КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Ключові слова: ризик, фактор, бізнес-структура, середовище господарювання, малі підприємства, рівень небезпеки

Анотація

Суб’єкти малого підприємництва беруть на себе весь ризик, пов’язаний з плануванням, виробництвом та реалізацією продукції широкого асортименту. Тому ризик стає невід’ємним супутником їх діяльності та обумовлює необхідність розробки і впровадження методів оцінки та прогнозування впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на результати виробничо-господарської діяльності підприємства з метою забезпечення ефективності його функціонування та подальшого розвитку. Проте неможливо дослідити вплив всіх чинників оскільки сучасні умови господарювання бізнес-структур характеризуються неповною визначеністю та нестабільністю, тому ризик стає невід’ємними супутником їх діяльності. Особливої актуальності набувають питання класифікації факторів ризику з метою визначення ступеню їх впливу на результати роботи компаній та розробки заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків.

Посилання

Писарчук О.В., Кайдаш О.В. Сучасні тенденції розвитку підприємницької діяльності харківського регіону. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 49. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/49_2020/20.pdf (дата звернення: 07.04.2022)

Таукешева Т.Д, Даудова Г.В., Прасол В.М. Механізми стимулювання розвитку підприємницької діяльності. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 4. URL: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_4/31_70_4_2/4.pdf (дата звернення: 07.04.2022)

Ідобаєва А. Л. Сутність та ризики в діяльності промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2021/13.pdf (дата звернення: 07.04.2022)

Тиркало Ю. Підприємницькі ризики: причини, наслідки та управління (теоретичні аспекти). Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8. № 1. URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/1121/980

Перит І. О. Сутність і класифікація факторів впливу на підприємницьку діяльність домогосподарств. Бізнес Інформ. 2020. № 8. C. 223–230. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-223-230 (дата звернення: 07.04.2022)

Воробйова С.І. Ризики, що впливають на функціонування комерційних підприємств під час військового стану в Україні, та сценарії їх мінімізації. Економічний простір. 2022. № 180. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1119/1078 (дата звернення: 07.04.2022)

Красота О. В., Кір’єв І. С. Особливості розвитку малого підприємництва в умовах порушення макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/100.pdf (дата звернення: 07.04.2022)

Вишневська В. А., Ніколаєв І. В. Класифікація ризиків промислових підприємств як передумова управління ними. URL: https://mpsesm.org/book/2020/thesis03-907.html (дата звернення: 07.04.2022)

Бойченко М. В. Розробка механізму управління професійними ризиками. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10 (172). С. 435–443.

Завадяк Р.І ., Кубіній В. В., Веждел В. В., Вамош А. М. Математичні методи факторного аналізу економічних процесів. URL: http://surl.li/dngxf (дата звернення: 10.04.2022)

Pysarchuk O. V., Kaidash O. V. (2020) Suchasni tendentsii rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti kharkivskoho rehionu [Modern trends in the development of entrepreneurial activity in the Kharkiv region]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], vol. 49. Available at: http://bses.in.ua/journals/2020/49_2020/20.pdf (accessed 07 April 2022)

Taukesheva T. D., Daudova H. V., Prasol V. M. (2020) Mekhanizmy stymuliuvannia rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti [Mechanisms of stimulating the development of entrepreneurial activity]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia [Scholarly notes of TNU named after VI Vernadskyi. Series: Economics and management], vol. 31 (70), no 4. Available at: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_4/31_70_4_2/4.pdf (accessed 07 April 2022)

Idobaieva A. L. (2021) Sutnist ta ryzyky v diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [The essence and risks in the activity of industrial enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], no 1. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2021/13.pdf (accessed 07 April 2022)

Yurii Tyrkalo (2022) Pidpryiemnytski ryzyky: prychyny, naslidky ta upravlinnia (teoretychni aspekty) [Business risks: causes, consequences and management (theoretical aspects)]. Traektoriâ Nauki = Path of Science. vol. 8, no 1. Available at: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/1121/980 (accessed 07 April 2022)

Peryt I. O. (2020) Sutnist i klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na pidpryiemnytsku diialnist domohospodarstv [The essence and classification of factors influencing the entrepreneurial activity of households]. Biznes Inform. [Business Inform], no 8, pp. 223–230. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-223-230 (accessed 07 April 2022)

Vorobiova S. I. (2022) Ryzyky, shcho vplyvaiut na funktsionuvannia komertsiinykh pidryiemstv pid chas viiskovoho stanu v Ukraini, ta stsenarii yikh minimizatsii [Risks affecting the functioning of commercial enterprises during the martial law in Ukraine, and scenarios for their minimization], Ekonomichnyi prostir. [Economic space], no 180, Available at: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1119/1078 (accessed 07 April 2022)

Krasota O. V., Kiriev I. S. (2021) Osoblyvosti rozvytku maloho pidpryiemnytstva v umovakh porushennia makroekonomichnoi stabilnosti [Peculiarities of small business development in the conditions of disruption of macroeconomic stability]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], no 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/100.pdf (accessed 07 April 2022)

Vyshnevska V. A., Nikolaiev I. V. (2020) Klasyfikatsiia ryzykiv promyslovykh pidpryiemstv yak peredumova upravlinnia nymy [Risk classification of industrial enterprises as a prerequisite for their management]. Available at: https://mpsesm.org/book/2020/thesis03-907.html (accessed 07 April 2022)

Boichenko M. V. (2015) Rozrobka mekhanizmu upravlinnia profesiinymy ryzykamy [Development of a mechanism for managing professional risks]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy], no 10 (172), pp. 435–443.

Zavadiak R. I., Kubinii V. V., Vezhdel V. V., Vamosh A. M. Matematychni metody faktornoho analizu ekonomichnykh protsesiv [Mathematical methods of factor analysis of economic processes]. Available at: http://surl.li/dngxf (accessed 10 April 2022)

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Романюк, Н. (2022). КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ БІЗНЕС-СТРУКТУР. Економічний простір, (181), 132-137. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-23
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають