ДОСЛІДЖЕНННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: громадянське суспільство, інформація, комунікації, влада, держава, механізми

Анотація

У політичному просторі інформація є домінантною базою патернів управління. Інформаційна тотожність влади та членів державних утворень та інших політичних угруповань дозволяє гармонійно відтворювати керовану систему. У політичному та соціальному житті інформація перетворюється на спосіб об’єднання людей, форму створення резонансності акторів, які мають свободу. ЗМІ перетворюються з організації як способів легітимації, і форм діяльності, потребує синхронізації у небувалих масштабах. Встановлено, що інструмент політичної комунікації як соціальна мережа недостатньо досліджено. Проте потенціал використання соціальних мереж у політичній практиці дуже значний, його реалізація проявляється у повсякденній політичній діяльності, функціонування всіх політичних інститутів. Взаємодія завжди передбачає діалог. Між суб’єктами публічної влади (державою та громадянським суспільством) є необхідним інституційний діалог, метою якого є знаходження консенсусу та взаєморозуміння, що включає виявлення спільних інтересів, визначення соціальних пріоритетів, узгодження думок і намірів тощо.

Посилання

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки : Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021 (дата звернення: 14.05.2022).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.05.2022).

Характеристика громадських формувань як інститутів громадянського суспільства : роз’яснення Міністерство юстиції України від 24.01.2011 р. № 0016323-11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0016323-11#Text (дата звернення: 14.05.2022).

Адміністративне право України. Академічний курс. Том 1. Загальна частина / голова ред. колегії В.Б. Авер’янов. Київ : Видавництво Юридична думка, 2004. 584 с.

Краснопольська Т.М. Взаємодія громадянського суспільства та правової держави : навчально-методичний посібник. Одеса : Фенікс, 2015. 104 с.

Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В.М. Яблонський, О.М. Балакірєва, Т.В. Бєльська [та ін.]; за ред. О.А. Корнієвського. К.: НІСД, 2016. 72 с.

Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 25 січня 2012 р. № 32/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/2012 (дата звернення: 14.05.2022).

Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень : Прийнято Комітетом міністрів 27.09.2017 р. на 1295-му засіданні заступників міністрів. URL: https://rm.coe.int/guidelines-on-civilparticipation-in-political-decision-making/168076e135 (дата звернення: 14.05.2022).

Архипова Є.О., Дмитренко Н.О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства. Київ : ТОВ «ДКС Центр», 2016.

Кириченко В.В. Психологія інформаційної діяльності : навчальний посібник. 2-ге вид. вип. і доп. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 146 с.

Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: навчальний посібник. Київ: НМЦВО, 2001. 560 с.

Aronson M., Spetner D., Ames C. The public relations writer’s handbook: the digital age. 2nd ed. SanFrancisco : Jossey-Bass, 2007.

Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016-2020 roky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.02.2016 r. № 68/2016 [National strategy for promoting the development of civil society in Ukraine for 2016-2020 : Decree of the President of Ukraine dated February 26, 2016 No. 68/2016]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021 (accessed 14 May 2022).

Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.11.2010 r. № 996 [On ensuring public participation in the formation and implementation of state policy : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 3, 2010 No. 996]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (accessed 14 May 2022).

Kharakterystyka hromadskykh formuvan yak instytutiv hromadianskoho suspilstva : roz’iasnennia Ministerstvo yustytsii Ukrainy vid 24.01.2011 r. № 0016323-11 [Characteristics of public formations as institutions of civil society : clarification of the Ministry of Justice of Ukraine dated January 24, 2011 No. 0016323-11]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0016323-11#Text (accessed 14 May 2022).

Aver’ianov V.B. (2004) Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. Tom 1. Zahalna chastyna [Administrative law of Ukraine. Academic course. Volume 1. General part]. Kyiv : Vydavnytstvo Yurydychna dumka, 584 p. (in Ukrainian).

Krasnopolska T.M. (2015) Vzaiemodiia hromadianskoho suspilstva ta pravovoi derzhavy [Interaction of civil society and the rule of law: educational and methodological manual]. Odesa : Feniks, 104 p. (in Ukrainian).

Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v umovakh vnutrishnikh i zovnishnikh vyklykiv (2016) [Development of the civil society of Ukraine in the conditions of internal and external challenges]. Yablonskyi V.M., Balakirieva O.M., Bielska T.V. (eds. Korniievskoho O.A.). Kyiv: NISD, 72p. (in Ukrainian).

Pytannia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 sichnia 2012 r. № 32/2012 [The issue of promoting the development of civil society in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated January 25, 2012 No. 32/2012]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/2012 (accessed 14 May 2022).

Kerivni pryntsypy shchodo hromadskoi uchasti u protsesi pryiniattia politychnykh rishen : Pryiniato Komitetom ministriv 27 veresnia 2017 r. na 1295- mu zasidanni zastupnykiv ministriv [Guidelines for public participation in the process of political decision-making: Adopted by the Committee of Ministers on September 27, 2017 at the 1295th meeting of deputy ministers]. Available at: https://rm.coe.int/guidelines-on-civilparticipation-in-political-decision-making/168076e135 (accessed 14 May 2022).

Arkhypova Ye.O., Dmytrenko N.O. (2016) Efektyvna komunikatsiia mizh orhanamy derzhavnoi vlady ta hromadskistiu yak umova rozvytku demokratychnoho suspilstva [Effective communication between state authorities and the public as a condition for the development of a democratic society]. Kyiv : TOV «DKS Tsentr» (in Ukrainian).

Kyrychenko V.V. (2015) Psykholohiia informatsiinoi diialnosti [Psychology of information activity]. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 146 p. (in Ukrainian).

Tykhomyrova Ye.B. (2001) Zv’iazky z hromadskistiu [Public Relations]. Kyiv: NMTsVO, 560 p. (in Ukrainian).

Aronson M., Spetner D., Ames C. (2007) The public relations writer’s handbook: the digital age. 2nd ed. SanFrancisco : Jossey-Bass (in English).

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Дорофєєв, О., & Дубинка, О. (2022). ДОСЛІДЖЕНННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Економічний простір, (181), 99-104. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-17
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ