МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: сталий економічний розвиток, моделювання, декомпозиційний аналіз, витрати ресурсів, операційна діяльність, підприємства, готельно-ресторанний бізнес

Анотація

У сучасних умовах кризових явищ виникає необхідність переходу на стійке функціонування підприємств. Ефективність і стійкість їх діяльності забезпечується шляхом формування структур, в яких кожен елемент виконує певні функції й завдання щодо досягнення поставлених цілей. Забезпечення цільових результатів потребує проведення аналізу та оцінки елементів системи, встановлення необхідних параметрів, структурування їх у заданому напрямку розвитку за сформованою методологією. У статті за допомогою декомпозиційного аналізу визначено окремі бізнес-процеси і види діяльності, що мають різні функціональні характеристики і спрямовані на забезпечення загального результату, здійснено оцінювання і прогнозування особливостей компонентного (диференційованого) й інтегрованого взаємовпливу елементів та процесів на проміжні й кінцеві результати операційної діяльності. За результатами аналізу створено декомпозиційну модель сталого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанної сфери, використання якої дозволяє оцінити поетапну дію окремих економічних факторів та їх сукупності на зниження витрат ресурсів, прогресивний розвиток їх потенціалу на основі певних видів капітальних вкладень.

Посилання

Данько Ю.І., Лагодієнко Н.В., Турленко Н.В. Інвестиційний механізм забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва. Актуальні проблеми інноваційної економіки, 2020. № 1. С. 52 – 59.

Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки: монографія. Київ : ІАЕ УААН, 2006. 670 с.

Ансофф И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ.; под ред. Л.И. Евенко. М. : Экономика, 1989. 519 с.

Акофф Р. Планування майбутнього корпорації : пер. з англ. під ред. В.И. Данілова-Данільяна. М. : Прогрес, 1985. 328 с.

Василенко В.О. Креативне управління розвитком соціально-економічних систем : монографія. К. : «Освіта України». 2010. 772 с.

Макаренко П.М., Балахнічова Л.М. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємств АПК : монографія. Херсон : МУБіП, 2006. 163 с.

Зиновьев Ф.В. Концептуальный подход к исследованию процессов трансформации экономики. Экономика и управление, 2012. № 2-3. С. 3-6.

Закон України «Про інвестиційну діяльність». № 1560-XII. 18.09.1991 р. Відомості Верховної Ради України, 2009, № 19. 257 с.

Юдіна О.І. Формування механізму сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанного господарства. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Економіка, 2019. Т. XX. Вип. 311. С. 200 – 210.

Макаренко П.М., Юдіна О.І. Формування механізму реалізації стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства сфери послуг Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки, 2020. № 2(34). С. 115-122.

Danko Yu.I., Lagodienko N.V., Turlenko N.V. (2020) Investytsiynyy mekhanizm zabezpechennya staloho rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva. [Investment mechanism for ensuring sustainable development of agricultural production]. Actual problems of innovative economy,. no. 1, pp. 52 – 59.

Makarenko P.M. (2006) Modeli ahrarnoyi ekonomiky: monohrafiya. [Models of agrarian economy: monograph]. Kyiv: IAE UAAS. (in Ukrainian)

Ansoff I. (1989) Strategicheskoye upravleniye: sokr. per. s angl.; pod red. L.I. Yevenko. [Strategic management: abbr. trans. with English; under the editorship L.I. Evenko]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Akoff R. (1985) Planuvannya maybutnʹoho korporatsiyi: per. z anhl. pid red. V.Y. Danilova-Danilʹyana. [Planning the future of the corporation: trans. from English under the editorship V.I. Danilov-Daniliana]. Moscow: Progress. (in Russian)

Vasylenko V.O. (2010) Kreatyvne upravlinnya rozvytkom sotsialʹno-ekonomichnykh system: monohrafiya. [Creative management of the development of socio-economic systems: monograph]. Kyiv: Education of Ukraine. (in Ukrainian)

Makarenko P.M., Balakhnicheva L.M. (2006) Finansovo-kredytne zabezpechennya rozvytku pidpryyemstv APK : monohrafiya. [Financial and credit support for the development of agribusiness enterprises: monograph]. Kherson: MUBiP. (in Ukrainian)

Zinoviev F.V. (2012) Kontseptual'nyy podkhod k issledovaniyu protsessov transformatsii ekonomiki. [A conceptual approach to the study of economic transformation processes]. Economy and management, no. 2-3, pp. 3-6.

The Law of Ukraine "On investment activities" no.1560-XII. (2009) Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, no. 19.

Yudina O.I. (2019) Formuvannya mekhanizmu staloho ekonomichnoho rozvytku pidpryyemstva hotelʹno-restorannoho hospodarstva. [Formation of the mechanism of sustainable economic development of the hotel and restaurant industry]. Collection of scientific works of the Donetsk State University of Management. Series: Economy, vol. XX, no. 311, pp. 200-210.

Makarenko P.M., Yudina O.I. (2020) Formuvannya mekhanizmu realizatsiyi stratehiyi upravlinnya stalym ekonomichnym rozvytkom pidpryyemstva sfery posluh. [Formation of the mechanism for the implementation of the management strategy of sustainable economic development of enterprises in the service sector]. International scientific journal "Internauka". Series: Economic Sciences, no. 2(34), pp. 115-122.

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 334
Опубліковано
2022-06-27
Як цитувати
Юдіна, О. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ. Економічний простір, (181), 162-167. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-28
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ