ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: маркетинг, туристичні послуги, COVID-19, поведінка споживачів

Анотація

У статті розглянуто мотиваційну компоненту поведінки споживачів в процесі отримання туристичних послуг у період пандемічних загроз COVID-19. Досліджено процеси придбання послуг. Удосконалено маркетинговий механізм процесу надання послуг цільовій аудиторії для стимулювання потенційних споживачів придбати туристичної послуги. Безпрецедентний вплив COVID-19 на туристичний сектор економіки зафіксовано чисельними дослідженнями у країнах усього світу. Покращення ситуації за останні півтора роки пов’язане переважно із тим, що мандрівники раді здійснити поїздки після тривалої перерви внаслідок чисельних обмежень. Але пандемія змінила не тільки настрої і звички споживачів, а і підштовхнула до трансформації соціальних норм. Прийняття рішення щодо купівлі туристичних послуг почало базуватись на вирішенні внутрішнього конфлікту між бажанням отримати задоволення, безпекою подорожі і витратами на покупку. Існує вірогідність нової хвилі незадоволення клієнтів, коли лояльність знаходиться на грані краху. Окрім цього операційні можливості туристичних агенцій і операторів в Україні обмежені, проблеми з авіаційним сполученням значні, послуги готельного обслуговування потребують додаткових узгоджень. За цих умов ключовим чинником ринкового успіху туристичних послуг є маркетингові інструменти, що всіляко враховують мотиваційну особливість поведінки сучасних споживачів. Згідно теорії споживчого вибору будь який споживач прагне до максимізації корисності. Але враховуючи високу ступінь користування інформаційним простором більшістю членів вітчизняного суспільства, треба враховувати високу ступінь інформованості споживачів при оцінці можливостей для прийняття гнучких рішень, що адекватні кожному поточному моменту. Таким чином поведінка споживача відповідає класичному підходу, якій враховує необмеженість когнітивних можливостей, тобто коли потенційні можливості раціональності саме під впливом інформаційних технологій перетворюються у реальну поведінку. Однак, завелика кількість інформації створює для споживача суперечливу ситуацію, коли, з одного боку, великий об’єм інформації підвищує ступінь вірогідності отримання серед неї тієї, що є найбільш цінною для нього, а з іншого – саме великий об’єм створює труднощі пошуку та відбору необхідної. Тим самим створюються передумови прийняття неоптимального рішення. На сьогодні найбільш глибоко та ретельно вивчено представниками міжнародної наукової спільноти соціально – економічну ситуацію, що формувалась у період початку та розгортання пандемії у 2019–2021 рр. У цей же період часу ми провели власні дослідження цих процесів на прикладі територіально обмеженого регіону м. Дніпро. У той же час його можна вважати достатньо представницьким для України за поведінкою споживачів за чисельністю вибірки та охвату різних соціальних прошарків населення. Дослідження показали наявність нового головного тренду, який з’явився у поведінці споживачів туристичних послуг. Прийняття рішення почало базуватись на вирішуванні внутрішнього конфлікту між бажанням безпеки і комфорту при отриманні послуги. На цих засадах запропоновано новий підхід до використання відомих маркетингових інструментів, який у своїй сукупності та з урахуванням запропонованих особливостей кожного з них дозволив створити новий протокол обслуговування мандрівників.

Посилання

COVID-19 is a ticking time bomb for Europe's tourism industry. URL: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/covid-19-ticking-time-bomb-europes-tourism-industry-says-eesc

World Health Organization. URL: https://covid19.who.int/info.

Charumilind S., Craven M., Lamb J., Sabow A., Singhal S., Wilson M. When will the COVID-19 pandemic end? URL: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/

Holguin A., Lampton L., Mann R., Peters M., Ramirez E., Wang F. US summer travel 2022. URL: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/

Woodside A. G., Sheth J. N., Bennett P. D. Psychographics and buyer behavior: theory and recent empirical findings. Consumer and Industrial Buying behavior. New York: Elsevier North Holland, 1977, pp. 601–612.

Simonson I., Nowlis S. M. The role of explanations and need for uniqueness in consumer decision making: Unconventional choices based on reasons. Journal of Consumer Research. 2000. Vol. 27(1), pp. 49–68.

Haller K., Lee J., Cheung J. Meet the 2020 consumers driving change: Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability [IBM Institute for Business Value]. URL: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value

Reshetilova T., Kuvaieva T. Modeling of business forms of the industrial enterprise in the conditions of high instability of the external environment. Scientific Bulletin of National Mining University. 2018. Vol. 1 (163), pp. 124–132.

Шафалюк О. К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 200 с.

Туризм воєнного часу: хто і як їздить подорожувати з України. URL: https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/turizm-voyennogo-chasu-hto-i-yak-jizdit-podorozhuvati-z-ukrajini-11925096.html

Національний рейтинг найкращих туристичних компаній України, які працюють в умовах війни. URL: https://censor.net/ru/b3356486

Офіційний веб-сайт Tohology tourism and hospitality. URL: https://www.tohology.com/hospitality/industry/unwto-statistika-mezhdunarodnyh-poezdok/

COVID-19 is a ticking time bomb for Europe's tourism industry. Available at: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/covid-19-ticking-time-bomb-europes-tourism-industry-says-eesc

World Health Organization. Available at: https://covid19.who.int/info.

Charumilind S., Craven M., Lamb J., Sabow A., Singhal S., Wilson M. When will the COVID-19 pandemic end? Available at: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/

Holguin A., Lampton L., Mann R., Peters M., Ramirez E., Wang F. US summer travel 2022 Available at: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/

Woodside A. G., Sheth J. N., Bennett P. D. (1977). Psychographics and buyer behavior: theory and recent empirical findings. Consumer and Industrial Buying behaviour. New York: Elsevier North Holland, pp. 601–612.

Simonson I., Nowlis S. M. (2000). The role of explanations and need for uniqueness in consumer decision making: Unconventional choices based on reasons. Journal of Consumer Research, vol. 27(1), pp. 49–68.

Haller K., Lee J., Cheung J. Meet the 2020 consumers driving change: Why brands must deliver on omnipresence, agility, and sustainability [IBM Institute for Business Value]. Available at: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value

Reshetilova T., Kuvaieva T. (2018). Modeling of business forms of the industrial enterprise in the conditions of high instability of the external environment. Scientific Bulletin of National Mining University, vol. 1 (163), pp. 124–132.

Shafalyuk A. K. (2008). Humanistychna kontseptsiia spozhyvacha v marketynhu : monohrafiia [Humanistic concept consumer in marketing: monograph]. Kyiv: KNEU, 200 p.

Turyzm voiennoho chasu: khto i yak yizdyt podorozhuvaty z Ukrainy [Wartime tourism: who travels from Ukraine and how]. Available at: https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/turizm-voyennogo-chasu-hto-i-yak-jizdit-podorozhuvati-z-ukrajini-11925096.html

Natsionalnyi reitynh naikrashchykh turystychnykh kompanii Ukrainy, yaki pratsiuiut v umovakh viiny [National rating of the best tourist companies of Ukraine, which work in war conditions]. Available at: https://censor.net/ru/b3356486

Ofitsiinyi veb-sait Tohology tourism and hospitality [Official website Tohology tourism and hospitality]. tohology.com Available at: https://www.tohology.com/hospitality/industry/unwto-statistika-mezhdunarodnyh-poezdok/

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Решетілова, Т., & Мудрак, М. (2022). ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економічний простір, (181), 125-131. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-22
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ