ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ З УРАХУАННЯМ УМОВ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • І.Є. Семенча Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-8736-3992
  • С.О. Гордієнко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: бізнес-стратегія, воєнна економіка, етапи формування, економічний аналіз, зовнішнє середовище, особливості, машинобудування, розвиток

Анотація

В статті досліджується, як зміни, що спричинені війною в Україні 2022 р., вплинули на формування стратегій розвитку бізнесу. Запропоновано метод звужування фокусу при побудові аналізу: економічний аналіз основних показників загального стану економіки країни, показників, що характеризують зміни окремої галузі. Визначено, що в стані воєнної економіки відбулася часткова релокація бізнесу, масовий рух трудових ресурсів, руйнування на окупованих територіях. Встановлено, що найбільш постраждалим став мікро- та малий бізнес, стійкість показали промислові підприємства. Проведено аналіз галузі машинобудування, адже вона охоплює великі промислові підприємства, є однією з капіталоутворюючих для стратегічного розвитку на найближчий період. Запропоновано коригувати стратегії в бік активного типу концентрованого зростання для підприємств, що працюють на значну потужність, або антикризову стратегію чи стратегію стабілізації для тих, які зазнали значних або руйнівних втрат різного характеру. При цьому рекомендовано займатись постійним моніторингом власних та макроекономічних ризиків, також постійним аналізом всіх ресурсів підприємства.

Посилання

Баланович А.М. Теоретико-методичні засади формування стратегій розвитку підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 8. Ч. 2. С.

Брінь П.В., Голтвянська Ю.В. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Підприємництво та інновації. 2021. Вип. 21. С. 31–33.

Василига С.М. Особливості формування стратегій розвитку для малих підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 975. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7611 (дата звернення: 16.10.2022).

Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 346–348.

Гура О.Л., Бобівський В.А. Стратегія розвитку підприємств України. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 175–181.

Діденко Є.О., Нянчур Б.С. Бізнес планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством. Економічна наука. 2016. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2016/19.pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Жихарєва В.В., Савельєва Т.М. Формування стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 423–427.

Жуков В.В. Сутність та особливості формування процесу бізнес-планування. Причорноморські економічні студії. 2018. № 26 С. 149–153.

Кушнір Н.Б., Войтович Д.С. Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954 (дата звернення: 15.10.2022).

Коненко В.В., Соколов Д.В. Стратегічне планування функціонування та розвитку підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/76.pdf (дата звернення:16.10.2022).

Лазоренко Л.В. Роль стратегії в діяльності організації. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_1010_91164696.pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Мирошниченко Ю.В. Макроекономічна нестабільність та її наслідки для економіки України. Економічнй аналіз. 2016. № 1. С.83–88.

Мельник Т.О. Аналіз стратегій розвитку малого підприємництва в Україні. Економічна думка. 2015. № 1. С. 106–111.

Михайленко О.В., Годун В.О., Юхименко Є.Л. Розробка бізнес-плану підприємства. Економічні науки. 2021 № 6. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-43 (дата звернення: 16.10.2022).

Погребняк А.Ю. Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київ, 2016. 234 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/15402/1/Pogrebnyak_diss.pdf (дата звернення: 16.10.2022).

Падерін І.Д., Горященко Ю.Г., Новак Є.Е. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2(48). С. 163–167.

Рихліцький В.І. Бізнес в умовах війни: хто зазнав найбільших втрат та як відновлюються підприємства / Українська правда : офіційний веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/23/684549/ (дата звернення: 16.10.2022).

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Теоретичні аспекти формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (дата звернення: 15.10.2022).

Шастун С.В. Сутність та особливості стратегії розвитку підприємств. Науковий вісних Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 24. Ч. 1. С. 161–165.

Маслак О.О., Огерчук Ю.В., Маслак Т.О. Особливості вибору стратегії розвитку вітчизняних підприємств на основі аналізу стратегічних альтернатив. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 65–71.

Олійник Л.В., Кузнєцова А.П. Методологічні засади формування стратегії розвитку підприємства. Економіка і організація управління. 2018. № 3 (31). С. 118–126.

Кузяків О., Ангел Є., Гулік А., Федець І. Нове щомісячне опитування підприємств. Український бізнес під час війни. 2022. Вип. 4. URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2022/TFD/Звіт_митниця_№4.pdf (дата звернення: 15.10.2022).

Кузяків О., Ангел Є., Гулік А., Федець І. Нове щомісячне опитування підприємств. Український бізнес під час війни. 2022. Вип. 3. URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2022/TFD/Звіт_опитування_номер_3.pdf (дата звернення: 15.10.2022).

Державна підтримка бізнесу під час війни: що треба знати / EBA : веб-сайт. URL: https://eba.com.ua/derzhavna-pidtrymka-biznesu-pid-chas-vijny-shho-treba-znaty/ (дата звернення: 16.10.2022).

Фінансово-економічна політика України під час війни – 2022 / Соціальний рух : веб-сайт. URL: https://rev.org.ua/finansovo-ekonomichna-politika-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni/

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2136-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2139-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2139-20#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування: Закон України від 21 червня 2022 р. № 2325-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-20#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Постанова Верховної Ради України Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів: Закон України від 6 жовтня 2022 р. № 2424-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2637-20#Text (дата звернення: 22.10.2022).

Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України щодо особливостей справляння плати за користування нерухомим майном (його частиною) з метою забезпечення належного функціонування в умовах воєнного стану суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі та операторів поштового зв’язку: Закон України від 18 березня 2022р. № 7174 / Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39242 (дата звернення: 22.10.2022).

Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі»: Закон України від 16 грудня 2021 р. № 3739 / Верховна Рада України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/217930.html (дата звернення: 22.10.2022).

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України: Закон України від 31 травня 2022 р. № 2290-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2290-20#n19 (дата звернення: 22.10.2022).

Присяжна Л. Уряд запускає програму підтримки українського машинобудування / Дія Сіті : веб-сайт. URL: https://biz.ligazakon.net/news/212984_uryad-zapuska-programu-pdtrimki-ukranskogo-mashinobuduvannya. (дата звернення: 20.10.2022).

Balanovych A.M. (2019) Teoretyko-metodychni zasady formuvannja strateghij rozvytku pidpryjemstva [Theoretical and methodological principles of the formation of enterprise development strategies]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, vol. 8, no. 2, pp. 77–79. (in Ukrainian)

Brin P.V., Holtvianska Yu.V (2021) Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Enterprise development strategy: essence and classification]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 21, pp. 31–33. (in Ukrainian)

Vasylyha S.M. (2019) Osoblyvosti formuvannia stratehii rozvytku dlia malykh pidpryiemstv [Peculiarities of formation of development strategies for small enterprises]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no 975. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7611 (accessed 16 October 2022).

Hudz O.I. (2018) Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Enterprise development strategy: essence and classification]. Ekonomika i suspilstv, vol. 18, pp. 346–348. (in Ukrainian)

Hura O.L., Bobivskyi V.A. (2020) Stratehiia rozvytku pidpryiemstv Ukrainy [Strategy for the development of enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no. 5. pp. 175–181(in Ukrainian)

Didenko Ye.O., Nianchur B.S. (2016) Biznes planuvannia ta yoho rol u stratehichnomu upravlinni pidpryiemstvom [Business planning and its role in strategic enterprise management]. Ekonomichna nauka (electronic journal). Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2016/19.pdf (accessed 16 October 2022).

Zhykharieva V.V., Savelieva T.M. (2017) Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [Formation of the enterprise development strategy in conditions of uncertainty]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 9, pp. 423–427. (in Ukrainian)

Zhukov V.V. (2018) Sutnist ta osoblyvosti formuvannia protsesu biznes-planuvannia [The essence and peculiarities of the formation of the business planning process]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 26, pp. 149–153. (in Ukrainian)

Kushnir N.B., Voitovych D.S. (2016) Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia ta ekonomichnoi diahnostyky pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Peculiarities of anti-crisis management and economic diagnosis of the enterprise in modern conditions]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954 (accessed 15 October 2022).

Konenko V.V., Sokolov D.V. (2021) Stratehichne planuvannia funktsionuvannia ta rozvytku pidpryiemstv [Strategic planning of the functioning and development of enterprises]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2021/76.pdf (accessed 16 October 2022).

Lazorenko L.V. (2022) Rol stratehii v diialnosti orhanizatsii [The role of strategy in the activity of the organization]. Available at: https://dut.edu.ua/uploads/p_1010_91164696.pdf (accessed 16 October 2022).

Myroshnychenko Yu.V. (2016) Makroekonomichna nestabilnist ta yii naslidky dlia ekonomiky Ukrainy [Macroeconomic instability and its consequences for the economy of Ukraine]. Ekonomichni analiz, no. 1, pp. 83–88. (in Ukrainian)

Melnyk T.O. (2015) Analiz stratehii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Analysis of small business development strategies in Ukraine]. Ekonomichna dumka, no. 1, pp. 106–111. (in Ukrainian)

Mykhailenko O.V., Hodun V.O., Yukhymenko Ye.L. (2021) Rozrobka biznes-planu pidpryiemstva [Development of the business plan of the enterprise]. Ekonomichni nauky (electronic journal), no 6. Available at: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-43 (accessed 16 October 2022).

Pohrebniak A.Yu. (2016) Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia [Mechanism of anti-crisis management at machine-building enterprises] (PhD Thesis), Kyiv, 234 p. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/15402/1/Pogrebnyak_diss.pdf (accessed 16 October 2022).

Paderin I.D., Horiashchenko Yu.H., Novak Ye.E. (2017) Stratehichne upravlinnia na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu [Strategic management at small and medium-sized enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 2(48), pp. 163–167. (in Ukrainian)

Rykhlitskyi V.I. (2017) Biznes v umovakh viiny: khto zaznav naibilshykh vtrat ta yak vidnovliuiutsia pidpryiemstva [Business in the conditions of war: who suffered the greatest losses and how businesses recover]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/23/684549/ (accessed 16 October 2022).

Khalina V.Yu., Vasylieva T.S. (2019) Teoretychni aspekty formuvannia kliientooriientovanoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [Theoretical aspects of forming a client-oriented strategy for enterprise development]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (accessed 15 October 2022).

Shastun S.V. (2017) Sutnist ta osoblyvosti stratehii rozvytku pidpryiemstv [The essence and features of the enterprise development strategy]. Naukovyi visnykh Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 24, no. 1, pp. 161–165. (in Ukrainian)

Maslak O.O., Oherchuk Yu.V., Maslak T.O. (2021) Osoblyvosti vyboru stratehii rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv na osnovi analizu stratehichnykh alternatyv [Peculiarities of choosing a strategy for the development of domestic enterprises based on the analysis of strategic alternatives]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, no. 2(6), pp. 65–71. (in Ukrainian)

Oliinyk L.V., Kuznietsova A.P. (2018) Metodolohichni zasady formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva. [Methodological principles of formation of enterprise development strategy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no. 3(31), pp. 118–126. (in Ukrainian)

Kuziakiv O., Anhel Ye., Hulik A., Fedets I. (2022) Nove shchomisiachne opytuvannia pidpryiemstv [New monthly survey of enterprises]. Ukrainskyi biznes pid chas viiny (electronic journal), vol. 4. Available at: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2022/TFD/Звіт_митниця_№4.pdf (accessed 15 October 2022).

Кузяків О., Ангел Є., Гулік А., Федець І. (2022) Nove shchomisiachne opytuvannia pidpryiemstv [New monthly survey of enterprises]. Ukrainskyi biznes pid chas viiny (electronic journal), vol. 3. Available at: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2022/TFD/Звіт_опитування_номер_3.pdf (accessed 15 October 2022).

Derzhavna pidtrymka biznesu pid chas viiny: shcho treba znaty [State support for business during the war: what you need to know] Available at:

https://eba.com.ua/derzhavna-pidtrymka-biznesu-pid-chas-vijny-shho-treba-znaty/ (accessed 16 October 2022).

Finansovo-ekonomichna polityka Ukrainy pid chas viiny – 2022 [Financial and economic policy of Ukraine during the war – 2022]. Available at: https://rev.org.ua/finansovo-ekonomichna-politika-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni/ (accessed 16 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu [On the organization of labor relations under martial law]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (accessed 22 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaprovadzhennia dyferentsiiovanoi rentnoi platy za vydobuvannia hazu pryrodnoho [On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine regarding the introduction of differentiated rent payments for natural gas extraction]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2139-20#Text (accessed 22 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo perehliadu okremykh pilh z opodatkuvannia [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the revision of certain tax benefits]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-20#Text (accessed 22 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro utvorennia Tymchasovoi spetsialnoi komisii Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan zakhystu prav investoriv [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine On the establishment of the Temporary Special Commission of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Protection of Investors' Rights]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2637-20#Text (accessed 22 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Pro vnesennia zmin do Prykintsevykh ta perekhidnykh polozhen Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy shchodo osoblyvostei spravliannia platy za korystuvannia nerukhomym mainom (ioho chastynoiu) z metoiu zabezpechennia nalezhnoho funktsionuvannia v umovakh voiennoho stanu sub’iektiv hospodariuvannia rozdribnoi torhivli ta operatoriv poshtovoho zv’iazku [On making changes to the Final and Transitional Provisions of the Civil Code of Ukraine regarding the specifics of payment for the use of immovable property (part of it) in order to ensure the proper functioning of retail business entities and postal operators in martial law conditions]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39242 (accessed 22 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro publichni zakupivli» [On Amendments to the Law of Ukraine "On Public Procurement"]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/217930.html (accessed 22 October 2022).

Verkhovna Rada Ukrajiny (2022) Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy [On amendments to the Budget Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine]. Law of Ukraine. Kyiv. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/212984_uryad-zapuska-programu-pdtrimki-ukranskogo-mashinobuduvannya (accessed 22 October 2022).

Prysiazhna L. (2022) Uriad zapuskaie prohramu pidtrymky ukrainskoho mashynobuduvannia [The government is launching a program to support Ukrainian engineering]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/212984_uryad-zapuska-programu-pdtrimki-ukranskogo-mashinobuduvannya (accessed 20 October 2022).

Переглядів статті: 601
Завантажень PDF: 393
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Семенча, І., & Гордієнко, С. (2022). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ З УРАХУАННЯМ УМОВ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економічний простір, (181), 143-150. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-25
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ