichna bezpeka rehionu yak skladova ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Economic security of the region as a component of the economic security of the state]. Biznes-navihator, no. 3, pp. 22–28. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2011_3_6 (accessed 15 May 2022).

Tkachuk V. O. (2011) Ekonomichna bezpeka v umovakh rynkovykh transformatsii [Economic security in conditions of market transformation]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, no. 1, pp. 228–234.

Zhalilo Ya. A. (2001) Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v konteksti dosvidu svitovoi spilnoty [National security strategy of Ukraine in the context of the experience of the world community]. Kyiv: Satsanha. (in Ukrainian)

Kysla T. M. (2012) Suchasnyi stan orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky rehionu [The current state of the organizational and economic mechanism of ensuring the economic security of the region]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 22(2), pp. 117–122. Available at: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/20.pdf (accessed 15 May 2022).

Sukhorukov A. I., Kharazishvili Yu. M. (2012) Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine]. Kyiv: NISD. (in Ukrainian)

Davydenko S. V., Yehorova O. O., Prykhodko V. P. (2017) Ekonomika ta ekonomichna bezpeka derzhavy. Teoriia i praktyka [Economy and economic security of the state. Theory and practice] (eds. Prykhodko V. P., Yehorova O. O.). Uzhhorod: RIK-U. (in Ukrainian)

Vasyltsiv T. H. (2008) Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia [Economic security of Ukrainian entrepreneurship: strategy and strengthening mechanisms]. Lviv: Aral. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Неустроєв, Ю. (2022). ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ. Економічний простір, (181), 172-176. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-30
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА