ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

  • М. О. Кальніцька Дніпровський національний університет
Ключові слова: організаційна культура, ресурсний потенціал, міжнародний туристичний бізнес, організаційно-культурні ресурси, драйвери розвитку, туристичний ринок, менеджмент корпорацій

Анотація

Проведене дослідження дає змогу визначити ключові напрями розвитку корпоративного менеджменту в міжнародному туристичному бізнесі, серед яких є розвиток організаційно-культурних ресурсів в структурі ресурсного потенціалу бізнесу. Основними методами дослідження в питаннях вивчення ґенези понять «організаційна культура», «ресурсний потенціал», «міжнародний туристичний бізнес», скринінгу туристичного ринку, виступили аналіз та синтез; методом дедукції нами було виведене та сформульовано визначення поняття «організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу». В результаті роботи було визначено, що динамічний темп розвитку міжнародного бізнесу, глобалізація світових туристичних ринків, зміна систем та засобів взаємовідносин між роботодавцем та працівником, також між організацією та клієнтом, швидкий ріст конкуренції спричинили необхідність реструктуризації систем управління міжнародним бізнесом шляхом підвищення ефективності використання його ресурсів. Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, було виділено ряд тенденцій, що передують розвитку організаційно- культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу. Серед них ми виділили макроекономічні: розвиток туристичної галузі та значний внесок у склад ВВП держав світу, геополітичні тенденції до стирання кордонів, розвиток туристичної та розважальної індустрії, укрупнення бізнесу, розвиток цифрових та інформаційно-комунікативних технологій. Та мікроекономічні: криза існуючих систем менеджменту, розвиток управлінської думки та накопичення бази знань щодо ефективності впливу організаційної культури на діяльність бізнесу тощо. Такі тенденції являють собою рушійні сили розвитку організаційно-культурних ресурсів, серед яких було виділено економічні, технологічні та соціальні драйвери. Результати роботи дали підставу стверджувати, що розвиток організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу є актуальним в умовах сучасного стану міжнародного туристичного ринку та питання потребує подальшого вивчення і деталізації процесу, розробки систем і методів аналізу і оцінки ефективності з урахуванням особливостей галузі.

Посилання

EU tourism industries: economic growth 2012-2016. [Site of Eurostat]. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190516-1

Krupskyi O. P. Organizational Culture and Image As a Factor in the Competitiveness of Tourism and Hotel Enterprises // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 3. «Izdevnieciba “Baltija Publishing», 2016. – p. 252-270.

Labour Force Survey in the EU [Електронний ресурс] // https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-reports/-/KS-FT-18-009?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-reports

Noonan J. Culture and Strategy in the Travel & Tourism Sector [Електронний ресурс] / Noonan. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://medium.com/@WTTC/culture-and-strategy-in-the-travel-and-tourism-sector-eaf97bc893aa

The impact of tourism: How can we all do this better? [Електронний ресурс] // The World Bank – Режим доступу до ресурсу: https://blogs.worldbank.org/psd/impact-tourism-how-can-we-all-do-better

Кальніцька М.О. Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал підприємства// Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Науковий журнал. Випуск 5. Том 23 Дніпропетровськ. – 2015. с. 60-70.

Кальніцька М.О. Организационная культура и эффективность // Новая экономика. Спецвыпуск: Октябрь, 2014. Минск: Шевелев Е.О. – 2014. – с. 105-108

Крупский А. П. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности предприятий туризма и гостеприимности [Монографія] // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017 – С. 186-205.

EU tourism industries: economic growth 2012-2016. [Site of Eurostat]. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190516-1

Krupskyi O. P. (2016). Organizational Culture and Image As a Factor in the Competitiveness of T ourism and Hotel Enterprises. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine [Collective monograph] Vol. 3. «Izdevnieciba “Baltija Publishing». Poland. P. 252-270

Labour Force Survey in the EU [Site of Eurostat]. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-reports/-/KS-FT-18-009?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fpublications%2Fstatistical-reports

Noonan J. (2017). Culture and Strategy in the Travel & Tourism Sector. Retrieved from https://medium.com/@WTTC/culture-and-strategy-in-the-travel-and-tourism-sector-eaf97bc893aa

The impact of tourism: How can we all do this better? The World Bank. Retrieved from: https://blogs.worldbank.org/psd/impact-tourism-how-can-we-all-do-better

Kalnitska M. O. (2015). Vplyv organizaciinoi cultutury na iinovaciinyi potencial pidpryyemstva. Visnyk Dnipropetrovskogo universytetu. Seria “Menegment iinovacii”. Naukovyi jurnal. Vypusk 5. Tom 23. Dnipropetrovsk. Pp. 60-70. [in Ukrainian].

Kalnitskaya M. A. (2014). Organizacionnaya cultura i effectivnost. Novaya economica: specvypusk, octyabr, 2014. Minsk: Shevelev E.O. Pp. 105-108. [in Russian].

Krupskyi O. P. (2017). Vliyanie organizacionnoi cultury na effectivnost deyatelnosti predpriyatii turisma I gostepriimnosti [Monografiya]. Teoriya I praktyka diayalnosti pidpryyemstv – theory and practice of enterprises activity (Vols. 2), (pp. 186-205). Dnipro: Porogy. [in Russian].

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Кальніцька, М. О. (2019). ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Економічний простір, (146), 20-31. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/116
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ