МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • К.М. Кудак Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України https://orcid.org/0000-0002-5886-7139
  • В.С. Стойка Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України https://orcid.org/0000-0002-6356-890X
Ключові слова: партнерство, спроможність, об’єднані територіяльні громади (ОТГ), влада, бізнес

Анотація

У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання партнерської спроможності територіальних громад в умовах децентралізації. Вихідною базою розроблених методичних підходів є детермінанти, одержані на основі аналізу результатів структурованих інтерв’ю із головами об’єднаних територіальних громад Закарпатської області (ОТГ) та коефіціентів експертних оцінок партнерської спроможності. Аналіз партнерської спроможності запропоновано здійснювати у розрізі трьох блоків, зокрема «ОТГ-громадський сектор», «ОТГ-бізнес» та «ОТГ-влада». Враховуючи найбільшу кількість вихідної бази для аналізу партнерської спроможності саме у блоці «ОТГ-громадський сектор» (виходячи з результатів структурованих інтерв’ю), методика оцінки запропонована на основі аналізу даної складової партнерської спроможності. Запропоновано градацію ОТГ за рівнем партнерської спроможності на три групи, зокрема, громади з низьким, середнім та високим рівнем спроможності.

Посилання

Басюк Т.П., Безпалько О.В., Братусь I.В. Організація партнерства у місцевих громадах: Метод, рек. дня практиків соціальної сфери. За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. Київ: Наук, світ, 2006. 43 с.

Пітюлич М.М., Кудак К.М. Сучасні концепції місцевого розвитку в контексті партнерської співпраці у громадах. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-95.

Чубарь О.Г., Траньович Ю.П. Громада, спроможна до партнерства: сутність і критерії ідентифікаціі. Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. C.1170-1171. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/34028/1/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION%20%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-14-16.01.2021.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 34). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text

Мікловда В.П., Машіко К.С., Сембер С.В. Аналітичнйи звіт ЗРЦ СЕіГД НАН України «Партнерські підходи до розвитку громад поліетнічного прикордонного регіону», Ужгород. 2021. 189с.

Basiuk T., Bezpalko O.V., Bratus I.V. (2006). Organization of partnership in local communities: methodical recommendation for the practitioners of social sphere [Orhanizatsiia partnerstva u mistsevykh hromadakh: metod. rek. dlia praktykiv sotsialnoi sfery]. Kyiv, Nauk.svit, 43 p.

Pityulych M., Kudak K. (2021). Modern concepts of local development in the context of partnership cooperation in communities [Suchasni kontseptsii mistsevoho rozvytku v konteksti partnerskoi spivpratsi u hromadakh] Ekonomika ta suspilstvoб no. 32. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-95.

Chubar O., Tranovych Yu. (2021). Hromada, spromozhna do partnerstva: sutnist i kryteriï identyfikatsii [The community that is capable for partnership: the essence and criteria of identification]. Cognum Publishing House, London, United Kingdom. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/34028/1/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION%20%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD-14-16.01.2021.pdf

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 kvitnia 2015 r. № 214 (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 sichnia 2020 r. №34) [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 8, 2015 . №214 (as amended by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 24, 2020 № 34)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text

Miklovda, V. (2021). Analitychniy zvit ZRTs SEiHD NAN Ukrainy «Partnerski pidkhody do rozvytku hromad polietnichnoho prykordonnoho rehionu» [Analytical report of ZRC SEiGD of the National Academy of Sciences of Ukraine "Partnership approaches to the development of communities in the multi-ethnic border region"]. Uzzhorod, 189p.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Кудак, К., & Стойка, В. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економічний простір, (181), 168-171. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-29
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА